Četvrti semestar - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Četvrti semestar

Studenti će na kolegiju Makroekonomija proučavati literaturu iz područja makroekonomije s ciljem upoznavanja osnova makroekonomije, ključnih pojmova i ekonomskih zakonitosti tog područja: makroekonomske varijable i odnosi među njima, tržište dobara i usluga, financijsko tržište, tržište rada, agregatna ponuda i agregatna potražnja, funkcioniranje otvorene ekonomije – međunarodna razmjena, devizni tečaj, bilanca plaćanja, kamatni paritet, učinci očekivanja na kretanje makroekonomskih agregata. Ovaj kolegij ujedno završava ciklus od četiri osnovnih ekonomskih kolegija kojeg studenti pohađaju na prve dvije godine preddiplomskog studija. Na ovom kolegiju će studenti proučavati slučajeve iz svakodnevnog ekonomskog života, te će se upuštati u rasprave o lokalnim i globalnim makroekonomskim trendovima.

Cilj ovog kolegija je upoznati studente s konceptima pomoću kojih će razumjeti kako država djeluje na poslovanje i gospodarstvo u cjelini. Na samom početku kolegija će se studentima objasniti koncept javnog dobra svrha alokacijske funkcije koju obavlja država, Te koja je uloga države u redistribuciji dohotka stanovništva i stabilizaciji gospodarske aktivnosti. Potom će se predavanja fokusirati na fiskalnu politiku i problematiku vezanu uz oporezivanje, državne rashode, financiranje proračunskog deficita te upravljanje javnim dugom. Poseban naglasak će se staviti na analizu makroekonomskih posljedica javnog duga i deficita, te na ulogu fiskalne politike kao stabilizatora gospodarske aktivnosti. Nakon ovog kolegija, studenti će razumjeti osnove javnih financija, te će moći analizirati interakciju fiskalne politike s privatnim sektorom.

Svrha kolegija Financijsko računovodstvo je usvajanje osnovnih znanja u primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda. Polaznici kolegija će biti upoznati s primjenom kontnog plana i s tehnikama knjiženja odnosno vođenja računovodstvene evidencije, što je ključno za upravljanje bilo kojom tvrtkom ili organizacijom. Studenti će također naučiti izrađivati temeljne financijske izvještaje: Bilancu, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanim tokovima i Izvještaj o promjenama glavnice. Tijekom predavanja i vježbi, polaznici će rješavati velik broj zadataka i studija slučaja s primjenama u praksi. Aktivnim sudjelovanjem na predavanjima i vježbama, individualnim i timskim radovima studenti će razviti sposobnost donošenja poslovnih odluka temeljem eksternih financijskih izvještaja.

Ovaj kolegij je uglavnom usredotočen na pisane poslovne komunikacije, ali će isto tako obratiti nekoliko važnih lekcija na području govorne poslovne komunikacije. Ključno svakom pokušaju komunikacije je činjenica koja govori kako se pisci/govornici/ trebaju znati prilagoditi retoričkom kontekstu, što uključuje publiku, temu, svrhu i medij koji se koristi za komunikaciju. U ovom kolegiju će studenti usavršiti svoju sposobnost kritičkog čitanja i razmišljanja, te će unaprijediti svoje sposobnosti pitanja. Još, ovaj kolegij će obratiti teme poput odabira prigodnog tona i izgleda poslovne komunikacije; artikuliranje jasnih, sažetih i učinkovitih polovnih poruka, prilagođavanje stila pisanja kako bi bilo prigodno za više vrsta publike, itd.

Cilj kolegija Osnove trgovačkog prava je upoznati polaznike sa značajem trgovačkog prava za ekonomiste i sa pojedinim pravnim institutima u toj grani prava. Naposljetku, za poduzetnike, menadžere i ekonomiste je iznimno važna obaviještenost o tome gdje mogu pronaći odgovore na određena pitanja i koga za to trebaju konzultirati, a pritom ne moraju biti sami znati odgovoriti na svako kompleksno pravno pitanje. Ovaj kolegij obrađuje dvije zasebne pravne discipline: poslovno pravo i ugovorno pravo. U dijelu poslovnog prava, obrađuju se teme osnivanja, organiziranja i upravljanja organizacijama s pravne perspektive, dok se u dijelu ugovornog prava obrađuju pravni i ekonomski odnosi na tržištu. Pritom se široko potiče razvijanje sposobnosti timskog rada te se intenzivno proučavaju primjeri iz poslovne i pravne prakse.

Student će:
Odabrati tvrtku/ instituciju/organizaciju čiji je predmet poslovanja (djelatnost) sukladno studijskom programu
Istražiti podatke relevantne za odabrani poslovni subjekt (tvrtku)
Opisati poslove i radne zadatke koji su se obavljali
Primijeniti prethodno stečena teorijska i stručna znanja u rješavanju konkretnih radnih zadataka
Uskladiti znanja i vještine s vrstama i načinima obavljanja radnih zadataka
Razviti pozitivan odnos prema pravilima ponašanja kod poslodavca, zaposlenicima (timski rad), pravilima sigurnosti i zaštite na radu, uputama i preporukama mentora i drugih ovlaštenih osoba.
Pokazati, svojim ponašanjem tijekom obavljanja stručne prakse, visoku razinu osobne i profesionalne odgovornosti
Procijeniti (samovrednovati) vlastiti rad u tvrtki
Napisati Izvješće (Dnevnik stručne prakse) o obavljenoj stručnoj praksi

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista