Drugi semestar

Ovaj kolegij nastavlja graditi na teoretskim osnovama kolegija Osnove ekonomije 1, s tim da studenti u ovom kolegiju upoznati s osnovama makroekonomije i s ključnim pojmovima i zakonitostima iz tog područja. Zato, ovaj kolegij obrađuje pojmove poput: problem raspodjele dohotka i siromaštva, osnovni makroekonomski pojmovi i agregati, osnove nacionalnih računa, analiza elemenata agregatne potražnje i ponude, model multiplikatora za zatvorenu i otvorenu ekonomiju, funkcioniranje bankarskog sustava i njegov značaj za gospodarski razvoj, itd. Studenti kroz ovaj kolegij nauče i kako se koristiti osnovnim analitičkim alatima i modelima u svrhu razvijanja kritičkog i analitičkog razmišljanja te razumijevanja kretanja makroekonomskih agregata, njihove analize i interpretacije, te usporedbe među zemljama.

Ovaj kolegij nastavlja na osnovama kolegija Matematika 1, te predstavlja polaznicima s osnovnim pojmovima poput linearne algebre i linearnog programiranja, potrebnim za različite primjene u ekonomiji. Obrađuju se i linearne diferencijske i diferencijalne jednadžbe te kolegij također daje kratak uvod u teoriju igara. Cilj kolegija je studentima proširiti znanje iz integralnog računa kojeg su obradili u Matematici 1, savladavaju tehnike i pojmove linearne algebre, studente upoznati s problemima linearnog programiranja, te obraditi osnove teorije igara (igre dvaju igrača sa sumom nula). Sve teme bit će ilustrirane primjerima iz ekonomije. Posebno, studenti će se upoznati sa odgovarajućim računalnim programima za rješavanje matematičkih problema.

Za provođenje bilo kakve kvantitativne analize ili primarnog istraživanja je ključno znanje statistike. Ovaj kolegij će upoznati studente s osnovnim statističkim pojmovima: slučajna varijabla, distribucija frekvencija, mod, medijan, srednja vrijednost, mjere disperzije, vjerojatnost, te osnovne distribucije diskretne i kontinuirane slučajne varijable. Sve teme bit će predočene primjerima iz poslovne prakse. Ovaj kolegij pomaže studentima razviti statistički način razmišljanja i upoznavanje preciznih statističkih načina izražavanja. Kolegij postavlja teoretske osnove za kolegij Statistika 2, koji se sluša u sljedećem semestru.

Ovaj kolegij omogućava polaznicima pregled i usvajanje osnovnih pojmova i metoda matematičke analize poslovanja, što je izuzetno bitno pri donošenju odluka u pravom poslovnom okruženju. Teme koje se obraduju u cilju stjecanja znanja o klasičnim računima gospodarske matematike pokrivaju obračun troškova rada i kapitala te analizu financijskih izvještaja temeljenu na poznavanju njihove strukture i različitih izvedenih pokazatelja; jednostavan i složen kamatni račun; ukamaćivanje depozita; izračun rate potrošačkog kredita, kamatnih i diskontnih zadužnica; različitih kamatnih stopa; periodičnih uplata i isplata te interkalarne kamate i konverzije zajma. Upravo usvajanjem matematičkih tehnika za analizu poslovanja će studenti moći kasnije, kada se nalaze u poslovnom svijetu, zauzeti pravilni stav u bilo kakvoj danoj poslovnoj situaciji.

Cilj je kolegija upoznati polaznike sa značajem prava za ekonomiste i sa pojedinim pravnim institutima u raznim granama prava. Kolegij predstavlja zaokruženu cjelinu jer studente najprije uvodi u javnopravni dio prava kroz analizu najvažnijih odredaba ustavnog i upravnog prava, a potom ih upoznaje s osnovama imovinskog i obveznog prava te temeljnim institutima radnog prava kao i s načinima rješavanja sporova između gospodarskih subjekata. Ovim kolegijem omogućit će se našim studentima/polaznicima da ekonomska znanja uspješno povežu sa odgovarajućim znanjima stečenim iz raznih pravnih područja, te da se upoznaju i s pravnom praksom u gospodarskom poslovanju. Kako je poznavanje osnovnih karakteristika pravnog okruženja nužno za uspješno poslovanje, osnovni uvid u pravnu okolinu je imperativ za svakog modernog managera.

Poslovni engleski jezik osmišljen je kako bi studentima ZŠEM-a omogućio razumijevanje i upotrebu osnovnih pojmova iz poslovnog i svijeta ekonomije. Kroz kolegija će se predstaviti studentima jezik i pojmove s kojima će se susretati u knjigama, novinama, časopisima i na internetskim stranicama, a usko su povezani s područjem ekonomije i gospodarstva te olakšati njihovo usvajanje. Osposobiti će se studente da aktivno koriste usvojene stručne termine u usmenom i pismenom izražavanju te razviju njihovo razumijevanje ekonomskih i poslovnih tekstova. Studenti će usavršiti vještinu slušanja i razumijevanja usmene komunikacije i naučiti analizirati, kritizirati i voditi raspravu na engleskom jeziku vezano uz stručno područje za koje se obrazuju.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

Najbolja poslovna škola u Hrvatskoj

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista