Šesti semestar - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Šesti semestar

Svrha ovog kolegija je dati studentima osnovna znanja vezana za važnost i korištenje informacija iz financijskih izvještaja za potrebe odlučivanja, a posebno za važnost informacija koje su okrenute prema budućnosti i internom izvještavanju. U toku semestra studentima će biti predočeno nekoliko tematskih cjelina od kojih je svakako najvažnija tema o proračunu (budžetu) kao izvoru prognostičkih informacija za upravu poduzeća. U okviru teme predavanja bit će govora o izvještavanju po segmentima i računovodstvu centara odgovornosti, te će se proučavati najnovije vrste internih izvještaja koristeći suvremene metode kao što su BSC (Balkance Scorecard) i SHV (Shareholder Value). Tijekom predavanja i vježbi, polaznici će rješavati velik broj zadataka i studija slučaja s primjenama u praksi.

U kolegiju Ekonomija za managere će studenti proučavajući različitu literaturu iz područja ekonomije i upoznati ključne pojmove i zakonitosti iz mikroekonomije i matematike za ekonomiste i managere: optimizacija, analiziranje, ocjenjivanje i prognoziranje potražnje , ocjenjivanje proizvodnje i troškova, linearno programiranje, upoznavanje s različitim tržišnim strukturama. Naši studenti će stječi sposobnost kritičkog i analitičkog razmišljanja te će naučiti koristiti se novim analitičkim alatima i modelima u svrhu razumijevanja ekonomskih koncepata i vještina koje se koriste u svakodnevnom poslovanju. Naposljetku, ovaj kolegij služi tome da studenti nauče koje su poveznice između ekonomije i menadžerskog odlučivanja, te će naučiti kako primijeniti stečena znanja matematike i statistike na ekonomske probleme.

Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim temama korporativnih financija na jednostavan i zanimljiv način. Pored suvremene financijske teorije predmet se bavi modernom korporativnom analizom vrijednosnih papira na primarnim i sekundarnim tržištima kapitala, kao i financijskom strategijom. Posebno će težište biti na ulaganjima u dionice, trezorske zapise, obveznice i nekretnine. Cilj predavača je pokazati kako tržište kapitala funkcionira u Hrvatskoj i inozemstvu. Na temelju raznih praktičnih primjera iz hrvatskih i inozemnih poduzeća, odnosno država, pokazat će se kako se izdaju dionice, trezorski zapisi, obveznice, opcije, zapisi itd. Nakon završetka ovog kolegija, studenti će moći primijeniti stečeno znanje u sklopu korporativnog financiranja privatne ili javne institucije.

Cilj kolegija novac i bankarstvo je upoznati studente sa bankarskim poslovanjem kako bi u svom profesionalnom radu bili osposobljeni razumjeti bankarsko poslovanje, te razumijevanje funkcije banke, interakcija između glavnih tržišnih sudionika, te institucionalnog i regulatornog okruženja u kojem banke djeluju. Studente se priprema za budući rad u financijskim institucijama i za održavanje odnosa s bankama koje će susretati kao predstavnici korporacijskog sektora. Studentima se objašnjavaju svi segmenti poslovanja banaka, od osnovnih (kredit, depoziti), do sofisticiranih. Studente se upoznaje sa pojmovima bankarskih rizika i načina kako se osiguravaju bankarski depoziti. Studentima se detaljnije objašnjava monetarni transmisijski mehanizam, zatim IS-LM model, a na kraju ih se uvodi u novi svijet racionalnih očekivanja.

Upravljanje marketingom je drugi kolegij iz područja marketinga, i nastavlja se na kolegij Osnove marketinga iz prethodnog semestra. Obuhvaća upravljanje funkcijama marketinga, imajući u vidu vanjske uvjete poslovanja, ciljnu skupinu i mogućnosti poduzeća. Dok je zadaća predmeta Osnove marketinga bila upoznavanje studenata sa pojmovima, funkcijama i faktorima okružja, Upravljanje marketingom u većoj je mjeri orijentirano na odlučivanje i rješavanje problema. Studenti će imati zadatak izraditi Plan marketinga, u kojima će pokazati svoje teoretsko znanje i primjenu na odabrani slučaj iz prakse, kao i svoje znanje o pitanjima poslovne etike i društvene odgovornosti tvrtki. Polaznici će naučiti identificirati ključne komponente poslovnog okruženja zemlje i dati primjere kako se različitim elementima u marketinškom okruženju mogu prilagoditi.

Svrha kolegija Ponašanje potrošača je pružiti studentima uvid u zakonitosti i dinamiku potrošačkog ponašanja, upoznati njegove odrednice i etička ograničenja u pokušaju da se na njega utječe. Studenti će pritom upoznati čimbenike i procese koje utječu na ponašanje potrošača, razumjeti procese koji se odvijaju prilikom donošenja odluke o kupnji te izvesti korisne vježbe za kreiranje marketinške strategije. Naposljetku, ponašanje potrošača je interdisciplinarno područje koje koristi pojmove iz raznih drugih znanstvenih grana; u velikoj mjeri se sadržaj ovog kolegija se nadoveže na sadržaj kolegija iz područja sociologije i marketinga. Studenti će tako proučiti tko su potrošači, kako troše svoje resurse i donose odluke vezane uz stjecanje, korištenje i odlaganje proizvoda.

Student će:
Odabrati tvrtku/ instituciju/organizaciju čiji je predmet poslovanja (djelatnost) sukladno studijskom programu
Istražiti podatke relevantne za odabrani poslovni subjekt (tvrtku)
Opisati poslove i radne zadatke koji su se obavljali
Primijeniti prethodno stečena teorijska i stručna znanja u rješavanju konkretnih radnih zadataka
Uskladiti znanja i vještine s vrstama i načinima obavljanja radnih zadataka
Razviti pozitivan odnos prema pravilima ponašanja kod poslodavca, zaposlenicima (timski rad), pravilima sigurnosti i zaštite na radu, uputama i preporukama mentora i drugih ovlaštenih osoba.
Pokazati, svojim ponašanjem tijekom obavljanja stručne prakse, visoku razinu osobne i profesionalne odgovornosti
Procijeniti (samovrednovati) vlastiti rad u tvrtki
Napisati Izvješće (Dnevnik stručne prakse) o obavljenoj stručnoj praksi

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista