Drugi semestar - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Drugi semestar

Ovaj kolegij nastavlja graditi na teoretskim osnovama kolegija Osnove ekonomije 1, s tim da studenti u ovom kolegiju upoznati s osnovama makroekonomije i s ključnim pojmovima i zakonitostima iz tog područja. Zato, ovaj kolegij obrađuje pojmove poput: problem raspodjele dohotka i siromaštva, osnovni makroekonomski pojmovi i agregati, osnove nacionalnih računa, analiza elemenata agregatne potražnje i ponude, model multiplikatora za zatvorenu i otvorenu ekonomiju, funkcioniranje bankarskog sustava i njegov značaj za gospodarski razvoj, itd. Studenti kroz ovaj kolegij nauče i kako se koristiti osnovnim analitičkim alatima i modelima u svrhu razvijanja kritičkog i analitičkog razmišljanja te razumijevanja kretanja makroekonomskih agregata, njihove analize i interpretacije, te usporedbe među zemljama.

Ovaj kolegij nastavlja na osnovama kolegija Matematika 1, te predstavlja polaznicima s osnovnim pojmovima poput linearne algebre i linearnog programiranja, potrebnim za različite primjene u ekonomiji. Obrađuju se i linearne diferencijske i diferencijalne jednadžbe te kolegij također daje kratak uvod u teoriju igara. Cilj kolegija je studentima proširiti znanje iz integralnog računa kojeg su obradili u Matematici 1, savladavaju tehnike i pojmove linearne algebre, studente upoznati s problemima linearnog programiranja, te obraditi osnove teorije igara (igre dvaju igrača sa sumom nula). Sve teme bit će ilustrirane primjerima iz ekonomije. Posebno, studenti će se upoznati sa odgovarajućim računalnim programima za rješavanje matematičkih problema.

Za provođenje bilo kakve kvantitativne analize ili primarnog istraživanja je ključno znanje statistike. Ovaj kolegij će upoznati studente s osnovnim statističkim pojmovima: slučajna varijabla, distribucija frekvencija, mod, medijan, srednja vrijednost, mjere disperzije, vjerojatnost, te osnovne distribucije diskretne i kontinuirane slučajne varijable. Sve teme bit će predočene primjerima iz poslovne prakse. Ovaj kolegij pomaže studentima razviti statistički način razmišljanja i upoznavanje preciznih statističkih načina izražavanja. Kolegij postavlja teoretske osnove za kolegij Statistika 2, koji se sluša u sljedećem semestru.

Cilj je kolegija upoznati polaznike sa značajem prava za ekonomiste i sa pojedinim pravnim institutima u raznim granama prava. Kolegij predstavlja zaokruženu cjelinu jer studente najprije uvodi u javnopravni dio prava kroz analizu najvažnijih odredaba ustavnog i upravnog prava, a potom ih upoznaje s osnovama imovinskog i obveznog prava te temeljnim institutima radnog prava kao i s načinima rješavanja sporova između gospodarskih subjekata. Ovim kolegijem omogućit će se našim studentima/polaznicima da ekonomska znanja uspješno povežu sa odgovarajućim znanjima stečenim iz raznih pravnih područja, te da se upoznaju i s pravnom praksom u gospodarskom poslovanju. Kako je poznavanje osnovnih karakteristika pravnog okruženja nužno za uspješno poslovanje, osnovni uvid u pravnu okolinu je imperativ za svakog modernog managera.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista