Select Page

Program preddiplomskog studija ekonomije i managementa

Popis obaveznih kolegija

Prvi semestar Drugi semestar
Osnove ekonomije 1 Osnove ekonomije 2
Ekonomska geografija Matematika 2
Informacijske i komunikacijske tehnologije Statistika 1
Engleski jezik za ekonomiste Matematika za ekonomiste i managere
Matematika 1 Osnove prava
Uvod u filozofiju Poslovni engleski jezik
Sociologija  
Treći semestar Četvrti semestar
Uvod u računovodstvo Makroekonomija
Mikroekonomija Javne financije
Poslovne komunikacije Financijsko računovodstvo
Govorništvo Poslovne komunikacije 2 – engleski jezik
Poslovne komunikacije na engleskom jeziku Osnove trgovačkog prava
Statistika 2 Praktičan rad
Socijalna psihologija Izborni
Peti semestar Šesti semestar
Računovodstvo troškova Računovodstvo za managere
Financijske institucije i tržišta Ekonomija za managere
Poslovne financije 1 Poslovne financije 2
Management Novac i bankarstvo
Organizacijsko ponašanje Upravljanje marketingom
Marketing Ponašanje potrošača
Pravno okruženje poslovanja Praktičan rad
Sedmi semestar Osmi semestar
Poduzetništvo Strateški management
Management informacijskih sistema Poslovna etika i korporacijska društvena odgovornost
Uvod u Europsku Uniju Management proizvodnih operacija
Obiteljske financije Management ljudskih potencijala
Međunarodna ekonomija Drugi strani jezik II
Izborni Završni rad
Drugi strani jezik  

 

Obavezni kolegiji

 

Prvi semestar

Osnove ekonomije 1

Ovaj kolegij upoznaje studente s osnovnim konceptima iz područja ekonomije koji je poznat kao mikroekonomija, koja proučava ponašanje subjekata gospodarske aktivnosti poput poduzetnika, industrijskih grana, pojedinačnih potrošača i mreže odnosa koja se među njima stvara. U ovom kolegiju će studenti biti upoznati s pojmom tržišta. Pritom se analizira funkcioniranje tržišnog mehanizma – ponude i potražnje, slijedi analiza ponašanja ekonomskih subjekata, potrošača i proizvođača, upoznajemo teoriju proizvodnje i troškova poduzeća, kako poduzeće odlučuje koju će količinu proizvesti, itd. Studenti će se upoznati i s jednostavnim analitičkim alatima i modelima u svrhu razumijevanja kretanja mikroekonomskih veličina, njihove analize i interpretacije, čime se razvija njihova sposobnost kritičkog i analitičkog razmišljanja.

 

Ekonomska geografija

Nijedna zemlja nije otok (osim Australije), te u današnjem globaliziranom svijetu, koji je stalno izložen tržišnim i tehnološkim promjenama, moramo surađivati i poslovati s poduzećima iz svih krajeva svijeta. Cilj ovog kolegija je upoznati studente s prostornim rasporedom i smjerovima kretanja faktora važnih za gospodarstvo poput energije, sirovina, financija i drugih. Studenti će se upoznati s nekolicinom temeljnih procesa i kretanja koji mijenjaju svijet, njegovu ekonomiju i društvo poput globalizacije, starenja stanovništva, nastajanje mega-gradova i nove ekonomije. Naposljetku će se analizirati gospodarsko stanje u pojedinim dijelovima svijeta s naglaskom na Hrvatsku.  Nakon ovog kolegija, studenti će imati bolji uvid u gospodarske procese koje mijenjaju svijet te će biti spremniji za rad u međunarodnim i multikulturnim okruženjima.

Informacijske i komunikacijske tehnologije

Nove tehnologije su revolucionirale način na kojim živimo i poslujemo. U današnjem poslovnom svijetu svatko ima obavezu biti informiran o novim kretnjama na području tehnologije, konkurentnost na tržištu rada to zahtijeva. U ovom kolegiju će studenti naučiti kako koristiti programe iz područja informacijskih i komunikacijskih tehnologija koji će im biti osnova za rad (MS Office paket, grafički programi, izrada web stranica, drugi informacijski sustavi). Studenti će u poslovnim slučajevima i u pitanjima u testovima identificirati probleme etike i društvene odgovornosti u poslovanju kao i implikacije sustava vrijednosti obzirom na korištenje novih tehnologija u poslovanju. Studenti će naučiti i kako prepoznati ključne komponente poslovnog okruženja zemlje (gospodarske, političke, tehnološke i dr.), te naučiti kako im se prilagoditi. 

Engleski jezik

Engleski jezik je nedvojbeno najpopularniji jezik u poslovnom svijetu. Većina multinacionalnih korporacija, bez obzira koja im je matična zemlja, koristi engleski kao službeni jezik, i zahtijevaju da se pritom sve interne komunikacije odvijaju na tom jeziku. Ovaj kolegij jezično obrađuje najvažnije pojmove iz grana poput managementa, makroekonomije, ekonomije i drugih. Kolegij će predstaviti studentima pojmove iz područja ekonomije s kojima će se susretati u knjigama, novinama, časopisima i na internetskim stranicama. Studente ćemo osposobit za aktivno korištenje termina u usmenom i pismenom izražavanju, razviti ćemo njihovo razumijevanje ekonomskih i poslovnih tekstova, usavršiti vještinu slušanja i razumijevanja usmene komunikacije, te pomoći im kako bi razvili sposobnost kritičkog razmišljanja na engleskom.

Matematika 1

Cilj kolegija je upoznati polaznike s osnovnim pojmovima matematičke analize, tj. diferencijalnog i integralnog računa, potrebnim za različite primjene u ekonomiji. Studenti kroz predavanja, vježbe, čitanje literature i samostalno rješavanje zadataka savladavaju tehnike i pojmove matematičke analize: funkcija jedne i više varijabli, graf funkcije, osnovna svojstva elementarnih funkcija, granična vrijednost (limes), neprekidnost, derivacija, tehnike optimizacije funkcija i integral.  Sve teme bit će ilustrirane primjerima iz ekonomije.

Uvod u filozofiju

Jedan od ciljeva Zagrebačke škole ekonomije i managementa obrazovati studente kako bi bili odgovorni i etički osviješteni građani, kao i uspješne poslovne ljude. Ovaj kolegij studentima će predstaviti filozofiju kao praktično i primijenjeno promišljanje načina na kojima ljudi djeluju u određenom tipu situacije, kako donose odluke i kako ostvaruju ciljeve. Uvod u filozofiju je važan kolegij zato što priprema studente za lakše savladavanje ostalih društvenih i humanističkih kolegija tijekom studija, poput Poslovne etike, kolegije iz područja prava, sociologije, psihologije i drugih. Studenti će biti suočeni s etičkim i političkim dilemama. Krajnji cilj kolegija je pripremiti studente za što bolje obavljanje zadaća u radu nakon studija koliko pod vidikom učinkovitosti i profitabilnosti, toliko i pod vidikom moralnosti i kulture.

Sociologija

Kolegij Sociologija je osmišljen kao priprema za uspješno poslovanje u globaliziranom multikulturnom svijetu. Ako uzmemo u obzir kako društveni kontekst ima velikog utjecaja na ekonomske aktivnosti, poznavanje sociologije kao preduvjeta za razumijevanje poslovanja je jednako važno kao i poznavanja matematike za razumijevanje financija i statistike. Studenti će kroz ovaj kolegij otkriti  na koji način sociološka perspektiva pomaže u marketinškim istraživanjima kao što su  istraživanja zadovoljstva klijenata, segmentacija tržišta ili različitim analizama ljudi i njihovih potreba. Po završetku kolegija, studenti će razumjeti zašto je sociologija korisna u prodaji, upravljanju ljudskim potencijalima te različitim propitivanjima o društvenom kapitalu, tržištu rada i odnosima na tržištu rada.

Drugi semestar

Osnove ekonomije 2

Ovaj kolegij nastavlja graditi na teoretskim osnovama kolegija Osnove ekonomije 1, s tim da studenti u ovom kolegiju upoznati s osnovama makroekonomije i s ključnim pojmovima i zakonitostima iz tog područja. Zato, ovaj kolegij obrađuje pojmove poput: problem raspodjele dohotka i siromaštva, osnovni makroekonomski pojmovi i agregati,  osnove nacionalnih računa, analiza elemenata agregatne potražnje i ponude, model multiplikatora za zatvorenu i otvorenu ekonomiju, funkcioniranje bankarskog sustava i njegov značaj za gospodarski razvoj, itd. Studenti kroz ovaj kolegij nauče i kako se koristiti osnovnim analitičkim alatima i modelima u svrhu razvijanja kritičkog i analitičkog razmišljanja te razumijevanja kretanja makroekonomskih agregata, njihove analize i interpretacije, te usporedbe među zemljama.  

Matematika 2

Ovaj kolegij nastavlja na osnovama kolegija Matematika 1, te predstavlja polaznicima s osnovnim pojmovima poput linearne algebre i linearnog programiranja, potrebnim za različite primjene u ekonomiji. Obrađuju se i linearne diferencijske i diferencijalne jednadžbe te kolegij također daje kratak uvod u teoriju igara. Cilj kolegija je studentima proširiti znanje iz integralnog računa kojeg su obradili u Matematici 1, savladavaju tehnike i pojmove linearne algebre, studente upoznati s problemima linearnog programiranja, te obraditi osnove teorije igara (igre dvaju igrača sa sumom nula). Sve teme bit će ilustrirane primjerima iz ekonomije. Posebno, studenti će se upoznati sa odgovarajućim računalnim programima za rješavanje matematičkih problema.

Statistika 1

Za provođenje bilo kakve kvantitativne analize ili primarnog istraživanja je ključno znanje statistike. Ovaj kolegij će upoznati studente s osnovnim statističkim pojmovima: slučajna varijabla, distribucija frekvencija, mod, medijan, srednja vrijednost, mjere disperzije, vjerojatnost, te osnovne distribucije diskretne i kontinuirane slučajne varijable. Sve teme bit će predočene primjerima iz poslovne prakse. Ovaj kolegij pomaže studentima razviti statistički način razmišljanja i upoznavanje preciznih statističkih načina izražavanja. Kolegij postavlja teoretske osnove za kolegij Statistika 2, koji se sluša u sljedećem semestru. 

Matematika za ekonomiste i managere

Ovaj kolegij omogućava polaznicima pregled i usvajanje osnovnih pojmova i metoda matematičke analize poslovanja, što je izuzetno bitno pri donošenju odluka u pravom poslovnom okruženju. Teme koje se obraduju u cilju stjecanja znanja o klasičnim računima gospodarske matematike pokrivaju obračun troškova rada i kapitala te analizu financijskih izvještaja temeljenu na poznavanju njihove strukture i različitih izvedenih pokazatelja; jednostavan i složen kamatni račun; ukamaćivanje depozita; izračun rate potrošačkog kredita, kamatnih i diskontnih zadužnica; različitih kamatnih stopa; periodičnih uplata i isplata te interkalarne kamate i konverzije zajma. Upravo usvajanjem matematičkih tehnika za analizu poslovanja će studenti moći kasnije, kada se nalaze u poslovnom svijetu, zauzeti pravilni stav u bilo kakvoj danoj poslovnoj situaciji. 

Osnove prava

Cilj je kolegija upoznati polaznike sa značajem prava za ekonomiste i sa pojedinim pravnim institutima u raznim granama prava. Kolegij predstavlja zaokruženu cjelinu jer studente najprije uvodi u javnopravni dio prava kroz analizu najvažnijih odredaba ustavnog i upravnog prava, a potom ih upoznaje s osnovama imovinskog i obveznog prava te temeljnim institutima radnog prava kao i s načinima rješavanja sporova između gospodarskih subjekata. Ovim kolegijem omogućit će se našim studentima/polaznicima da ekonomska znanja uspješno povežu sa odgovarajućim znanjima stečenim iz raznih pravnih područja, te da se upoznaju i s pravnom praksom u gospodarskom poslovanju. Kako je poznavanje osnovnih karakteristika pravnog okruženja nužno za uspješno poslovanje, osnovni uvid u pravnu okolinu je imperativ za svakog modernog managera. 

Poslovni engleski jezik

Poslovni engleski jezik osmišljen je kako bi studentima ZŠEM-a omogućio razumijevanje i upotrebu osnovnih pojmova iz poslovnog i svijeta ekonomije. Kroz kolegija će se predstaviti studentima jezik i pojmove s kojima će se susretati u knjigama, novinama, časopisima i na internetskim stranicama, a usko su povezani s područjem ekonomije i gospodarstva te olakšati njihovo usvajanje. Osposobiti  će se studente da aktivno koriste usvojene stručne termine u usmenom i pismenom izražavanju te  razviju njihovo razumijevanje ekonomskih i poslovnih tekstova. Studenti će usavršiti vještinu slušanja i razumijevanja usmene komunikacije i naučiti analizirati, kritizirati i  voditi raspravu na engleskom jeziku vezano uz stručno područje za koje se obrazuju. 

Treći semestar

Uvod u računovodstvo

Svrha ovog kolegija je usvajanje osnovnih znanja iz računovodstva kroz primjenu temeljnih financijskih izvještaja, a kakvima će se studenti često susretati pri ulasku u poslovni svijet. Polaznici kolegija će biti upoznati s najznačajnijim računovodstvenim principima vođenja poslovnih knjiga. Posebna pažnja će biti posvećena usvajanju tehnika računovodstvene evidencije imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda, kao i izradi konačnih financijskih izvještaja. Na kraju kolegija studenti će biti upoznati s menadžerskim računovodstvom i računovodstvom troškova. Aktivnim sudjelovanjem na predavanjima i vježbama, individualnim i timskim radovima studenti će razviti sposobnost donošenja poslovnih odluka temeljem eksternih financijskih izvještaja.

Mikroekonomija

Upoznati mikroekonomiju znači naučiti razumijevati ekonomsku logiku ponašanja ekonomskih subjekata, proizvođača i potrošača i formiranje njihovih međusobnih veza i tržišnih oblika. Stoga je savladavanje sadržaja ovog kolegija preduvjet za daljnje studiranje ekonomije i managementa. Student se kroz ovaj kolegij upoznaje sa teorijom tržišta i cijena, detaljnom analizom ponude i potražnje i njihovih determinanti, ponašanjem potrošača i kako potrošač ostvaruje maksimizaciju korisnosti, teorijom proizvodnje i troškova poduzeća, kako poduzeće ostvaruje ekonomsku efikasnost, djelovanjem konkurentnih tržišta  i ostalih tržišnih, itd. Naposljetku, kolegij osposobljava studente za uspješno analiziranje mikroekonomskih problema i za praćenje suvremene literature iz tog područja ekonomske ekonomije.

Poslovne komunikacije

Komunikacija predstavlja ključni element u današnjem poslovanju i upravljanju. Sposobnost komuniciranja postao je ključni faktor koji često predstavlja razliku između uspjeha i neuspjeha. Cilj ovog kolegija je pomoći studentima u razvoju njihovih sposobnosti poslovne komunikacije kako bi jednog dana bili uspješniji poslovni ljudi i menadžeri. Studenti će steći potrebnu razinu znanja koja će im omogućiti razumijevanje mreže, strukture i modela komunikacije unutar poslovne organizacije kako bi ih usklađivali s potrebama i ciljevima u budućem poslu. Studenti će prepoznati da im ta kompetencija nije cilj već sredstvo, metoda i strategija koja olakšava put do cilja. Studenti će ovladati potrebnim znanjima, vještinama i metodama koje će im omogućiti uspješnu realizaciju posla u svih faza poslovanja.

Govorništvo

Mnogi poduzetnici i poslovni ljudi mogu svjedočiti činjenici kako nije dovoljno imati zanimljivu poslovnu zamisao, već je ključno znati kako tu ideju prenijeti i komunicirati drugima. Upravo zato Zagrebačka škola ekonomije i managementa nudi obvezni kolegij Govorništvo, kako bi studenti naučili kako svoje zamisli učinkovito i uvjerljivo predstavili drugima. Pripremajući govor ili debatu, studenti će prema unaprijed usvojenoj retoričkoj shemi naučiti pravilno i učinkovito prikupiti, rasporediti, sastaviti, zapamtiti i izreći sve što žele prenijeti slušačima. Za vrijeme kolegija se analiziraju video i audio primjeri, kako bi studenti mogli kritički prosuđivati kvalitetu retorike i spoznali kakvu verbalnu komunikaciju trebaju pripremiti u različitim poslovnim situacijama.

Poslovne komunikacije na engleskom jeziku

Provođenje istraživanja je ključno za ozbiljno proučavanje i razvoj u bilo kojoj struci, što uključuje ekonomiju, menadžment, kao i u bilo kojoj vrsti poslovnih komunikacija. Stručnoj zajednici su relevantna istraživanja predstavljena u obliku istraživačkih radova i izvještaja. Pravila pisanja istraživačkih radova su standardizirana, te su smjernice pisanja različite s obzirom na područje koje se istražuje. Ovaj kolegij studente priprema za pisanje istraživačkih radova i prezentiranje istih što uključuje: stvaranje konstruktivne teze/istraživačkog pitanja, ocjenjivanje kvalitetu izvora i njihovo integriranje, pripremanje formalnog poslovnog izvještaja, korištenje metoda citiranja (APA), pripremanje PowerPoint prezentacija za predstavljanje ishoda istraživanja i prezentiranje istih ispred publike. 

Statistika 2

Ovaj kolegij nastavlja graditi na teoriju koju su studenti upoznali na kolegiju Statistika 1.  Kroz predavanja, vježbe, čitanje literature i samostalno rješavanje zadataka, studente osposobljavamo za provođenje postupaka procjene populacijskih parametara te testiranja hipoteza o parametrima populacije. Polaznici će stječi osnovna znanja za provođenje postupaka regresijske analize (jednostruke i višestruke) i ANOVA-e  uz računalnu podršku Excela. Kolegij će govoriti i o tehnikama analize i prognoziranja vremenskih serija i osposobiti studente za analizu  i planiranja poslovnih aktivnosti. 

Socijalna psihologija

Kolegij Socijalna psihologija ima cilj pružiti studentima teoretsku osnovu za razumijevanje tema poput organizacijske psihologije, upravljanja ljudskim resursima i ponašanje potrošača, koje će sve biti obrađene svaka na zasebnom kolegiju na kasnijim godinama studija. Tijekom predavanja studenti se upoznaju s fenomenima socijalnog mišljenja, ponašanja i utjecaja. U okviru socijalnog mišljenja posebna pozornost bit će usmjerena prema sadržajima koji se odnose na socijalnu percepciju, socijalnu kogniciju, neverbalno komuniciranje, samo-predstavljanje, socijalne stavove i predrasude. U okviru socijalnog utjecaja posebna pozornost će se usmjeriti na grupne procese, stilove vođenja, te karakteristike i oblike socijalnog utjecaja. Svi primjeri koji će biti obrađeni na nastavi će biti demonstrirani preko simulacija i eksperimenata, videa, itd.

Četvrti semestar

Makroekonomija

Studenti će na kolegiju Makroekonomija proučavati literaturu iz područja makroekonomije s ciljem upoznavanja osnova makroekonomije, ključnih pojmova i ekonomskih zakonitosti tog područja: makroekonomske varijable i odnosi među njima, tržište dobara i usluga, financijsko tržište, tržište rada, agregatna ponuda i agregatna potražnja, funkcioniranje otvorene ekonomije – međunarodna razmjena, devizni tečaj, bilanca plaćanja, kamatni paritet, učinci očekivanja na kretanje makroekonomskih agregata.  Ovaj kolegij ujedno završava ciklus od četiri osnovnih ekonomskih kolegija kojeg studenti pohađaju na prve dvije godine preddiplomskog studija. Na ovom kolegiju će studenti proučavati slučajeve iz svakodnevnog ekonomskog života, te će se upuštati u rasprave o lokalnim i globalnim makroekonomskim trendovima. 

Javne financije

Cilj ovog kolegija je upoznati studente s konceptima pomoću kojih će razumjeti kako država djeluje na poslovanje i gospodarstvo u cjelini. Na samom početku kolegija će se studentima objasniti koncept javnog dobra svrha alokacijske funkcije koju obavlja država, Te koja je uloga države u redistribuciji dohotka stanovništva i stabilizaciji gospodarske aktivnosti. Potom će se predavanja fokusirati na fiskalnu politiku i problematiku vezanu uz oporezivanje, državne rashode, financiranje proračunskog deficita te upravljanje javnim dugom. Poseban naglasak će se staviti na analizu makroekonomskih posljedica javnog duga i deficita, te na ulogu fiskalne politike kao stabilizatora gospodarske aktivnosti. Nakon  ovog kolegija, studenti će razumjeti osnove javnih financija, te će moći analizirati interakciju fiskalne politike s privatnim sektorom.

Financijsko računovodstvo

Svrha kolegija Financijsko računovodstvo je usvajanje osnovnih znanja u primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda. Polaznici kolegija će biti upoznati s primjenom kontnog plana i s tehnikama knjiženja odnosno vođenja računovodstvene evidencije, što je ključno za upravljanje bilo kojom tvrtkom ili organizacijom. Studenti će također naučiti izrađivati temeljne financijske izvještaje: Bilancu, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanim tokovima i Izvještaj o promjenama glavnice. Tijekom predavanja i vježbi, polaznici će rješavati velik broj zadataka i studija slučaja s primjenama u praksi. Aktivnim sudjelovanjem na predavanjima i vježbama, individualnim i timskim radovima studenti će razviti sposobnost donošenja poslovnih odluka temeljem eksternih financijskih izvještaja.

Poslovne komunikacije 2 - engleski jezik

Ovaj kolegij je uglavnom usredotočen na pisane poslovne komunikacije, ali će isto tako obratiti nekoliko važnih lekcija na području govorne poslovne komunikacije. Ključno svakom pokušaju komunikacije je činjenica koja govori kako se pisci/govornici/ trebaju znati prilagoditi retoričkom kontekstu, što uključuje publiku, temu, svrhu i medij koji se koristi za komunikaciju. U ovom kolegiju će studenti usavršiti svoju sposobnost kritičkog čitanja i razmišljanja, te će unaprijediti svoje sposobnosti pitanja. Još, ovaj kolegij će obratiti teme poput odabira prigodnog tona i izgleda poslovne komunikacije; artikuliranje jasnih, sažetih i učinkovitih polovnih poruka, prilagođavanje stila pisanja kako bi bilo prigodno za više vrsta publike, itd. 

Osnove trgovačkog prava

Cilj kolegija Osnove trgovačkog prava je upoznati polaznike sa značajem trgovačkog prava za ekonomiste i sa pojedinim pravnim institutima u toj grani prava. Naposljetku, za poduzetnike, menadžere i ekonomiste je iznimno važna obaviještenost o tome gdje mogu pronaći odgovore na određena pitanja i koga za to trebaju konzultirati, a pritom ne moraju biti sami znati odgovoriti na svako kompleksno pravno pitanje. Ovaj kolegij obrađuje dvije zasebne pravne discipline: poslovno pravo i ugovorno pravo. U dijelu poslovnog prava, obrađuju se teme osnivanja, organiziranja i upravljanja organizacijama s pravne perspektive, dok se u dijelu ugovornog prava obrađuju pravni i ekonomski odnosi na tržištu. Pritom se široko potiče razvijanje sposobnosti timskog rada te se intenzivno proučavaju primjeri iz poslovne i pravne prakse. 

Praktičan rad
Izborni kolegij

Vidi izborni kolegiji

Peti semestar

Računovodstvo troškova

Svrha ovog kolegija je usvajanje osnovnih kategorija troškova i rasporeda troškova prema učincima, mjestima troška i centrima odgovornosti. Polaznici kolegija će biti upoznati sa primjenom klasičnih metoda troškova koje obuhvaćaju metode potpunih i graničnih troškova, kao i sa primjenom standardnih troškova. Nakon toga će se studentima predstaviti metode troškova koje obuhvaćaju ABC metodu, metodu ciljnih troškova, troškova životnog ciklusa proizvoda, troškova kvalitete i troškova ekologije. Aktivnim sudjelovanjem na predavanjima i vježbama, individualnim i timskim radovima studenti će razviti sposobnost donošenja poslovnih odluka temeljem internih financijskih izvještaja.

Financijske institucije i tržišta

U ovom kolegiju će se studenti upoznati s različitim vrstama financijskih institucija, instrumenata i tržišta te razumijevanje funkcioniranja međunarodnih financijskih tržišta i institucija, interakcija između glavnih tržišnih sudionika, te institucionalnog i regulatornog okruženja u kojem djeluju. Studente se priprema za budući rad u financijskim institucijama te za pristupanje i odnos s financijskim institucijama i tržištima koje će imati kao budući predstavnici korporacijskog sektora. Obrađuju se sve najraširenije vrste financijskih instrumenata, od osnovnih (poput dionica), do sofisticiranih (poput izvedenica). Obrađuju se i sve vrste financijskih institucija – bankovni i ne-bankovni financijski posrednici. Od financijskih tržišta, obrađuju se tržišta novca, devizna tržišta i tržišta kapitala. 

Poslovne financije 1

Prvi dio ovog kolegija započinje ponavljanjem računovodstvenih koncepta i analizom financijskih izvješća, te razmatra dugoročno financijsko planiranje, vezu između internog i održivog rasta kompanije i vanjskog financiranja, kratkoročno financijsko planiranje i upravljanje obrtnim kapitalom. Drugi dio kolegija započinje savladavanjem koncepta vremenske vrijednosti novca, te nastavlja sa procjenom vrijednosti obveznica i dionica i analizom investicijske odluke kompanije putem nekoliko glavnih pokazatelja atraktivnosti investicijskog projekta. Konačni cilj kolegija je da studenti budu u mogućnosti primijeniti stečeno znanje u praksi tako da uspješno obavljaju osnovnu financijsku analizu, financijsko planiranje i procjenu vrijednosti projekta u sklopu korporativnog financiranje privatne ili javne institucije.

Management

Ovo je prvi kolegij na preddiplomskom studiju koji će pomoći studentima kako bi razumjeli ulogu menadžera i naučili ih koje su osnovne funkcije, problemi i zadaci svakog menadžera. Cilj ovog kolegija je kod studenata razviti dublje razumijevanje menadžerskih funkcija (planiranje, organiziranje, utjecaj, kontrola) preko predavanja, poslovnih slučajeva, videa, diskusije i raznih drugih zadataka. No, studenti će također naučiti kako prepoznati etička pitanja i pitanja društvene odgovornosti, kao i o utjecaju organizacijskih vrijednosti na dugoročne poslovne ishode. Studenti će u ovom kolegiju stječi osnovna znanja na području managementa, te će razumjeti koje vještine valjaju razviti kako bi jednom postali uspješni menadžeri.

Organizacijsko ponašanje

Kolegij je zamišljen kao detaljan uvod u proučavanje utjecaja pojedinaca, grupa i strukture na ponašanje u organizacijama. Osmišljen je s ciljem upoznavanja studenata s osnovnim znanjem iz psihologije primijenjene u organizacijskom kontekstu. Kompetencije stečene na kolegiju omogućit će studentima razumijevanje i motiviranje pojedinaca i grupa u organizaciji te mogućnost učinkovitog organizacijskog djelovanja. Posebna područja obuhvaćena kolegijem uključuju usvajanje kompetencija nužnih za razumijevanje individualnih razlika važnih za organizacijsko ponašanje, zadovoljstvo poslom, motivaciju i emocije, percepciju i odlučivanje, socijalni utjecaj i grupne procese, konflikt i pregovaranje, moć i autoritet, vodstvo, organizacijsku kulturu, socijalizaciju, inovaciju i promjene.

Marketing

Ovaj kolegij studentima pruža uvod u područje marketinga, u sklopu kojeg će naučiti kako svoju poslovnu orijentaciju temeljiti na zadovoljstvo kupaca i tržišta, te pritom ostvariti optimalnu dobit. Studenti će upoznati marketing kao dio cjelokupne strategije poduzeća i naučiti će na koje varijable poduzeće može utjecati a na koja se, pak, treba prilagoditi. Ovaj kolegij obrađuje i sljedeće pojmove: marketinški splet, odabir ciljnog tržišta, istraživanje tržišta, promocija, propaganda i publicitet, distribucija, određivanje cijena, prodaja i unapređenje prodaje, itd. Posebna cjelina će biti usredotočena na etiku i marketingu i na društvenu odgovornost, kako bi se studenti susreli s etičkim dilemama u marketingu. Studenti će izraditi dnevnik marketinga u kojemu će pokazati teoretsko znanje i primjenu na odabrane slučajeve iz prakse.

Pravno okruženje poslovanja

Ovaj kolegij osobit naglasak stavlja se na činjenicu da pravni sustav unutar koje djeluju poduzetnici čini njihovo makroekonomsko okruženje i kao takav direktno djeluje na proces poslovanja i rezultate poslovanja. Zato je studente potrebno upoznati sa svakodnevnim pravilima i pravnim zahtjevima s kojima će se susretati u budućem radu i poslovanju i mogućim problemima koja se s njima u vezi mogu pojaviti, kao i ponuditi im perspektivu o načinu njihova rješavanja.  Zato, ovaj kolegij gradit će svijest studenata o nužnosti djelovanja i poslovanja u skladu s regulatornim okvirom. Ovako će studenti u svojem budućem radu povećati sigurnost poslovanja, izbjegnu nepotrebne dodatne troškove i štete te usvoje osnovna načela etičnog i društveno odgovornog ponašanja.

Šesti semestar

Računovodstvo za managere

Svrha ovog kolegija je dati studentima osnovna znanja vezana za važnost i korištenje informacija iz financijskih izvještaja za potrebe odlučivanja, a posebno za važnost informacija koje su okrenute prema budućnosti i internom izvještavanju. U toku semestra studentima će biti predočeno nekoliko tematskih cjelina od kojih je svakako najvažnija tema o proračunu (budžetu) kao izvoru prognostičkih informacija za upravu poduzeća. U okviru teme predavanja bit će govora o izvještavanju po segmentima i računovodstvu centara odgovornosti, te će se proučavati najnovije vrste internih izvještaja koristeći suvremene metode kao što su BSC (Balkance Scorecard) i SHV (Shareholder Value). Tijekom predavanja i vježbi, polaznici će rješavati velik broj zadataka i studija slučaja s primjenama u praksi. 

Ekonomija za managere

U kolegiju Ekonomija za managere će studenti proučavajući različitu literaturu iz područja ekonomije i  upoznati ključne pojmove i zakonitosti iz mikroekonomije i matematike za ekonomiste i managere: optimizacija, analiziranje, ocjenjivanje i prognoziranje potražnje , ocjenjivanje proizvodnje i troškova, linearno programiranje, upoznavanje s različitim tržišnim strukturama. Naši studenti će stječi sposobnost kritičkog i analitičkog razmišljanja te će naučiti koristiti se novim analitičkim alatima i modelima u svrhu razumijevanja ekonomskih koncepata i vještina koje se koriste u svakodnevnom poslovanju. Naposljetku, ovaj kolegij služi tome da studenti nauče koje su poveznice između ekonomije i menadžerskog odlučivanja, te će naučiti kako primijeniti stečena znanja matematike i statistike na ekonomske probleme. 

Poslovne financije 2

Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim temama korporativnih financija na jednostavan i zanimljiv način. Pored suvremene financijske teorije predmet se bavi modernom korporativnom analizom vrijednosnih papira na primarnim i sekundarnim tržištima kapitala, kao i financijskom strategijom. Posebno će težište biti na ulaganjima u dionice, trezorske zapise, obveznice i nekretnine. Cilj predavača je pokazati kako tržište kapitala funkcionira u Hrvatskoj i inozemstvu. Na temelju raznih praktičnih primjera iz hrvatskih i inozemnih poduzeća, odnosno država, pokazat će se kako se izdaju dionice, trezorski zapisi, obveznice, opcije, zapisi itd. Nakon završetka ovog kolegija, studenti će moći primijeniti stečeno znanje u sklopu korporativnog financiranja privatne ili javne institucije.

Novac i bankarstvo

Cilj kolegija novac i bankarstvo je upoznati studente sa bankarskim poslovanjem kako bi u svom profesionalnom radu bili osposobljeni razumjeti bankarsko poslovanje, te razumijevanje funkcije banke, interakcija između glavnih tržišnih sudionika, te institucionalnog i regulatornog okruženja u kojem banke djeluju. Studente se priprema za budući rad u financijskim institucijama i za održavanje odnosa s bankama koje će susretati kao predstavnici korporacijskog sektora. Studentima se objašnjavaju svi segmenti poslovanja banaka, od osnovnih (kredit, depoziti), do sofisticiranih. Studente se upoznaje sa pojmovima bankarskih rizika i načina kako se osiguravaju bankarski depoziti. Studentima se detaljnije objašnjava monetarni transmisijski mehanizam, zatim IS-LM model, a na kraju ih se uvodi u novi svijet racionalnih očekivanja.

Upravljanje marketingom

Upravljanje marketingom je drugi kolegij iz područja marketinga, i nastavlja se na kolegij Osnove marketinga iz prethodnog semestra. Obuhvaća upravljanje funkcijama marketinga, imajući u vidu vanjske uvjete poslovanja, ciljnu skupinu i mogućnosti poduzeća. Dok je zadaća predmeta Osnove marketinga bila upoznavanje studenata sa pojmovima, funkcijama i faktorima okružja, Upravljanje marketingom u većoj je mjeri orijentirano na odlučivanje i rješavanje problema. Studenti će imati zadatak izraditi Plan marketinga, u kojima će pokazati svoje teoretsko znanje i primjenu na odabrani slučaj iz prakse, kao i svoje znanje o pitanjima poslovne etike i društvene odgovornosti tvrtki. Polaznici će naučiti identificirati ključne komponente poslovnog okruženja zemlje i dati primjere kako se različitim elementima u marketinškom okruženju mogu prilagoditi.

Ponašanje potrošača

Svrha kolegija Ponašanje potrošača je pružiti studentima uvid u zakonitosti i dinamiku potrošačkog ponašanja, upoznati njegove odrednice i etička ograničenja u pokušaju da se na njega utječe. Studenti će pritom upoznati čimbenike i procese koje utječu na ponašanje potrošača, razumjeti procese koji se odvijaju prilikom donošenja odluke o kupnji te izvesti korisne vježbe za kreiranje marketinške strategije. Naposljetku, ponašanje potrošača je interdisciplinarno područje koje koristi pojmove iz raznih drugih znanstvenih grana; u velikoj mjeri se sadržaj ovog kolegija se nadoveže na sadržaj kolegija iz područja sociologije i marketinga. Studenti će tako proučiti tko su potrošači, kako troše svoje resurse i donose odluke vezane uz stjecanje, korištenje i odlaganje proizvoda.

Praktični rad

Sedmi semestar

Poduzetništvo

Kolegij poduzetništvo primjenjuje multidisciplinarni pristup poslovnom planiranju te je namijenjen studentima na posljednjoj godini preddiplomskog studija kao i međunarodnim studentima na razmjeni. Ovakav pristup daje polaznicima priliku prepoznati snage i slabosti poslovnih planova i pomaže im u razvoju poduzetničkog mentaliteta koji je primjenjiv i u radu u organizacijama kao i u samostalnim poduzetničkim pothvatima. Studenti za vrijeme kolegija istražuju poduzetničko okruženje u kontekstu Hrvatske i drugih zemalja kako bi iz prve ruke saznali koje su vještine i iskustva potrebna kako bi netko bio poduzetnik i kako bi neki pojedinac predstavljao vrijedan ljudski resurs u bilo kakvoj organizaciji. 

Management informacijskih sistema

ERP (Enterprise Resource Planning) sustavi u današnjem poslovnom svijetu predstavljaju ključan alat u upravljanju najvećim svjetskim korporacijama; aktivno znanje korištenja ovih sustava se smatra velikom prednošću na tržištu rada.  U ovom kolegiju će studenti imati pregled ovih informacijskih sustava iz poslovne perspektive, te će naučiti implementirati ERP sustav u malom, srednjem i velikom poduzeću i naučiti u potpunosti upravljati njime. Isto tako, za vrijeme kolegija će studenti imati priliku izraditi plan uvođenja ERP sustava u nekom poduzeću, koji će potom prezentirati. Najbolji radovi će se prezentirati na Studentskoj konferenciji MIS, koja se svake godine održava na ZŠEM-u. Uz to, studenti će kontinuirano sudjelovati na diskusijama na našem sustavu za našem sustavu za daljinsko učenje, Blackboard.

Uvod u Europsku Uniju

Kako je Hrvatska postala punopravna članica Europske Unije, iznimno je važno da studenti koji tek ulaze u poslovni svijet su upoznati sa strukturama i tijelima koji će izravno ili posredno utjecati na poslovanje njihovih organizacija. Potrebno je objasniti složenost funkcioniranja Europske unije te naglasiti nedovršenost i kontinuitet procesa ujedinjavanja Europe radi potpunijeg razumijevanja europskih i domaćih događaja. Zato je jedan od ciljeva ovog kolegija izgradnja sposobnosti studenata za prilagodbu nužnu za poslovanje u globalnom okruženju. Razvijena vještina prilagodbe europskom pravnom okviru pomoći će studentima da u svojem budućem radu i poslovanju na tržištu povećaju sigurnost poslovanja, izbjegnu nepotrebne dodatne troškove i štete koje proizlaze iz nepravilnog i nezakonitog poslovanja.

Obiteljske financije

Kvalitetno obrazovanje, dobar posao, marljiv i predan rad ne predstavljaju jamstvo financijske stabilnosti. Obiteljske financijske (ne)prilike ne ovise niti o visini primanja, niti o vrsti i stupnju obrazovanja. U okviru ovog kolegija studenti imaju priliku upoznati suvremene obiteljske financije. Kolegij se sastoji od četiri dijela. Prvi dio daje studentima okvir za organiziranje i upravljanje obiteljskim financijama. U drugom dijelu obrađuje se upravljanje novcem, likvidnošću i financijskim obvezama. Treći dio daje uvid u to kako investirati za budućnost, dok se u četvrtom dijelu analiziraju metode zaštite osobnog imetka, poput osiguranja i planiranja mirovine. Nastava se temelji na teoretskom okviru i praktičnim primjerima obiteljskih aktivnosti poput financiranja stambenog prostora, osiguravanje mirovine, itd.

Međunarodna ekonomija

Ovaj kolegij obrađuje određene zakonitosti na području međunarodne ekonomije poput Ricardov model, Hecksher-Ohlinov model, standardni model trgovine, učinci carina, učinci izvoznih potpora i uvoznih kvota, politička ekonomija trgovinske politike, platna bilanca, tečajevi i devizno tržište, novac, kamate i drugo. Studenti koji pohađaju kolegij naučit će primjenjivati teorijsko znanje te steći kompetenciju za uključivanje u rasprave o aktualnoj ekonomskoj problematici  nacionalnog i globalnog karaktera. Studenti će se naučiti koristiti mikroekonomskim i makroekonomskim analitičkim alatima i modelima u svrhu razumijevanja kretanja međunarodnih tokova roba i kapitala, njihove analize i interpretacije te usporedbe među zemljama. 

Izborni
Drugi strani jezik

Osmi semestar

Strateški management

Strateški management je kolegij koji pomaže studentima u razvijanju sposobnosti primjene strateškog razmišljanja u svrhu vođenja organizacije. Uz ovo, cilj je ovog kolegija naučiti studente kako ocijeniti strateške alternative, predvidjeti i upravljati strateškim promjenama. Studenti će u ovom kolegiju razviti sposobnosti strateškog razmišljanja i razmatranja situacija koje će im koristiti u analiziranju dinamičnih i kompleksnih poslovnih situacija i provođenju glavnih poslovnih zamisli. Svrha je kolegija bolje razumjeti kompetitivne sile u svijetu u kojem organizacija posluje, s posebnim naglaskom na održavanju superiorne konkurentne pozicije tvrtke. Strateško vodstvo i poduzetništvo razmatrat će se i kroz analizu korporacijske kulture i vrijednosti. 

Poslovna etika i korporacijska društvena odgovornost

Zagrebačka škola ekonomije i managementa nema samo cilj obrazovati buduće poslovne ljude i ekonomske stručnjake, već im pritom prenijeti etičke vrijednosti koji će ih učiniti odgovornom poslovnim stručnjacima. Ovaj kolegij će razviti njihove senzibilnosti na nemoralne radnje u poslovnom svijetu i poticati ih na proaktivno djelovanje koje je etično i društveno odgovorno. U poslovnim slučajevima će se studenti susretati s etičkim problemima, te će naučiti kako sustav vrijednosti organizacije utječe na dugoročnu dobit i gubitke te tvrtke. Nakon završetka ovog kolegija, studenti će imati potrebna znanja za donošenje odluka u poslovanju kojim se rješavaju etičke dvojbe, uzimajući pri tome u obzir cijeli spektar čimbenika koji utječu na sferu u kojoj se poslovanje odvija.

Management proizvodnih operacija

Ovaj kolegij predstavlja studij donošenja odluka u funkciji proizvodnje. Obrađuje se svih pet područja odlučivanja u organizaciji proizvodnje: kvaliteta, procesi, kapaciteti, zalihe i radna snaga. Nakon uvoda, obrađuje se problematika upravljanja kvalitetom, kontrola i poboljšanje kvalitete. Kolegij uključuje i osnove upravljanja projektima, te obrađuje problematiku donošenja dugoročnih, srednjoročnih i kratkoročnih odluka kod planiranja kapaciteta. Dok ovom kolegiju nije cilj studente naučiti tehničkoj strani proizvodnje, studenti će ipak stječi jedno razumijevanje proizvodnog procesa, te kada jednom započnu svoje karijere u renomiranim tvrtkama znati kako predvidjeti tijekove nabave s obzirom na razine potražnje s kojom će se susretati. 

Management ljudskih potencijala

Upravljati tvrtkom ne znači samo upravljati resursima, strukturama i strojevima. Moderni menadžeri trebaju znati upravljati ljudima, koje se često smatra upravo najvećim resursom bilo kojeg poduzeća ili organizacije. Zato se ovaj kolegij usredotočuje to kako zaposlenike motivirati, adekvatno platiti, nagraditi, itd.  Ovaj kolegij se izvodi u dvojezičnom formatu (hrvatski i engleski), do 30% nastave se izvodi na engleskom, te će preporučena literatura biti kombinirana. Kroz kolegij će studenti biti upoznati s važnošću povezanosti ljudskih potencijala, strategije i učinkovitim planiranjem resursa. Također će upoznati načine pridobivanja, selekcije, edukacije ljudskih resursa, a dotaknut ćemo se i tema poput plaća, nagrađivanja, motivacije, mjerenja postignuća i sl.

Pratite nas na Twitteru

Estudia tu Maestría en Croacia 🇭🇷
Echa un vistazo a los programas de #beca que tenemos para @ZSEM_Zagreb https://t.co/SCUnbgDhR2

Yesterday #Infobip participated in 12th Student future day at Zagreb School of Economics and Management (@ZSEM_Zagreb). 🎓

Everything is ready for the 12th Student Future Day! #zsem #CareerFair

Load More...

Share This