Način studiranja - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Način studiranja

Program na hrvatskom jeziku

Ekonomija i management

Nastava se održava na hrvatskom jeziku ali radni je jezik također i engleski te se od studenata očekuje da se njime pasivno i aktivno služe jer je određeni dio nastavnog materijala na engleskom jeziku. Studenti koji upišu program na hrvatskom jeziku mogu se prijaviti za slušanje pojedinih redovnih kolegija na engleskom jeziku, a ta mogućnost prvenstveno ovisi o veličini grupe i pravovremenosti njihove prijave. Studenti programa na hrvatskom imaju sva studentska prava kao redovni studenti, u što spada studentska iskaznica-iksica, pravo na studentski pokaz, usluge studentskih centara i smještaj u studentskim domovima SC-a.

Program na engleskom jeziku

Ekonomija i management

Program se izvodi na engleskom jeziku kako bi studente pripremio za rad na međunarodnom tržištu. Program na engleskom jeziku namijenjen je svima onima koji od početka studija žele stjecati znanje stručne terminologije na engleskom jeziku, usmjeravati se prema inozemnim kompanijama u traženju stručne prakse, nastaviti školovanje u inozemstvu i onima kojima hrvatski nije materinji jezik. U nastavi se koristi priznata svjetska literatura jednaka onoj koju koriste najbolja svjetska sveučilišta. Osnovna literatura nalazi se u Knjižnici Juraj Hadbelić i osigurana je za sve studente preddiplomskog studija na engleskom jeziku. Uz osnovu literaturu u knjižnici se nalaze dodatna literatura koju studenti koriste prilikom izrade brojnim seminarskih radova i završnog rada. Studenti programa na engleskom imaju sva studentska prava kao redovni studenti, u što spada studentska iskaznica-iksica, pravo na studentski pokaz, usluge studentskih centara i smještaj u studentskim domovima SC-a.

Studij uz rad

Ekonomija i management

Nastava na Studiju uz rad (SUR) namijenjena je studentima koji rade, a uz rad se žele obrazovati. Studenti studija uz rad najčešće imaju višegodišnje radno iskustvo, a obrazovanje na ZŠEM-u vide kao ulaganje u svoju profesionalnu karijeru. Nastava je prilagođena zaposlenima osobama, stoga se veći dio nastave odvija učenjem na daljinu uz intenzivno korištenje LMS sustava (Learning Management System). Zadaci i nastavne aktivnosti prilagođeni su potrebama studija uz rad. Klasična nastava organizira se radnim danima između 17 h i 21 h te subotama. Studenti SUR-a imaju mogućnost korištenja usluga svih ZŠEM-ovih ureda i cjelokupne infrastrukture. Uz to, prilikom upisa svi studenti dobivaju vrijednu stručnu literaturu izdavačke kuće MATE koja im je potrebna za polaganje kolegija, ali korisna i nakon završetka fakulteta.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista