Treći semestar - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Treći semestar

Svrha ovog kolegija je usvajanje osnovnih znanja iz računovodstva kroz primjenu temeljnih financijskih izvještaja, a kakvima će se studenti često susretati pri ulasku u poslovni svijet. Polaznici kolegija će biti upoznati s najznačajnijim računovodstvenim principima vođenja poslovnih knjiga. Posebna pažnja će biti posvećena usvajanju tehnika računovodstvene evidencije imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda, kao i izradi konačnih financijskih izvještaja. Na kraju kolegija studenti će biti upoznati s menadžerskim računovodstvom i računovodstvom troškova. Aktivnim sudjelovanjem na predavanjima i vježbama, individualnim i timskim radovima studenti će razviti sposobnost donošenja poslovnih odluka temeljem eksternih financijskih izvještaja.

Upoznati mikroekonomiju znači naučiti razumijevati ekonomsku logiku ponašanja ekonomskih subjekata, proizvođača i potrošača i formiranje njihovih međusobnih veza i tržišnih oblika. Stoga je savladavanje sadržaja ovog kolegija preduvjet za daljnje studiranje ekonomije i managementa. Student se kroz ovaj kolegij upoznaje sa teorijom tržišta i cijena, detaljnom analizom ponude i potražnje i njihovih determinanti, ponašanjem potrošača i kako potrošač ostvaruje maksimizaciju korisnosti, teorijom proizvodnje i troškova poduzeća, kako poduzeće ostvaruje ekonomsku efikasnost, djelovanjem konkurentnih tržišta i ostalih tržišnih, itd. Naposljetku, kolegij osposobljava studente za uspješno analiziranje mikroekonomskih problema i za praćenje suvremene literature iz tog područja ekonomske ekonomije.

Komunikacija predstavlja ključni element u današnjem poslovanju i upravljanju. Sposobnost komuniciranja postao je ključni faktor koji često predstavlja razliku između uspjeha i neuspjeha. Cilj ovog kolegija je pomoći studentima u razvoju njihovih sposobnosti poslovne komunikacije kako bi jednog dana bili uspješniji poslovni ljudi i menadžeri. Studenti će steći potrebnu razinu znanja koja će im omogućiti razumijevanje mreže, strukture i modela komunikacije unutar poslovne organizacije kako bi ih usklađivali s potrebama i ciljevima u budućem poslu. Studenti će prepoznati da im ta kompetencija nije cilj već sredstvo, metoda i strategija koja olakšava put do cilja. Studenti će ovladati potrebnim znanjima, vještinama i metodama koje će im omogućiti uspješnu realizaciju posla u svih faza poslovanja.

Mnogi poduzetnici i poslovni ljudi mogu svjedočiti činjenici kako nije dovoljno imati zanimljivu poslovnu zamisao, već je ključno znati kako tu ideju prenijeti i komunicirati drugima. Upravo zato Zagrebačka škola ekonomije i managementa nudi obvezni kolegij Govorništvo, kako bi studenti naučili kako svoje zamisli učinkovito i uvjerljivo predstavili drugima. Pripremajući govor ili debatu, studenti će prema unaprijed usvojenoj retoričkoj shemi naučiti pravilno i učinkovito prikupiti, rasporediti, sastaviti, zapamtiti i izreći sve što žele prenijeti slušačima. Za vrijeme kolegija se analiziraju video i audio primjeri, kako bi studenti mogli kritički prosuđivati kvalitetu retorike i spoznali kakvu verbalnu komunikaciju trebaju pripremiti u različitim poslovnim situacijama.

Provođenje istraživanja je ključno za ozbiljno proučavanje i razvoj u bilo kojoj struci, što uključuje ekonomiju, menadžment, kao i u bilo kojoj vrsti poslovnih komunikacija. Stručnoj zajednici su relevantna istraživanja predstavljena u obliku istraživačkih radova i izvještaja. Pravila pisanja istraživačkih radova su standardizirana, te su smjernice pisanja različite s obzirom na područje koje se istražuje. Ovaj kolegij studente priprema za pisanje istraživačkih radova i prezentiranje istih što uključuje: stvaranje konstruktivne teze/istraživačkog pitanja, ocjenjivanje kvalitetu izvora i njihovo integriranje, pripremanje formalnog poslovnog izvještaja, korištenje metoda citiranja (APA), pripremanje PowerPoint prezentacija za predstavljanje ishoda istraživanja i prezentiranje istih ispred publike.

Ovaj kolegij nastavlja graditi na teoriju koju su studenti upoznali na kolegiju Statistika 1. Kroz predavanja, vježbe, čitanje literature i samostalno rješavanje zadataka, studente osposobljavamo za provođenje postupaka procjene populacijskih parametara te testiranja hipoteza o parametrima populacije. Polaznici će stječi osnovna znanja za provođenje postupaka regresijske analize (jednostruke i višestruke) i ANOVA-e uz računalnu podršku Excela. Kolegij će govoriti i o tehnikama analize i prognoziranja vremenskih serija i osposobiti studente za analizu i planiranja poslovnih aktivnosti.

Kolegij Socijalna psihologija ima cilj pružiti studentima teoretsku osnovu za razumijevanje tema poput organizacijske psihologije, upravljanja ljudskim resursima i ponašanje potrošača, koje će sve biti obrađene svaka na zasebnom kolegiju na kasnijim godinama studija. Tijekom predavanja studenti se upoznaju s fenomenima socijalnog mišljenja, ponašanja i utjecaja. U okviru socijalnog mišljenja posebna pozornost bit će usmjerena prema sadržajima koji se odnose na socijalnu percepciju, socijalnu kogniciju, neverbalno komuniciranje, samo-predstavljanje, socijalne stavove i predrasude. U okviru socijalnog utjecaja posebna pozornost će se usmjeriti na grupne procese, stilove vođenja, te karakteristike i oblike socijalnog utjecaja. Svi primjeri koji će biti obrađeni na nastavi će biti demonstrirani preko simulacija i eksperimenata, videa, itd.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista