Peti semestar - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Peti semestar

Svrha ovog kolegija je usvajanje osnovnih kategorija troškova i rasporeda troškova prema učincima, mjestima troška i centrima odgovornosti. Polaznici kolegija će biti upoznati sa primjenom klasičnih metoda troškova koje obuhvaćaju metode potpunih i graničnih troškova, kao i sa primjenom standardnih troškova. Nakon toga će se studentima predstaviti metode troškova koje obuhvaćaju ABC metodu, metodu ciljnih troškova, troškova životnog ciklusa proizvoda, troškova kvalitete i troškova ekologije. Aktivnim sudjelovanjem na predavanjima i vježbama, individualnim i timskim radovima studenti će razviti sposobnost donošenja poslovnih odluka temeljem internih financijskih izvještaja.

U ovom kolegiju će se studenti upoznati s različitim vrstama financijskih institucija, instrumenata i tržišta te razumijevanje funkcioniranja međunarodnih financijskih tržišta i institucija, interakcija između glavnih tržišnih sudionika, te institucionalnog i regulatornog okruženja u kojem djeluju. Studente se priprema za budući rad u financijskim institucijama te za pristupanje i odnos s financijskim institucijama i tržištima koje će imati kao budući predstavnici korporacijskog sektora. Obrađuju se sve najraširenije vrste financijskih instrumenata, od osnovnih (poput dionica), do sofisticiranih (poput izvedenica). Obrađuju se i sve vrste financijskih institucija – bankovni i ne-bankovni financijski posrednici. Od financijskih tržišta, obrađuju se tržišta novca, devizna tržišta i tržišta kapitala.

Prvi dio ovog kolegija započinje ponavljanjem računovodstvenih koncepta i analizom financijskih izvješća, te razmatra dugoročno financijsko planiranje, vezu između internog i održivog rasta kompanije i vanjskog financiranja, kratkoročno financijsko planiranje i upravljanje obrtnim kapitalom. Drugi dio kolegija započinje savladavanjem koncepta vremenske vrijednosti novca, te nastavlja sa procjenom vrijednosti obveznica i dionica i analizom investicijske odluke kompanije putem nekoliko glavnih pokazatelja atraktivnosti investicijskog projekta. Konačni cilj kolegija je da studenti budu u mogućnosti primijeniti stečeno znanje u praksi tako da uspješno obavljaju osnovnu financijsku analizu, financijsko planiranje i procjenu vrijednosti projekta u sklopu korporativnog financiranje privatne ili javne institucije.

Kolegij je zamišljen kao detaljan uvod u proučavanje utjecaja pojedinaca, grupa i strukture na ponašanje u organizacijama. Osmišljen je s ciljem upoznavanja studenata s osnovnim znanjem iz psihologije primijenjene u organizacijskom kontekstu. Kompetencije stečene na kolegiju omogućit će studentima razumijevanje i motiviranje pojedinaca i grupa u organizaciji te mogućnost učinkovitog organizacijskog djelovanja. Posebna područja obuhvaćena kolegijem uključuju usvajanje kompetencija nužnih za razumijevanje individualnih razlika važnih za organizacijsko ponašanje, zadovoljstvo poslom, motivaciju i emocije, percepciju i odlučivanje, socijalni utjecaj i grupne procese, konflikt i pregovaranje, moć i autoritet, vodstvo, organizacijsku kulturu, socijalizaciju, inovaciju i promjene.

Ovaj kolegij studentima pruža uvod u područje marketinga, u sklopu kojeg će naučiti kako svoju poslovnu orijentaciju temeljiti na zadovoljstvo kupaca i tržišta, te pritom ostvariti optimalnu dobit. Studenti će upoznati marketing kao dio cjelokupne strategije poduzeća i naučiti će na koje varijable poduzeće može utjecati a na koja se, pak, treba prilagoditi. Ovaj kolegij obrađuje i sljedeće pojmove: marketinški splet, odabir ciljnog tržišta, istraživanje tržišta, promocija, propaganda i publicitet, distribucija, određivanje cijena, prodaja i unapređenje prodaje, itd. Posebna cjelina će biti usredotočena na etiku i marketingu i na društvenu odgovornost, kako bi se studenti susreli s etičkim dilemama u marketingu. Studenti će izraditi dnevnik marketinga u kojemu će pokazati teoretsko znanje i primjenu na odabrane slučajeve iz prakse.

Ovaj kolegij osobit naglasak stavlja se na činjenicu da pravni sustav unutar koje djeluju poduzetnici čini njihovo makroekonomsko okruženje i kao takav direktno djeluje na proces poslovanja i rezultate poslovanja. Zato je studente potrebno upoznati sa svakodnevnim pravilima i pravnim zahtjevima s kojima će se susretati u budućem radu i poslovanju i mogućim problemima koja se s njima u vezi mogu pojaviti, kao i ponuditi im perspektivu o načinu njihova rješavanja. Zato, ovaj kolegij gradit će svijest studenata o nužnosti djelovanja i poslovanja u skladu s regulatornim okvirom. Ovako će studenti u svojem budućem radu povećati sigurnost poslovanja, izbjegnu nepotrebne dodatne troškove i štete te usvoje osnovna načela etičnog i društveno odgovornog ponašanja.

Ovo je prvi kolegij na preddiplomskom studiju koji će pomoći studentima kako bi razumjeli ulogu menadžera i naučili ih koje su osnovne funkcije, problemi i zadaci svakog menadžera. Cilj ovog kolegija je kod studenata razviti dublje razumijevanje menadžerskih funkcija (planiranje, organiziranje, utjecaj, kontrola) preko predavanja, poslovnih slučajeva, videa, diskusije i raznih drugih zadataka. No, studenti će također naučiti kako prepoznati etička pitanja i pitanja društvene odgovornosti, kao i o utjecaju organizacijskih vrijednosti na dugoročne poslovne ishode. Studenti će u ovom kolegiju stječi osnovna znanja na području managementa, te će razumjeti koje vještine valjaju razviti kako bi jednom postali uspješni menadžeri.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista