dr. sc. Jelena Čuveljak - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

dr. sc. Jelena Čuveljak

Dr.sc. Jelena Čuveljak je diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine. Nakon toga je kao sudački vježbenik Županijskog sud u Zagrebu 1995. godine položila pravosudni ispit. Titulu magistra znanosti je stekla kao stipendista Zaklade Zlatko Crnić 1999. godine obranivši  radnju „Osiguranje plaćanja prenosivim akreditivima,“ dok je doktorat znanosti stekla 2013. godine obranivši radnju „Naknada štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja. Od 1993. godine radi u pravosuđu a 2002. godine je imenovana sutkinjom Trgovačkog suda u Sisku koji je kasnije spojen sa Trgovačkim sudom u Zagrebu. Od 2015. godine je sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske.

Od 2007. godine surađuje sa Zagrebačkom školom ekonomije i menagementa s time da je 2009. godine je imenovana u nastavno nastavno zvanje višeg predavača, a 2014. godine u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole. Upisana je u Registar znanstvenika pod brojem 312530.

Od 2014. je uvrštena na listu arbitara sa i bez međunarodnog obilježja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Sudjelovala je na brojnim seminarima i radionicama kao učesnik i kao predavač i to iz područja ugovornog prava, trgovačkog prava, stečajnog prava i parničnog postupka. Objavila je više od sto stručnih i znanstvenih radova iz predmetnih područja te je autor i koautor više knjiga.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista