Select Page

Program preddiplomskog studija poslovnog prava i ekonomije

Popis obaveznih kolegija

Prvi semestar Drugi semestar
Osnove ekonomije I   Osnove Ekonomije II 
Uvod u računovodstvo  Matematika za društvene znanosti  
Poslovne komunikacije i korespondencija  Financijsko računovodstvo 
Informacijsko-komunikacijske tehnologije  Statistika za društvene znanosti  
Engleski jezik I   Uvod u državu i pravo  
Filozofija politike i prava   Engleski jezik 2  
Sociologija    
Treći semestar Četvrti semestar
Mikroekonomija   Makroekonomija  
Građansko pravo   Javne financije  
Građansko procesno pravo  Pravo društava  
Upravno pravo   Trgovačko ugovorno pravo  
Socijalna psihologija   Radno pravo  
Govorništvo  Pravna informatika i informacijska sigurnost  
Drugi strani jezik    
Peti semestar Šesti semestar
Management   Pravo međunarodne trgovine i međunarodnog plaćanja  
Marketing   Pravo intelektualnog vlasništva 
Poslovne financije   Pravo javne nabave  
Financijske institucije i tržišta   Europsko pravo trgovačkih društava 
Instrumenti osiguranja plaćanja   Novac i bankarstvo 
Financijsko pravo i financijska znanost   Ekonomija za managere  
Europska unija i njene politike   Poslovna etika 
Sedmi semestar Osmi semestar
Metodologija društvenih istraživanja   I. Izborni kolegij 
Upravljanje projektima   II. Izborni kolegij 
Europsko ekonomsko pravo   III. Izborni kolegij 
Pravno okružje međunarodnog poslovanja   Stručna praksa 
Pravo osiguranja  Izrada i obrana završne radnje 
Stečajno i ovršno pravo    
Korporativno upravljanje    

 

Obavezni kolegiji

 

Prvi semestar

Osnove ekonomija 1

Ovaj kolegij upoznaje studente s osnovnim konceptima iz područja ekonomije koji je poznat kao mikroekonomija, koja proučava ponašanje subjekata gospodarske aktivnosti poput poduzetnika, industrijskih grana, pojedinačnih potrošača i mreže odnosa koja se među njima stvara. U ovom kolegiju će studenti biti upoznati s pojmom tržišta. Pritom se analizira funkcioniranje tržišnog mehanizma – ponude i potražnje, slijedi analiza ponašanja ekonomskih subjekata, potrošača i proizvođača, upoznajemo teoriju proizvodnje i troškova poduzeća, kako poduzeće odlučuje koju će količinu proizvesti, itd. Studenti će se upoznati i s jednostavnim analitičkim alatima i modelima u svrhu razumijevanja kretanja mikroekonomskih veličina, njihove analize i interpretacije, čime se razvija njihova sposobnost kritičkog i analitičkog razmišljanja. 

Uvod u računovodstvo

Svrha ovog kolegija je usvajanje osnovnih znanja iz računovodstva kroz primjenu temeljnih financijskih izvještaja, a kakvima će se studenti često susretati pri ulasku u poslovni svijet. Polaznici kolegija će biti upoznati s najznačajnijim računovodstvenim principima vođenja poslovnih knjiga. Posebna pažnja će biti posvećena usvajanju tehnika računovodstvene evidencije imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda, kao i izradi konačnih financijskih izvještaja. Na kraju kolegija studenti će biti upoznati s menadžerskim računovodstvom i računovodstvom troškova. Aktivnim sudjelovanjem na predavanjima i vježbama, individualnim i timskim radovima studenti će razviti sposobnost donošenja poslovnih odluka temeljem eksternih financijskih izvještaja.

Poslovne komunikacije i korespondencija

Sadržaj predmeta obuhvaća:  Uvod u komunikaciju, Teorijski okvir poslovnih komunikacija, Upravljanje komunikacijskim procesima u organizaciji / kompaniji, Promocijske poslovne komunikacije, Operativne ili standardne poslovne komunikacije i dokumentacija; zaključivanje kupoprodajnog posla, Realizacija kupoprodajnog posla, Specifičnosti poslovnih komunikacija u odabranim djelatnostima,  Komunikacije u svezi zapošljavanja i radnih odnosa, Teškoće u poslovanju; tzv. negativne poslovne komunikacije, Pregovaranje i lobiranje, Korporativne komunikacije / odnosi s javnošću, Neposredno komuniciranje s potrošačima / klijentima, Priprema i organizacija poslovnih sastanaka i konferencija, Poslovne komunikacije i društveni procesi – Cross-kulturno poslovno komuniciranje, Poslovne komunikacije/procesi i digitalna obrada.

Studenti će imati izgrađen sustav vrijednosti u kojemu je važna etičnost i društvena odgovornost u poslovanju, steći će osnovna znanja iz područja Poslovnih komunikacija i biti će učinkoviti komunikatori i imati vještine prezentacije i komunikacije (pisane i govorne). Studenti će imati sposobnost prilagodbe neophodnu za poslovanje u globalnom okruženju

Informacijsko-komunikacijske tehnologije

Nove tehnologije su revolucionirale način na kojim živimo i poslujemo. U današnjem poslovnom svijetu svatko ima obavezu biti informiran o novim kretnjama na području tehnologije, konkurentnost na tržištu rada to zahtijeva. U ovom kolegiju će studenti naučiti kako koristiti programe iz područja informacijskih i komunikacijskih tehnologija koji će im biti osnova za rad (MS Office paket, grafički programi, izrada web stranica, drugi informacijski sustavi). Studenti će u poslovnim slučajevima i u pitanjima u testovima identificirati probleme etike i društvene odgovornosti u poslovanju kao i implikacije sustava vrijednosti obzirom na korištenje novih tehnologija u poslovanju. Studenti će naučiti i kako prepoznati ključne komponente poslovnog okruženja zemlje (gospodarske, političke, tehnološke i dr.), te naučiti kako im se prilagoditi. 

Engleski jezik I

Sadržaj predmeta obuhvaća 6 nastavnih cjelina, koje obrađuju terminologiju i usvajanje vještina:Organisation  –  izrazi  za  opisivanje  strukture  poduzeća,  statusa  pojedinca  u  poduzeću;  vještina  predstavljanja  i uspostavljanja kontakata; Cultures –  poslovna  kultura  i  svijest o  kulturnoj različitosti u  poslovanju; izrazi  za  opisivanje poslovnih  veza  te izražavanje obaveze, potrebe i davanje savjeta; Human resources – razgovor za posao, terminologija vezana uz zapošljavanje; pisanje životopisa i motivacijskog pisma;  Ethics – etika u različitim aspektima poslovanja, termini koji opisuju protuzakonito ili neetično ponašanje; Competition – terminologija tržišnog natjecanja; pregovaranje; Change – promjene u poduzeću uzorkovane preuzimanjem ili spajanjem; vođenje i sudjelovanje na sastancima; International markets – terminologija međunarodne i slobodne trgovine; vještina prezentiranja i javnog govorenja.

Osnovni ciljevi predmeta su: predstaviti studentima englesku terminologiju i pojmove s kojima će se susretati u knjigama, novinama, časopisima i na internetskim stranicama, a usko su povezani s područjima prava i ekonomije te olakšati njihovo usvajanje;  osposobiti studente da samostalno koriste englesku terminologiju iz područja poslovnog prava i ekonomije u pisanom i govornom obliku;  učvrstiti samopouzdanje studenata glede korištenja engleskog jezika u poslovnom okruženju.

Filozofija politike i prava

Predmet uvodi studente u osnovne pojmove filozofije politike i prava. Studenti će biti upoznati s pojmovima poput države, pravednosti, slobode, prirodnog stanja, zakona, moći, vlasti, privatnog vlasništva te sa svim dvojbama i neslaganjima koje ti pojmovi donose. Studenti će isto tako biti upoznati i s osnovnim ideologijama poput liberalizma, konzervativizma, socijalizma, itd. koje razne političke stranke koriste u opravdanju u obilkovanju svojeg političkog programa. Koristeći osnovno pojmovlje, studetni će analizirati i raspravljati o konkretnim političkim događajima te njihov utjecaj na poimanje pravde u društvu i na taj način se izraziti svoje ideje te dobiti širu sliku o odnosu politike i prava.

Cilj predmeta je upoznati studente s temeljnim pojmovima i problemima filozofije politike i prava. Ovaj predmet koristi studentima za uspješnije svladavanje ostalih pravnih predmeta u nastavku studija te im pruža širi kontekst za razumijevanje uloge prava i pravednosti u društvu.

Sociologija

Kolegij Sociologija je osmišljen kao priprema za uspješno poslovanje u globaliziranom multikulturnom svijetu. Ako uzmemo u obzir kako društveni kontekst ima velikog utjecaja na ekonomske aktivnosti, poznavanje sociologije kao preduvjeta za razumijevanje poslovanja je jednako važno kao i poznavanja matematike za razumijevanje financija i statistike. Studenti će kroz ovaj kolegij otkriti  na koji način sociološka perspektiva pomaže u marketinškim istraživanjima kao što su  istraživanja zadovoljstva klijenata, segmentacija tržišta ili različitim analizama ljudi i njihovih potreba. Po završetku kolegija, studenti će razumjeti zašto je sociologija korisna u prodaji, upravljanju ljudskim potencijalima te različitim propitivanjima o društvenom kapitalu, tržištu rada i odnosima na tržištu rada.

Drugi semestar

Osnove ekonomije 2

Ovaj kolegij nastavlja graditi na teoretskim osnovama kolegija Osnove ekonomije 1, s tim da studenti u ovom kolegiju upoznati s osnovama makroekonomije i s ključnim pojmovima i zakonitostima iz tog područja. Zato, ovaj kolegij obrađuje pojmove poput: problem raspodjele dohotka i siromaštva, osnovni makroekonomski pojmovi i agregati,  osnove nacionalnih računa, analiza elemenata agregatne potražnje i ponude, model multiplikatora za zatvorenu i otvorenu ekonomiju, funkcioniranje bankarskog sustava i njegov značaj za gospodarski razvoj, itd. Studenti kroz ovaj kolegij nauče i kako se koristiti osnovnim analitičkim alatima i modelima u svrhu razvijanja kritičkog i analitičkog razmišljanja te razumijevanja kretanja makroekonomskih agregata, njihove analize i interpretacije, te usporedbe među zemljama.  

Matematika za društvene znanosti

Sadržaj predmeta obuhvaća: elementarne funkcije i modeliranje u društvenim znanostima, diferencijalni račun funkcija jedne varijable i primjene, linearnu algebru (matrični račun, sustavi linearnih jednadžbi) i primjene u društvenim znanostima,  linearno programiranje, vjerojatnost. Markovljevi lanci, funkcije više varijabli i modeliranje u društvenim znanostima, diferencijalni račun funkcija više varijabli i primjene, integralni račun. diferencijalne jednadžbe i primjene, teorija igara u društvenim znanostima, financijska matematika.

Cilj predmeta je upoznati studente s matematičkim teorijama, alatima i metodama koje se koriste za modeliranje pojava i rješavanja problema s njima u vezi u društvenim znanostima.

Financijsko računovodstvo

Svrha kolegija Financijsko računovodstvo je usvajanje osnovnih znanja u primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda. Polaznici kolegija će biti upoznati s primjenom kontnog plana i s tehnikama knjiženja odnosno vođenja računovodstvene evidencije, što je ključno za upravljanje bilo kojom tvrtkom ili organizacijom. Studenti će također naučiti izrađivati temeljne financijske izvještaje: Bilancu, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanim tokovima i Izvještaj o promjenama glavnice. Tijekom predavanja i vježbi, polaznici će rješavati velik broj zadataka i studija slučaja s primjenama u praksi. Aktivnim sudjelovanjem na predavanjima i vježbama, individualnim i timskim radovima studenti će razviti sposobnost donošenja poslovnih odluka temeljem eksternih financijskih izvještaja.

Statistika za društvene znanosti

Sadržaj predmeta obuhvaća:  Uvod. Primjeri statističkih problema. Statistički podaci. Pojam i klasifikacija statističkih obilježja. Frekvencijske razdiobediskretnih obilježja. Tablični i grafički prikaz razdiobe. Neprekidna statistička obilježja. Grupirani podaci. Histogram.  Mjere centralne tendencije. Sredina (aritmetička, geometrijska, harmonijska). Medijan. Mod. Mjere lokacije (kvartili, decili, percentili, kvantili). Mjere varijabilnosti. Raspon. Interkvartil. Standardna devijacija. Dijagram pravokutnika. Geometrijskainterpretacija aritmetičke sredine i medijana. Čebiševljeva nejednakost i interpretacija. Momenti. Standardizacija podataka.Mjere oblika (koeficijenti asimetrije i zaobljenosti). Kovarijanca i koeficijent korelacije. Koeficijent korelacije kao linearna mjera zavisnosti. Dijagram raspršenja. Regresijski pravac. Metoda najmanjih kvadrata. Rastav varijance (za regresijski pravac). Primjeri.  Populacija i uzorak. Parametar populacije i statistika. Uzoračka razdioba. Definicija slučajnog uzorka. Binomni i polinomijalni model za statističke podatke. Normalni model. Točkovne procjene parametara. Metoda momenta. Procjena parametara srednje vrijednosti i varijance. Nepristranost. Intervalno procjenjivanje. Pouzdani interval. Pouzdani interval za parametar proporcije. Testiranje statističkih hipoteza. Statistička hipoteza. Statistički test. Pogreške pri testiranju. Klasično testiranje. Razina značajnosti testa. Značajnost (p-vrijednost). Testovi o parametrima normalne populacije (t-test, c2 – test). Testovi usporedbe dviju normalnih populacija (t-test, F-test). Testovi na osnovi velikih uzoraka. Usporedba proporcije. Linearni regresijski model. Procjena parametara. Gauss – Markovljev teorem. Uzoračke razdiobe procjenitelja. ANOVA-tablica. Predikcija.

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim pojmovima i klasičnim metodama statističke analize podataka. Također, cilj je upoznati studente s osnovnim statističkim znanjem i tehnikama koje se koriste u društvenim znansotima, s naglaskom na tumačenju statističkih pokazatelja, posebno onih sadržanih u standardnim računalnim ispisima.

Uvod u državu i pravo

Država: bit i oblik, elementi, organi i funkcije. Glavni objekti pravne znanosti: država i pravo. Pravna norma, pravni odnos, pravni akt. Pravni sustav. Pravni sustav kao ideal i kao stvarnost. Pravna tehnika. Tumačenje pravnih pravila. Teorijska shvaćanja o pravu. Suvremene pravne teorije. Trodioba vlasti. Rješavanje sporova u pravu. Oblici države u starom vijeku. Oblici države u srednjem vijeku. Oblici države u novom vijeku. Parlamentarni, predsjednički i polupredsjednički sustav vlasti. Veliki pravni sustavi današnjice: kontinentalnoeuropska, angloamerička, islamska i dalekoistočna pravna tradicija.
Cilj predmeta je upoznati studente s pojmom i definicijom prava, temeljnim pojmovima pravne znanosti, organizacijom države, podjelom grana vlasti, hijerarhijom pravnih pravila, pojmom pravne i poslovne sposobnosti, razlikom između prisilnih i dispozitivnih normi, tumačenjem normi, osnovama sudskih, arbitražnih te postupaka mirenja te etikom i društveno odgovornim ponašanjem vezano za pravne norme.

Engleski jezik 2

Ovaj predmet nastavlja se na sadržaje predmeta iz Engleskog jezika 1 te ih nadograđuje specijaliziranom terminologijom iz područja poslovnog prava. Predmet obuhvaća sljedećih pet nastavnih cjelina: Introduction to business law – pravna terminologija u poslovanju, pravni odjel unutar poduzeća, rješavanje međunarodnih sporova, suradnja s poduzećima iz zemalja s drugačijom pravnom tradicijom; Operating globally – pravno zastupanje u zabavnoj industriji, pravne implikacije vrednovanja kulturne raznolikosti u poduzeću; međunarodna spajanja i preuzimanja; prijetnja kriminala na internetu; Business law challenges – zaštita intelektualnog prava, prijevare, trošak zagađenja, sigurnost i zaštita na radnom mjestu; Contracts in the business world – terminologija ugovornog prava; Business law and finance – utjecaj poreznih zakona na poslovanje, insajderska trgovina, šerijatsko pravo imeđunarodne financije.

Osnovni ciljevi predmeta jesu predstaviti studentima englesku terminologiju i pojmove s kojima će se susretati u knjigama, novinama, časopisima i na internetskim stranicama, a usko su povezani s područjima prava i ekonomije te olakšati njihovo usvajanje.  Nadalje,  osposobiti  studente  da  samostalno  koriste  englesku  terminologiju  iz  područja  poslovnog  prava  i ekonomije u pisanom i govornom obliku te učvrstiti samopouzdanje studenata glede korištenja engleskog jezika u poslovnom okruženju.

Treći semestar

Mikroekonomija

Upoznati mikroekonomiju znači naučiti razumijevati ekonomsku logiku ponašanja ekonomskih subjekata, proizvođača i potrošača i formiranje njihovih međusobnih veza i tržišnih oblika. Stoga je savladavanje sadržaja ovog kolegija preduvjet za daljnje studiranje ekonomije i managementa. Student se kroz ovaj kolegij upoznaje sa teorijom tržišta i cijena, detaljnom analizom ponude i potražnje i njihovih determinanti, ponašanjem potrošača i kako potrošač ostvaruje maksimizaciju korisnosti, teorijom proizvodnje i troškova poduzeća, kako poduzeće ostvaruje ekonomsku efikasnost, djelovanjem konkurentnih tržišta  i ostalih tržišnih, itd. Naposljetku, kolegij osposobljava studente za uspješno analiziranje mikroekonomskih problema i za praćenje suvremene literature iz tog područja ekonomske ekonomije.

Građansko pravo

Sadržaj predmeta obuhvaća: opći dio građanskog prava ( definicija, izvori prava, građanskopravni odnos, subjekti građanskopravnog odnosa, objekti građanskopravnog odnosa, određenje, vrste, sadržaj, oblik i valjanost pravnih poslova, stjecanje i gubitak prava), stvarno pravo (definicija, posjed, pravo vlasništva, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo, vlasništvo posebnih dijelova nekretnine, stjecanje i gubitak stvarnih prava, zemljišne knjige, stvarna prava na tuđoj stvari, zaštita stvarnih prava), obvezno pravo (definicija, pojam i vrste obveza, pojam, sklapanje i vrste ugovora, pojačanje obveznog odnosa, promjene u obveznom odnosu, djelovanje ugovora, prestanak obveznopravnog odnosa), ugovorni odnosi (kupoprodaja, ugovori o uporabi i korištenju stvari, ugovori o uslugama, ortakluk), izvanugovorni odnosi (odgovornost za štetu, stjecanje bez osnove, poslovodstvo bez naloga, jednostrana izjava volje, javno obećanje nagrade, vrijednosni papiri).

Cilj ovog predmeta je upoznavanje s osnovama hrvatskog građanskog prava i njegovim instrumentima koji jamče zakonitost, pravednost i etičnost u poslovanju te upoznavanje s temeljnim pojmovima, institutima i elementima hrvatskog građanskog privatnog prava. Jedan od ciljeva je i naglašavanje važnosti poznavanja građanskog prava kao pretpostavke za prilagodbu u poslovnom okruženju i osiguravanje pravilnosti i efikasnosti poslovanja.

Građansko procesno pravo

Sadržaj predmeta obuhvaća:  Uvod u građansko procesno pravo, Subjekti parničnog postupka, Aktivnosti procesnih subjekta u parnici, Tijek parničnog postupka,  Posebni postupci, Arbitraža,  Mirenje.Studenti će savladati osnove i metodologiju građanskog procesnog prava. Ovladat će organizacijom, procedurama i institutima koji se primjenjuju u okviru građanskog procesnog prava.

Upravno pravo

Sadržaj predmata obuhvaća: uvodna i opća pitanja, razvoj organizacija i poslovi državne uprave u Hrvatskoj,upravni akt, upravno pravo s obzirom na stvari, upravni postupak, upravni spor, prekršaj. Cilj je ovog predmeta upoznavanje s osnovama hrvatskog sustava upravnog prava i njegovim instrumentima, kao i izgradnja sustava vrijednosti u kojem je važna etičnost te društvena odgovornost u poslovanju te sposobnost prilagodbe za poslovanje u globalnom okruženju.

Socijalna psihologija

Kolegij Socijalna psihologija ima cilj pružiti studentima teoretsku osnovu za razumijevanje tema poput organizacijske psihologije, upravljanja ljudskim resursima i ponašanje potrošača, koje će sve biti obrađene svaka na zasebnom kolegiju na kasnijim godinama studija. Tijekom predavanja studenti se upoznaju s fenomenima socijalnog mišljenja, ponašanja i utjecaja. U okviru socijalnog mišljenja posebna pozornost bit će usmjerena prema sadržajima koji se odnose na socijalnu percepciju, socijalnu kogniciju, neverbalno komuniciranje, samo-predstavljanje, socijalne stavove i predrasude. U okviru socijalnog utjecaja posebna pozornost će se usmjeriti na grupne procese, stilove vođenja, te karakteristike i oblike socijalnog utjecaja. Svi primjeri koji će biti obrađeni na nastavi će biti demonstrirani preko simulacija i eksperimenata, videa, itd.

Govorništvo

Mnogi poduzetnici i poslovni ljudi mogu svjedočiti činjenici kako nije dovoljno imati zanimljivu poslovnu zamisao, već je ključno znati kako tu ideju prenijeti i komunicirati drugima. Upravo zato Zagrebačka škola ekonomije i managementa nudi obvezni kolegij Govorništvo, kako bi studenti naučili kako svoje zamisli učinkovito i uvjerljivo predstavili drugima. Pripremajući govor ili debatu, studenti će prema unaprijed usvojenoj retoričkoj shemi naučiti pravilno i učinkovito prikupiti, rasporediti, sastaviti, zapamtiti i izreći sve što žele prenijeti slušačima. Za vrijeme kolegija se analiziraju video i audio primjeri, kako bi studenti mogli kritički prosuđivati kvalitetu retorike i spoznali kakvu verbalnu komunikaciju trebaju pripremiti u različitim poslovnim situacijama.

Drugi strani jezik

Četvrti semestar

Makroekonomija

Studenti će na kolegiju Makroekonomija proučavati literaturu iz područja makroekonomije s ciljem upoznavanja osnova makroekonomije, ključnih pojmova i ekonomskih zakonitosti tog područja: makroekonomske varijable i odnosi među njima, tržište dobara i usluga, financijsko tržište, tržište rada, agregatna ponuda i agregatna potražnja, funkcioniranje otvorene ekonomije – međunarodna razmjena, devizni tečaj, bilanca plaćanja, kamatni paritet, učinci očekivanja na kretanje makroekonomskih agregata.  Ovaj kolegij ujedno završava ciklus od četiri osnovnih ekonomskih kolegija kojeg studenti pohađaju na prve dvije godine preddiplomskog studija. Na ovom kolegiju će studenti proučavati slučajeve iz svakodnevnog ekonomskog života, te će se upuštati u rasprave o lokalnim i globalnim makroekonomskim trendovima. 

Javne financije

Cilj ovog kolegija je upoznati studente s konceptima pomoću kojih će razumjeti kako država djeluje na poslovanje i gospodarstvo u cjelini. Na samom početku kolegija će se studentima objasniti koncept javnog dobra svrha alokacijske funkcije koju obavlja država, Te koja je uloga države u redistribuciji dohotka stanovništva i stabilizaciji gospodarske aktivnosti. Potom će se predavanja fokusirati na fiskalnu politiku i problematiku vezanu uz oporezivanje, državne rashode, financiranje proračunskog deficita te upravljanje javnim dugom. Poseban naglasak će se staviti na analizu makroekonomskih posljedica javnog duga i deficita, te na ulogu fiskalne politike kao stabilizatora gospodarske aktivnosti. Nakon  ovog kolegija, studenti će razumjeti osnove javnih financija, te će moći analizirati interakciju fiskalne politike s privatnim sektorom.

Pravo društava

Sadržaj predmeta obuhvaća: Osnove trgovačkog prava (pojam trgovačkog prava, prava društava, prava trgovačkih društava, izvori prava trgovačkih društava, oblici trgovačkih društava, trgovac pojedinac, Dioničko društvo (pojam i osnivanje, organi društva, korporativno upravljanje, dionice, knjiga dionica, prava i obvezečlanova društva, odnos društva i članova društva),  Društvo s ograničenom odgovornošću (pojam i osnivanje, tijela društva, odnos članova društva i društva, poslovni udjeli, knjiga poslovnih udjela),  Društva osoba, javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje, Statusne promjene, pripajanje, spajanje, podjela, preoblikovanje,  Povezana društva i pravo koncerna, društvo koje u drugome društvu ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, ovisno i vladajuće društvo, društvo koncerna, društva povezana poduzetničkim ugovorima, društva s uzajamnim udjelima,  Preuzimanje dioničkih društava, postupak preuzimanja dioničkih društava, odnos organa ciljanog društva prema društvu preuzimatelju, pravo raspolaganja dionicama manjinskih dioničara, Prestanak društva, pojam prestanka društva, razlozi prestanka društva, likvidacija,  Poduzetnički ugovori (Ugovor o vođenju poslova društva, Ugovor o prijenosu dobiti, Ostali poduzetnički ugovori), Obrtnici, uvjeti za osnivanje, odgovornost za obveze,   Ortakluk, nastanak, odnosi članova, Udruge, nastanak, odgovornost.

Ovaj kolegij upoznaje studente s oblicima trgovačkih društava koja sudjeluju u gospodarskom životu kao i drugim formama pogodnima za vođenje businessa.

Trgovačko ugovorno pravo

Sadržaj predmeta obuhvaća: Ugovori trgovačkog prava: sklapanje ugovora, izvori prava za ugovore, pojačanje obveznopravnog odnosa, Ugovor o djelu: prava i obveze stranaka, odgovornost za nedostatke, rizik, prestanak ugovora, Ugovor o građenju: građevina, odstupanje od projekta, cijena radova, odgovornosti, Ugovor o nalogu: prava i obveze stranaka, prestanak ugovora, Komisija: opće odredbe, prava i obveze stranaka, založno pravo, odnos s trećima, Ugovor o  trgovinskom zastupanju. pojam  ugovora, obveze  zastupnika, obveze nalogodavca, prestanak ugovora, posebna naknada, Zajam: opće odredbe, obveze zajmodavca, obveze zajmoprimca, namjenski zajam,  Ugovor o kreditu: pojam, forma i sadržaj, otkaz davaoca kredita, odustajanje od ugovora i vraćanje kredita prije roka,  Ugovor o posredovanju: pojam ugovora, prava i obveze stranaka, Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina: pojam i trajanje ugovora, prava i obveze ugovornih strana, posrednička Naknada, Otpremanje (špedicija): opće odredbe, prava i obveze stranaka, založno pravo, Uskladištenje: opće odredbe, skladišnica, Ostava. ostava općenito, prava i obveze stranaka, ugostiteljska ostava, Ugovor o kontroli robe i usluge: pojam, opseg kontrole, kontrola robe s garancijom, Zakup: opće odredbe, obveze zakupodavca, obveze zakupca, podzakup, otuđenje zakupljene stvari, prestanak zakupa, Ugovor o organiziranju putovanja: opće odredbe, obveze organizatora putovanja, obveze putnika, posebna prava i obveze ugovornih strana, Posrednički ugovor o putovanju,  Ugovor o angažiranju ugostiteljskih kapaciteta (ugovor o alotmanu): opće odredbe, obveze turističke agencije, obveze ugostitelja, pravo turističke agencije da odustane od ugovora,  Ortakluk: pojam, imovina ortakluka, poslovodstvo i zastupanje, odnos prema trećima, odgovornost za štetu, dobit i gubitak, istup i isključenje ortaka, prestanak ortakluka, dioba zajedničke imovine,  Ugovor o prijevozu: opće odredbe, ugovor o prijevozu stvari, ugovor o prijevozu osoba, osiguranja kod prijevoza,  Incoterms: svrha i opseg, Osiguranje: zajedničke odredbe, osiguranje imovine, osiguranje osoba,  Poduzetnički  ugovori:  ugovor  o  vođenju  poslova  društva,  ugovor  o  prijenosu  dobiti,  ostali  poduzetnički ugovori, sklapanje, izmjena i prestanak ugovora, upis u sudski registar, stupanje ugovora na snagu, otkaz i raskid ugovora, Ugovor o franchisingu: pojam, obveze stranaka, predmet franchisinga, plaćanje naknade, Ugovor o leasingu: pojam i vrste, obveze stranaka,  Ugovor o licenciji: opće odredbe, obveze davaoca licence, obveze stjecaoca licence, podlicenca, prestanak ugovora,  Koncesije. davatelj koncesije, predmet koncesije, pripremne radnje za davanje koncesije, postupak davanja koncesije, ugovor o koncesiji, prestanak koncesija, Pravni odnosi srodni koncesiji.

Cilj je ovog predmeta stjecanje osnovnih znanja iz Trgovačkog ugovornog prava e kako bi trgovačka društva zasnivanjem različitih ugovornih odnosa ostvarila ekonomsku efikasnost. Cilj je kolegija omogućiti studentima da steknu potrebna znanja i vještine kako bi se mogli u poslovanju koristiti različitim, svrsi primjerenim, vrstama trgovačkih ugovora.

Radno pravo

U ovom predmetu proučavaju se sljedeći sadržaji: Povijesni pregled nastanka i razvitka radnog prava; Ustroj i standardi Međunarodne organizacije rada; Europsko radno pravo; Odnos hrvatskog i europskog radnog prava; Sloboda kretanja radnika; Sudska praksa europskih sudova; Struktura i načela hrvatskog radnog prava; Individualni radni odnosi; Zapošljavanje; Zapošljavanje rukovodećeg osoblja; Zapošljavanje stranaca; Uvjeti rada u užem smislu; Uvjeti rada u širem smislu; Radno vrijeme; Plaće i naknade; Zaštita prava i prestanak radnog odnosa; Kolektivni radni odnosi; Kolektivni ugovori; Subjekti i ostvarenje prava; Sindikalno pravo; Sudjelovanje radnika u odlučivanju; Nadzor nad radnim odnosima; Socijalno pravo; Troškovni moment radnog odnosa; Etika rada – uvod i osnove; Etika rada – pravno uređenje i provedba; Rasprava o mogućem razvitku radnog prava.

Cilj je ovog predmeta uvođenje u radno pravo iz različitih aspekata; od političko-povijesnog, preko ekonomsko-pravnog do društveno-socijalnog. Sustavno, ali uopćeno upoznavanje s dominantnim suvremenim procesima u razvitku radnoga prava radi kvalitetnijeg snalaženja u globaliziranom gospodarstvu. Nadalje, cilj je i objasniti složenost sustava radnog prava, s posebnim naglaskom na europsko radno pravo radi potpunijeg razumijevanja samog radnog prava i njegovih instituta, te objasniti povezanost domaćeg radnog prava sa međunarodnim i europskim, poglavito u kontekstu pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji sa svrhom omogućavanja polaznicima.

Pravna informatika i informacijska sigurnost

Sadržaj predmeta obuhvaća: Informacija i informatika, Specifičnosti pravne regulative virtualnog svijeta, Autorska i srodna prava te zaštita identiteta, „Tamna strana“ Interneta i računalni kriminalitet općenito, Cyber kaznena djela, e-uprava, Ugovori vezani za informatičke usluge, Slobodni softver, Internet i druge mreže – pravni aspekti, Ugroza identiteta i sloboda govora, Informacijska sigurnost,  e-Poslovanje, e-Trgovina, Prava potrošača u e-Tgovini, Ugovori o razini usluga.

Kolegij Pravna informatika i elektroničko poslovanje se ne zaustavlja na dogmatskom i opisnom, već obuhvaća i zaokružena, specifična znanja potrebna za  pravno reguliranje elektroničkog poslovanja (s posebnim osvrtom na elektroničku trgovinu). Smatramo da je ova praksi orijentirana cjelina iznimno bitna, posebno ukoliko se uzme u obzir ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju i činjenica da upravo elektroničko poslovanje može biti jedan od načina nastupa na zajedničkom europskom tržištu. Okrenutošću prema praksi, ovaj kolegij se razlikuje od većine sličnih kolegija pravne informatike na drugim fakultetima.

Peti semestar

Management

Ovo je prvi kolegij na preddiplomskom studiju koji će pomoći studentima kako bi razumjeli ulogu menadžera i naučili ih koje su osnovne funkcije, problemi i zadaci svakog menadžera. Cilj ovog kolegija je kod studenata razviti dublje razumijevanje menadžerskih funkcija (planiranje, organiziranje, utjecaj, kontrola) preko predavanja, poslovnih slučajeva, videa, diskusije i raznih drugih zadataka. No, studenti će također naučiti kako prepoznati etička pitanja i pitanja društvene odgovornosti, kao i o utjecaju organizacijskih vrijednosti na dugoročne poslovne ishode. Studenti će u ovom kolegiju stječi osnovna znanja na području managementa, te će razumjeti koje vještine valjaju razviti kako bi jednom postali uspješni menadžeri.

Marketing

Ovaj kolegij studentima pruža uvod u područje marketinga, u sklopu kojeg će naučiti kako svoju poslovnu orijentaciju temeljiti na zadovoljstvo kupaca i tržišta, te pritom ostvariti optimalnu dobit. Studenti će upoznati marketing kao dio cjelokupne strategije poduzeća i naučiti će na koje varijable poduzeće može utjecati a na koja se, pak, treba prilagoditi. Ovaj kolegij obrađuje i sljedeće pojmove: marketinški splet, odabir ciljnog tržišta, istraživanje tržišta, promocija, propaganda i publicitet, distribucija, određivanje cijena, prodaja i unapređenje prodaje, itd. Posebna cjelina će biti usredotočena na etiku i marketingu i na društvenu odgovornost, kako bi se studenti susreli s etičkim dilemama u marketingu. Studenti će izraditi dnevnik marketinga u kojemu će pokazati teoretsko znanje i primjenu na odabrane slučajeve iz prakse.

Poslovne financije

Predmet se sastoji od kombinacije predavanja i seminara (vježbi). Teme koje se iznose na predavanjima paralelno će se obrađivati pomoću poslovnih slučajeva, rješavanja zadaća, primjera iz gospodarskog života, seminarskih radova i slično.

Sadržaj kolegija pokriva tri razine: (1) teoretske osnove poslovnih financija (vremenska vrijednost novca, vrednovanje dugoročnih vrijednosnica, rizik i povrat) na kojima se temelje (2) metode analize i izračuna koji se koriste u praksi poslovnih financija (analiza financijskih izvještaja, upravljanje kratkotrajnom imovinom i kratkoročnim obvezama, investicijska analiza, utvrđivanje troška kapitala te operativne i financijske poluge) te (3) integrativne teme, koje daju pregled načina funkcioniranja financijskih tržišta i instrumenata koji se koriste na njima (struktura kapitala i politika dividendi, tržište kapitala, dugoročne obveznice, redovne i povlaštene dionice, dugoročni krediti, zakup i zamjenjive vrijednosnice, međunarodne poslovne  financije).

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim temama korporativnih financija na jednostavan i zanimljiv način. Konačni cilj kolegija je da studenti budu u mogućnosti primijeniti stečeno znanje u praksi tako da uspješno obavljaju osnovnu financijsku analizu, financijsko planiranje i procjenu vrijednosti projekta u sklopu korporativnog financiranje privatne ili javne institucije.

Financijske institucije i tržišta

U ovom kolegiju će se studenti upoznati s različitim vrstama financijskih institucija, instrumenata i tržišta te razumijevanje funkcioniranja međunarodnih financijskih tržišta i institucija, interakcija između glavnih tržišnih sudionika, te institucionalnog i regulatornog okruženja u kojem djeluju. Studente se priprema za budući rad u financijskim institucijama te za pristupanje i odnos s financijskim institucijama i tržištima koje će imati kao budući predstavnici korporacijskog sektora. Obrađuju se sve najraširenije vrste financijskih instrumenata, od osnovnih (poput dionica), do sofisticiranih (poput izvedenica). Obrađuju se i sve vrste financijskih institucija – bankovni i ne-bankovni financijski posrednici. Od financijskih tržišta, obrađuju se tržišta novca, devizna tržišta i tržišta kapitala. 

Instrumenti osiguranja plaćanja

Sadržaj predmeta obuhvaća: Uvod u predavanja, Osiguranje plaćanja i međunarodna plaćanja, Uputa (asignacija), Vrijednosni papiri, Ugovorne klauzule plaćanja, Mjenica, Ček, Akreditivi, Ispitivanje dokumenata kod akreditiva, Međunarodna standardna bankarska praksa za ispitivanje dokumenata, Elektronički akreditivi i e-dodatak, Standby akreditivi, Escrow računi, Prijevare kod akreditiva, Bankarske garancije, Međunarodna pravila za bankarske garancije, Prevare, Ugovor o factoringu, Ugovor o forfaitingu, Naplata (Inkaso).

Cilj predmeta. je pružiti studentima odgovarajuća teorijska znanja vezana uz uobičajene instrumente osiguranja plaćanja i plaćanja uz primjenu tog znanja u praksi. Ovaj kolegij će omogućiti studentima da steknu bitna znanja potrebna za obavljanje njihovog budućeg posla u gospodarstvu, naročito onima koji se bave plaćanjima, platnim prometom i naplatama (redovnim ili prisilnim). Instrumenti osiguranja plaćanja i pravo međunarodnih plaćanja su od iznimne važnosti svima koji se  bave plaćanjima  u   trgovačkim  društvima  i   obrt ima,  managerima, računovođama  i   drugim  osobama  koje  rade  u gospodarstvu.

Financijsko pravo i financijska znanost

Sadržaj predmeta obuhvaća: Opći dio (definicija predmeta izučavanja, razvoj prava, pravni izvori), Javni prihodi (pojam I vrste poreza, pojmovi poreznog obveznika, porezne snage, porezne osnovice i porezne stope, porezna terminologija općenito, načela oporezivanja, ciljevi oporezivanja, izbjegavanje plaćanja poreza I mjere protiv toga, prelijevanje poreza, učinci oporezivanja, porezni sustav RH, pojedine vrste poreza, doprinosa, carina I pristojbi, višestruko oporezivanje), Javni rashodi (pojam I vrste javnih rashoda, struktura javnih rashoda, povećanje javnih rashoda, državni proračun, proračun EU-a, javno-privatno partnerstvo), Financijsko izravnanje (karakteristike fiskalno centraliziranih I decentraliziranih sustava, uspostava decentralizirani razina  vlasti,načela fiskalne  decentralizacije, pojam  I  sadržaj  financijskog izravnanja, sredstva  financiranja javnih potreba jedinica decentraliziranih razina vlasti), Javni zajmovi (razvoj javnih zajmova, podjela javnih zajmova, načela na kojima se država zadužuje putem javnog zajma, granice zaduživanja države, otplata javnog zajma, opravdanje za uzimanje javnog zajma od strane države, bankrot države.

Cilj ovog predmeta je stjecanje općih i posebnih znanja o poreznom sustavu i poreznom pravu Republike Hrvatske i Europske unije te o harmonizaciji oporezivanja unutar Europske unije, o sadržaju proračuna i o proračunskom pravu, o pravu javnog zajma i o financijskom izravnanju. Spomenuta znanja su neophodna za vođenje zakonitog i urednog poslovanja u tvrtkama kao i za razumijevanje funkcioniranja državnih financija.

Europska unija i njene politike

Sadržaj predmeta obuhvaća: Općenito o razvoju ideje europskog integriranja kroz povijest,  Nastanak i razvoj Europske ekonomske zajednice u Europsku uniju, Proces trajnog proširenja i produbljenja europske integracije, Organizacija djelovanja i institucije EU-a, Pravni sustav Europske unije, Usklađivanje država članica s pravnom stečevinom EU-a (napose Hrvatska),  Izgradnja zajedničkog, potom unutarnjeg tržišta (općenito), Zajedničke politike EU-a, Zajednička poljoprivredna politika EU-a, Zajednička socijalna politika EU-a,  Zajednička ekološka politika EU-a, Zajednička industrijska politika EU-a,  Usklađivanje drugih politika država članica unutar EU-a (obrazovne, znanstvene, zdravstvene, športske i sl.)

Cilj ovog predmeta je stjecanje osnovnih znanja o europskom integracijskom procesu te osposobljavanje za prilagodbu za poslovanje kako u europskom, tako i u globalnom okruženju.

Šesti semestar

Pravo međunarodne trgovine i međunarodnog plaćanja

Sadržaj predmeta obuhvaća: Obilježja i razvoj prava međunarodne trgovine, Izvori prava, Međunarodne trgovačke institucije, Međunarodno zakonodavstvo (kolizijska pravila mjerodavna za rješavanje sporova proizašlih iz međunarodnih trgovačkih ugovora, međunarodna sudska nadležnost za sporove proizašle iz međunarodnih trgovačkih ugovora), Međunarodna trgovačka arbitraža (vrste i postupak), Međunarodni trgovački ugovori (autonomno i formularno pravo međunarodne trgovine, opći uvjeti poslovanja, tipski ugovori, model ugovora, trgovački običaji, elementi ugovora, sastavljanje ugovora, odgovornost iz ugovora, izvršavanje ugovora), Međunarodni kupoprodajni ugovor i neki tipični inominatni trgovački ugovori.

Cilj ovog kolegija je razumijevanje prava međunarodne trgovine koje omogućuje studentima kvalitetnije snalaženje u sklapanju i ispunjavanju međunarodnih trgovačkih ugovora kao i ugovora europskog prava te common law-a.

Pravo intelektualnog vlasništva

Sadržaj predmeta obuhvaća: Intelektualno vlasništvo – pojam, vrste, aspekti, razvoj, Svjetski, regionalni i nacionalni sustavi intelektualnog vlasništva (institucije, instrumenti i politike), Osnove prava intelektualnog vlasništva (autorska i srodna prava), Osnove prava intelektualnog vlasništva (patent, topografije poluvodiča i know-how),  Osnove prava intelektualnog vlasništva (žig, industrijski dizajn i zemljopisne oznake),  Ekonomika intelektualnog vlasništva, Poslovno upravljanje intelektualnim vlasništvom (intelektualno vlasništvo i nematerijalna aktiva),  Poslovno upravljanje intelektualnim vlasništvom (kreiranje i ekstrakcija vrijednosti iz intelektualnog vlasništva),  Intelektualno vlasništvo u digitalnom okruženju, Posebni aspekti upravljanja intelektualnim vlasništvom, Intelektualno vlasništvo i oglašavanje.

Cilj  je  ovog  kolegija  upoznavanje  s  osnovnim  pojmovima  intelektualnog  vlasništva,  njegovim  sadržajnim,  pravnim  i ekonomsko-poslovnim aspektima, načinima stjecanja i ostvarivanja prava, te strategijom i tehnikama upravljanja intelektualnim vlasništvom kao poslovnom aktivom. Opći cilj kolegija je poučiti polaznike osnovnim pojmovima intelektualnog vlasništva, njegovim sadržajnim, pravnim i ekonomsko-poslovnim aspektima, načinima stjecanja i ostvarivanja prava, te strategijom i tehnikama upravljanja intelektualnim vlasništvom kao poslovnom aktivom. Dodatno, kolegij će polaznicima ponuditi veliki broj referenci i jasne naputke o vrsti i izvorima poslovnih, tehnologijskih i pravnih informacija nužnih za uspješno upravljanje intelektualnim vlasništvom.

Pravo javne nabave

Sadržaj predmeta obuhvaća: Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u RH i EU, načela javne nabave, obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, izuzeća. Sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave. Planiranje u sustavu javne nabave. Postupci i načini javne nabave. Objavljivanje i statistička izvješća u javnoj nabavi. Uvod u koncesije i javno-privatno partnerstvo. Dokumentacija za nadmetanje s prikazom na praktičnim primjerima. Tehničke specifikacije i kriteriji za odabir ponude. Sposobnost gospodarskih subjekata. Ponuda, zaprimanje, otvaranje, pregled i ocjena. Postupak donošenja odluke. Pravna zaštita u sustavu javne nabave.

Cilj je ovog predmeta savladati pojmove i načela postupka javne nabave te usvojiti praksu provođenja postupka javne nabave u Republici Hrvatskoj.

Europsko pravo trgovačkih društava

Sadržaj predmeta obuhvaća: Kratki povijesni pregled stvaranja Europskog prava trgovačkih društava;Najvažnije uredbe i direktive koje reguliraju društveni život tvrtki u Europskoj uniji (poglavito uredba o kontroli spajanja trgovačkih društava, direktiva o prekograničnim spajanjima društava s kapitalom, direktiva o ponudama za preuzimanje, direktiva o odnosima društava majki i kćeri, direktiva o indirektnim porezima na prikupljanje kapitala, direktiva o isplati kamata i tantijema); Holding kompanija: glavna aktivnost takovih kompanija je, u pravilu, posjedovanje dionica drugih tvrtki. One imaju veliku ulogu u financijskom poslovanju europskih ali i svjetskih korporacija (razlozi za njihovo osnivanje, uvijeti za priznavanje statusa holding kompanije u Europskom pravu, uloga ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja), Societas Europaea (SE): s tim korporativnom oblikom europske vlasti namjeravaju ujediniti unutarnje tržište olakšavajući reorganizaciju gospodarskih aktivnosti na razini Europske unije i omogućiti djelovanje tvrtki kao jedinstvene pravne osobe u više država članica (pravila o osnivanju i funkcioniranju SE, društveni organi, računovodstvena pravila, pitanja koja se odnose na oporezivanje, događaji koji mogu prouzrokovati likvidaciju ili stečaj, uvjeti za implikaciju radnika u korporativnom životu), Europsko gospodarsko interesno grupiranje je stvoreno kako bi se olakšale ili razvile gospodarske aktivnosti njegovih članova lociranih u različitim europskim zemljama kroz zajedničko udruživanje njihovih aktivnosti, resursa ili vještina (uvjeti za stvaranje, upravljanje, pravne i upravne obveze, porezna politika i likvidacija). Druga postojeća ili planirana društva: europska zadružna društva, europsko udruženje, europsko društvo s ograničenom odgovornošću, te europsko uzajamno društvo (razlozi za uspostavu i specifičnosti navedenih konstrukcija).

Cilj ovog kolegija je pružiti uvid u najvažnije aspekte i pitanja suvremenog Europskog prava o trgovačkim društvima, s posebnim naglaskom na postojeće korporativne oblike koncipirane na europskoj razini.

Novac i bankarstvo

Cilj kolegija novac i bankarstvo je upoznati studente sa bankarskim poslovanjem kako bi u svom profesionalnom radu bili osposobljeni razumjeti bankarsko poslovanje, te razumijevanje funkcije banke, interakcija između glavnih tržišnih sudionika, te institucionalnog i regulatornog okruženja u kojem banke djeluju. Studente se priprema za budući rad u financijskim institucijama i za održavanje odnosa s bankama koje će susretati kao predstavnici korporacijskog sektora. Studentima se objašnjavaju svi segmenti poslovanja banaka, od osnovnih (kredit, depoziti), do sofisticiranih. Studente se upoznaje sa pojmovima bankarskih rizika i načina kako se osiguravaju bankarski depoziti. Studentima se detaljnije objašnjava monetarni transmisijski mehanizam, zatim IS-LM model, a na kraju ih se uvodi u novi svijet racionalnih očekivanja.

Ekonomija za managere

U kolegiju Ekonomija za managere će studenti proučavajući različitu literaturu iz područja ekonomije i  upoznati ključne pojmove i zakonitosti iz mikroekonomije i matematike za ekonomiste i managere: optimizacija, analiziranje, ocjenjivanje i prognoziranje potražnje , ocjenjivanje proizvodnje i troškova, linearno programiranje, upoznavanje s različitim tržišnim strukturama. Naši studenti će stječi sposobnost kritičkog i analitičkog razmišljanja te će naučiti koristiti se novim analitičkim alatima i modelima u svrhu razumijevanja ekonomskih koncepata i vještina koje se koriste u svakodnevnom poslovanju. Naposljetku, ovaj kolegij služi tome da studenti nauče koje su poveznice između ekonomije i menadžerskog odlučivanja, te će naučiti kako primijeniti stečena znanja matematike i statistike na ekonomske probleme. 

Poslovna etika

Sadržaj predmeta obuhvaća: Uvod u etiku koji obuhvaća uvod u opću etiku, uvod u etiku u ekonomiji, uvod u etiku u pravu i uvod u specifičnosti etike u ekonomsko-pravnim stvarima, Uvod u analizu moralnih pojmova i argumentaciju u etici, uvod u tehniku sastavljanja i provođenja etičkih kodeksa i procesa donošenja pravednih i racionalnih odluka s obzirom na sve relevantno uključene interesne dionike u specifično ekonomsko-pravnim stvarima, Uvod u teorije motivacije, studije slučajeva iznimno hrabrih i racionalnih moralnih postupaka. 

Ciljevi predmeta su trovrsni: Deskriptivni:  opisivanje  stanja  moralnosti  u  ekonomskim,  pravnim  i  napose  ekonomsko-pravnim  postupcima  i procedurama;  Normativni: eksplikacija moralne vrijednosti u tipičnim ekonomsko-pravnim postupcima, formuliranje etičkih problema i rješenja (u prvom redu kroz etičke kodekse i kroz proces donošenja pravednih i racionalnih odluka s obzirom na sve relevantno uključene interesne dionike);  Preskriptivni: poticanje na zadovoljavanje uvjeta za  moralno djelovanje, tj.  na jasno i argumentirano odlučivanje, odgovornost i hrabrost.

Sedmi semestar

Metodologija društvenih istraživanja

Odabir metodološkog pristupa, određenje područja, pretraživanje i prikupljanje literature, definiranje ciljeva, definiranje varijabli, oblikovanje hipoteza, izrada nacrta istraživanja, uzorkovanje, prikupljanje podataka, sastavljanje instrumenata istraživanja, obrada i analiza podataka, prikazivanje rezultata istraživanja, navođenje literature, tehničke upute za pisanje rada, vrste znanstvenih i stručnih radova.

Cilj predmeta je upoznati studente s metodologijom društvenih istraživanja, kako bi studenti razvili znanstveni pristup i znanstvene metode spoznaje, svladali korake u istraživačkom procesu, istraživačke metode i pristupe, tehnike prikupljanja, obrade i prezentacije podataka, te općenito pisanje referata, eseja te stručnih i znanstvenih radova i završnog rada.

Upravljanje projektima

Predmet uvodi studente u osnovne koncepte upravljanja projektima. Učinkovito upravljanje projektima osigurava da se oni u roku, u okviru budžeta, te da isporuke budu traženog opsega i kvalitete. Cilj je kolegija upoznati studente s tehnikama za postizanje tih triju ciljeva. Osnovne teme i segmenti upravljanja projektima kojima će se studenti baviti na ovom kolegiju: kvalitete učinkovitog voditelja projekta; tipične odgovornosti voditelja projekta te izbor projekata; izrada detaljnog radnog i vremenskog plana, te budžeta; izgradnja projektnog tima; upravljanje i kontrola rada na projektu; upravljanje rizicima; komunikacija na projektu.

Europsko ekonomsko pravo

Sadržaj predmeta obuhvaća: Općenito o europskom ekonomskom integriranju (razvoj, značaj, sadržaj), Pravo unutarnjeg tržišta Europske unije (određenje, nastanak i razvoj, četiri slobode, zapreke djelovanju svake od sloboda, opseg svake od sloboda, izuzeci od primjene svake od sloboda, odgovarajuća praksa Europskog suda pravde), Pravo tržišnog natjecanja (uži i širi pojam, sadržaj prava, mjerodavno tržište, tržišna snaga, tržišni udjel, subjekti tržišnog natjecanja, zabranjeni sporazumi, zlouporaba vladajućeg položaja na tržištu Unije, zabranjene koncentracije, državne potpore).

Cilj kolegija Europsko ekonomsko pravo je upoznati studente s ekonomskom integracijom država članica u Europskoj uniji kako bi stekli potrebna znanja iskoristiva u njihovom kasnijem poslovnom djelovanju. Kolegij predviđa upoznavanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta, primjene četiriju sloboda unutarnjeg tržišta te o sudskoj praksi Europskog suda u stvaranju i održavanju unutarnjeg tržišta, te u području prava tržišnog natjecanja i državnih potpora.

Pravno okružje međunarodnog poslovanja

Sadržaj predmeta obuhvaća: I. Osnovni oblici financiranja i prikupljanja kapitala: Osnove prikupljanja kapitala izdavanjem vrijednosnih papira: Karakteristike dužničkih vrijednosnih papira,Karakteristike, vlasničkih vrijednosnih papira (redovne i povlaštene dionice); Isplata dividendi, Osnovni oblici financiranja: Bankarski krediti i osnovne odredbe o plaćanju; Pojačanje obvezno-pravnog odnosa: garancije i akreditivi, Javne i privatne ponude vrijednosnih papira i regulacija tržišta vrijednosnih papira: Osnovne odredbe Zakona o tržištukapitala (ZTK); Američki Securities Act; Procedura, javne ponude prema ZTVP-u i obvezni sadržaj prospekta; Privatna ponuda vrijednosnih papira; Tržište kapitala u SAD-u (glavne burze, Nasdaq i OTC market), Drugi oblici financiranja: Revolving krediti; Sindicirani krediti; Osnove hedginga: futures, forwards i options; Napredniji derivatni instrumenti: kamatni i valutni swapovi,Venture capital ulaganje: Karakteristike venture capital ulaganja – pitanja rizika i kontrole, pitanja podjele vlasništva i upravljanja; Bitni faktori pri razmatranju ponuda za venture capital ulaganje i pregovora, Investicijski fondovi: Vrste investicijskih fondova u Hrvatskoj; Ograničenja ulaganja za pojedine vrste fondova; Obvezni elementi prospekta; Uvjeti za organizaciju i poslovanje društva za upravljanje investicijskim fondovima; II.Tržišno natjecanje i preuzimanja i spajanja društava u Hrvatskoj i SAD-u:  Pravo tržišnog natjecanja u Hrvatskoj i Europskoj Uniji: Zabranjeni oblici ponašanja na tržištu; Zabranjeni sporazumi; Zlouporaba vladajućeg položaja; Pojam, vrste i razlozi zabrane koncentracja; Spajanja i preuzimanja dioničkih društava; Osnivanje joint ventures-a; Tijeko postupka pred  Agencijom za  zaštitu tržišnog natjecanja; Usporedba regulative tržišnog natjecanja u Hrvatskoj i Europskoj Uniji, Antitrust regulacija u kontekstu spajanja društava u SAD-u: Nelojalna konkurencija i price fixing; Monopolizacija; Vrste spajanja i akvizicija; Praktični aspekti spajanja i akvizicija, te osnovna ugovorna dokumentacija (confidentiality agreement, letter of intent, asset/stock purchase agreement); Osnovni pojmovi due diligence-a; sastavljanje izvještaja due diligence-a; Vrste i mehanizmi ponude za preuzimanje; Neprijateljska preuzimanja i protu-mjere od strane uprave; III. Međunarodni trgovački ugovori, rješavanje međunarodnih sporova i borba protiv korupcije u trgovini, Razlike kontinentalnog i commn law prava u pravu međunarodne trgovine,  Međunarodni trgovački ugovori: Pojam i vrste međunarodnih trgovačkih ugovora; Proces međunarodnog izjednačavanje carinskih tarifa; Slobodne zone, zone slobodne trgovine, carinska unija i bescarinske zone,  Borba protiv korupcije u međunarodnoj trgovini: Borba protiv korupcije u SAD-u i u Europskoj uniji; Američka politika prema korupciji u međunarodnoj trgovini, Rješavanje međunarodnih sporova: Sudovanje (pred nacionalnim ili pred međunarodnim sudovima); Arbitraža (ad hoc i institucionalna); Mirenje.

Cilj je predmeta upoznati studente na poslovanje tvrtki u uvjetima međunarodne trgovine i/ili međunarodnih okolnosti. Osnovne razlike između domaćeg i međunarodnog poslovanja sastoje se u specifičnim političkim, financijskim i regulatornim rizicima kojima su izložene upravo tvrtke u međunarodnom poslovanju. Stoga je poznavanje međunarodnog pravnog okružja poslovanja od osobite važnosti za svakog ekonomistu, managera ili drugu osobu koja radi u gospodarstvu Treba ipak napomenuti kako je kolegij «Pravno okružje međunarodnog poslovanja» novost u Hrvatskoj mada ne i na Zagrebačkoj školi ekonmnije i managementa.

 

Pravo osiguranja

Sadržaj predmeta obuhvaća: Pravni izvori ( Pravo osiguranja EU; Pravo osiguranja RH),Tržište osiguranja (Skupine osiguranja (neživotno osiguranje i životno osiguranje); Sudionici: Osiguranik, osiguratelj, zastupnici, posrednici, treće osobe), Ugovor o osiguranju (Sklapanje (neposredno ili preko distribucijskih kanala); Obveze osiguratelja; Obveze ugovaratelja; Bitni elementi ugovora; Trajanja ugovora; Nastanak osiguranog slučaja i likvidacija štete; Osiguranje od odgovornosti; Osiguranje života), Društvo za osiguranje (Osnivanje; Statusne odredbe; Članovi uprave društva za osiguranje; Ovlašteni aktuar; Ovlašteni Revizor; Poslovanje društva za osiguranje; Upravljanje rizicima; Adekvatnost kapitala; Prestanak društva), Zastupanje u osiguranju (Oblici; Poslovanje),Posredovanje u osiguranju (Oblici; Poslovanje; Promidžba), Zaštita potrošača, Mirovinsko društvo za osiguranje (Općenito o mirovini; Osnivanje; Statusne odredbe; Članovi uprave društva; Poslovanje društva; Ugovor o mirovini), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Organizacijska struktura; Nadležnosti), Hrvatski ured za osiguranje (Informacijski centar; Garancijski fond), Udruženje osiguratelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Cilj je predmeta upoznati polaznike s osnovama prava osiguranja te ukazati na specifičnost istoga u odnosu na već poznate institute trgovačkog prava i ugovornog prava. Poduzetnicima, managerima i ekonomistima od važnosti je učenje da za određena područja financijskog tržišta postoji specijalna regulativa koja je prilagođena posebnim potrebama tržišta financija.

Stečajno i ovršno pravo

Sadržaj predmeta obuhvaća: Stečaj i ovrha. osnove sudskih građanskih postupaka, osnove parničnog procesnog prava, Osnovne odredbe: Sredstva i predmet ovrhe i osiguranja; Ograničenje sredstava i predmeta ovrhe i osiguranja; Dostava; Prokazna izjava i prokazni popis imovine; Dužnost davanja podataka o dužniku; Vjerodostojna i ovršna isprava; Prijedlog za ovrhu; Rješenje o ovrsi; Sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi: Nadležnost javnih bilježnika; Sadržaj prijedloga za ovrhu; Izvansudska ovrha;Sudska ovrha; Pravni lijekovi protiv rješenja o ovrsi: Žalba; Prigovor; Protuovrha: Razlozi za protuovrhu; Postupak po prijedlogu za protuovrhu, Odgoda, obustava i završetak ovrhe: Davanje jamčevine umjesto odgode ovrhe; Obustava i dovršetak ovrhe;  Ovrha radi naplate novčane tražbine: Opseg ovrhe novčanih tražbina; Vrste ovrha; Ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine: Sudski penali; Ovrha radi predaje i isporuke pokretnina, ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine, ovrha radi ostvarenja tražbine na radnju, trpljenje ili  nečinjenje, ovrha radi vraćanja zaposlenika na rad, odnosno u službu, ovrha diobom stvari, ostvarenje tražbine na davanje izjave volje; Europski ovršni nalog: izdavanje potvrde o europskom ovršnom nalogu, Osiguranje: prisilnim zasnivanjem založnoga prava na nekretnini; Sudsko i javnobilježničko založnopravno osiguranje na temelju sporazuma stranaka; Sudsko i javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava; Osiguranje prethodnom ovrhom; Osiguranje prethodnim mjerama; Privremene mjere; Stečaj, osnovne odredbe: Ciljevi stečajnoga postupka; Stečajni dužnik; Stečajni razlozi; Nadležnost; Dostava; Pravni lijekovi; Stečaj male vrijednosti; Tijela stečajnoga postupka: stečajni sudac, stečajni upravitelj, odbor vjerovnika, skupština vjerovnika; Pokretanje stečajnoga postupka: Prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka; Troškovi; Prethodni postupak, Mjere osiguranja; Otvaranje stečajnoga postupka: Sadržaj rješenja o otvaranju stečajnoga postupka; Zakazivanje ispitnoga i izvještajnoga ročišta; Stečajni vjerovnici: Tražbine viših isplatnih redova; Stečajni vjerovnici nižih isplatnih redova, prijavljivanje tražbina, utvrđivanje tražbina, osporene tražbine; Pravne posljedice otvaranja stečajnoga postupka: osnovne pravne posljedice, ispunjenje pravnih poslova, pobijanje pravnih radnji stečajnoga dužnika; Stečajna masa: Pojam stečajne mase; Imovina koja ne ulazi u stečajnu masu dužnika pojedinca, osiguranje stečajne mase, unovčenje stečajne mase, unovčenje predmeta na kojima postoji razlučno pravo;  Dioba: Namirenje stečajnih vjerovnika; Diobni popis; Završna dioba; Završno ročište; Zaključenje i obustava stečajnog postupka; Osobna uprava: Pretpostavke; Naknadno određivanje osobne uprave; Obustava osobne uprave; Međunarodni stečaj: međunarodna nadležnost suda Republike Hrvatske, pretpostavke i postupak priznanja strane odluke o otvaranju stečajnoga postupka, učinci priznanja strane odluke o otvaranju stečajnoga postupka.

Cilj je predmeta upoznavanje različitih sudskih postupaka kao što su parnični postupak, ovršni postupak i stečajni postupak od iznimne je važnosti za svakog managera ili drugu osobu koja radi u gospodarstvu. Cilj je kolegija pružiti studentima sveobuhvatan pregled instituta ovršnog i stečajnog prava, pri tome se ističe da se od studenata ne očekuje da znaju ono što trebaju znati pravnici, već oni trebaju steći uvid u pravne posljedice određenog ponašanja te uvidjeti potrebu za organiziranjem njihovog poslovanja na način da neželjene posljedice ne nastupe.

Korporativno upravljanje

Sadržaj predmeta obuhvaća:  Uvod; Poredbeni prikaz različitih sustava upravljanja društvima; Rad međunarodnih organizacija i strukovnih udruga na unapređenju upravljanja društvima; Upravljanje dioničkim društvima u Hrvatskoj, Položaj dioničara u sustavu upravljanja dioničkim društvima;  Uloga, ovlasti i odgovornosti uprave i način njenoga rada; Uloga, ovlasti i odgovornosti nadzornog odbora i način njegova rada;  Uloga i utjecaj zaposlenih i osoba izvan društva na upravljanje dioničkim društvom; Objelodanjivanje podataka i transparentnost; Zaključci i preporuke.

Cilj predmeta je upoznati studente sa sustavom korporativnog upravljanja, međusobnim odnosima različitih sudionika u sustavu korporativnog upravljanja, te sa važnošću dobrog korporativnog upravljanja za uspjeh trgovačkog društva.

Osmi semestar

I. Izborni kolegij
II. Izborni kolegij
III. Izborni kolegij
Stručna praksa
Izrada i obrana završne radnje

Pratite nas na Twitteru

Estudia tu Maestría en Croacia 🇭🇷
Echa un vistazo a los programas de #beca que tenemos para @ZSEM_Zagreb https://t.co/SCUnbgDhR2

Yesterday #Infobip participated in 12th Student future day at Zagreb School of Economics and Management (@ZSEM_Zagreb). 🎓

Everything is ready for the 12th Student Future Day! #zsem #CareerFair

Load More...

Share This

Posjetom ovoj stranici i nastavkom korištenja stranice pristajete na korištenje kolačića. više informacija

Kako bi ova web stranica radila pravilno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (cookie/kolačić). Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

Zatvori