Osmi semestar - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Osmi semestar

Sadržaj predmeta obuhvaća sljedeće teme:
1. Poslovni slučajevi kao primjer prikupljanja i prilagodbe podataka
2. Poslovni slučajevi kao primjer procjene i prognoziranja
3. Poslovni slučajevi kao primjer problema optimizacije

Cilj predmeta je povezati sva znanja stečena u prethodnim predmetima i primijeniti ih u rješavanju ekonomskog problema gdje će se sva ta znanja integrirati. Naglasak će biti na optimizaciji i ekonometriji, kao i prikupljanju podataka i rješavanju problema korištenjem programske podrške. Najvažniji cilj kolegija je pripremiti studenta za pisanje završnog rada.

Cilj ovog kolegija je upoznati studente s konceptima pomoću kojih će razumjeti kako država djeluje na poslovanje i gospodarstvo u cjelini. Na samom početku kolegija će se studentima objasniti koncept javnog dobra svrha alokacijske funkcije koju obavlja država, Te koja je uloga države u redistribuciji dohotka stanovništva i stabilizaciji gospodarske aktivnosti. Potom će se predavanja fokusirati na fiskalnu politiku i problematiku vezanu uz oporezivanje, državne rashode, financiranje proračunskog deficita te upravljanje javnim dugom. Poseban naglasak će se staviti na analizu makroekonomskih posljedica javnog duga i deficita, te na ulogu fiskalne politike kao stabilizatora gospodarske aktivnosti. Nakon ovog kolegija, studenti će razumjeti osnove javnih financija, te će moći analizirati interakciju fiskalne politike s privatnim sektorom.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista