Peti semestar - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Peti semestar

Sadržaj obuhvaća sljedeće teme:
1. Dinamički modeli. Partial adjustment model.
2. Odabir modela. Testiranje normalnosti. Hausman test.
3. Modeli simultanih jednadžbi
4. Modeli s ogranićenim koeficijentima. Modeli s varirajućim koeficijentima. Izbor modela. Procjena instrumentalnim varijablama.
5. Procjena metodom maksimalne vjerodostojnosti.
6. Model korekcije grešaka.
7. Testiranje stacionarnosti. Dickey-Fuller test. Deterministički i stohastički trendovi.
8. Kointegracija.
9. Vektorska auto-regresija
10. Metode procjene na panel podacima.

Cilj ovog predmeta je upoznati studente u prvom redu s primjenom regresijskih metoda u analiziranju ekonomskih podataka. Predmet obuhvaća i teoretske i praktične aspekte statističke analize i fokusira se na ocjeni različitih ekonometrijskih modela te njihovoj interpretaciji.

Sadržaj obuhvaća sljedeće teme:
1. Definicija i klasifikacija optimizacijskih problema.
2. Nekipojmoviirezultatiizdiferencijalnogračuna.
3. Kvadratne forme. Konveksni skupovi i konveksne funkcije.
4. Klasična optimizacija.
5. Optimizacija bez ograničenja.
6. Optimizacija s graničenjima u obliku jednadžbi.
7. Nelinearna optimizacija.
8. Konveksna optimizacija.
9. Uvjeti optimalnosti, neke metode i primjene.
10. Problem optimalnog upravljanja
11. Račun varijacija
12. Dinamičko programiranje

Cilj predmeta je proširiti znanje studenata usvojenog na prethodnim godinama studija u području problema optimizacije. Pri tom se promatraju problemi iz ekonomske prakse, te se studenti osposobljavaju za njihovo rješavanje. Prilikom modeliranja problema koriste se nelinearni modeli matematičkog programiranja koji uključuju varijable odlučivanja, nelinearne funkcije cilja i linearna ili nelinearna ograničenja.

Sadržaj predmeta obuhvaća sljedeće teme:
1. Pojam diferencijalne jednadžbe .
2. Polje smjerova
3. Jednadžbe sa separiranim varijablama.
4. Homogene jednadžbe. Egzaktne jednadžbe. Metode rješavanja.
5. Ortogonalne i izogonalne trajektorije.
6. Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda . Neke specijalne nelinearne diferencijalne jednadžbe prvog reda: Clairautova, Eulerova, Bernoullijeva, Riccatijeva, Lagrangeova, Legendreova. Singularna i regularna rješenja ODJ.
7. Neke primjene
8. Linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda s konstantnim koeficijentima: homogene i nehomogene. Pojam fundamentalnog rješenja, komplementarnog i partikularnog rješenja. Metoda varijacije konstanti.
9. Počenti problem za linearne ODJ 1. 2. Reda. Početni problem za nelinearnu ODJ 1. Reda. Peanov i Picardov teorem egzistencije, uvjet Lipchitzovosti. Primjeri i kontraprimjeri. Primjene u jednostavnim ekonomskim modelima.

Cilj je upoznati studente s osnovnim rezultatima teorije običnih diferencijalnih jednadžbi i njihova primjena u ekonomiji i srodnim disciplinama.

Sadržaj obuhvaća sljedeće teme:

1. Uvod u komunikaciju
2. Teorijski okvir poslovnih komunikacija
3. Upravljanje komunikacijskim procesima u organizaciji / kompaniji
4. Promocijske poslovne komunikacije
5. Operativne ili standardne poslovne komunikacije i dokumentacija; zaključivanje kupoprodajnog posla
6. Realizacija kupoprodajnog posla
7. Specifičnosti poslovnih komunikacija u odabranim djelatnostima
8. Komunikacije u svezi zapošljavanja i radnih odnosa
9. Teškoće u poslovanju; tzv. negativne poslovne komunikacije
10. Pregovaranje i lobiranje
11. Korporativne komunikacije / odnosi s javnošću
12. Neposredno komuniciranje s potrošačima / klijentima
13. Priprema i organizacija poslovnih sastanaka i konferencija
14. Poslovne komunikacije i društveni procesi – Cross-kulturno poslovno komuniciranje
15. Poslovne komunikacije/procesi i digitalna obrada

Studenti će imati izgrađen sustav vrijednosti u kojemu je važna etičnost i društvena odgovornost u poslovanju. Studenti će steći osnovna znanja iz područja Poslovnih komunikacija. Studenti će biti učinkoviti komunikatori i imati vještine prezentacije i komunikacije (pisane i govorne). Studenti će imati sposobnost prilagodbe neophodnu za poslovanje u globalnom okruženju.

Ovo je prvi kolegij na preddiplomskom studiju koji će pomoći studentima u razumijevanju uloge menadžera i naučiti ih koje su osnovne funkcije, problemi i zadaci svakog menadžera. Cilj ovog kolegija je razviti dublje razumijevanje menadžerskih funkcija (planiranje, organiziranje, utjecaj, kontrola) kroz predavanja, poslovne slučajeve, video prikaze, iskustvene vježbe, diskusije i razne druge zadatake. Kroz kolegij, studenti će također naučiti kako prepoznati etička pitanja i pitanja društvene odgovornosti, kao i o utjecaju organizacijskih vrijednosti na dugoročne poslovne ishode. Studenti će učiti i o vještinama koje trebaju razvijati kako bi jednom postali uspješni menadžeri.

Ovo je početni kolegij iz područja marketinga ili tržišnog poslovanja, poslovne orijentacije koja se zasniva na zadovoljavanju potreba potrošača i ostvarenju dugoročne optimalne dobiti. Obuhvaća ulogu marketinga u društvu i unutar poduzeća, strukturu sustava marketinga, njegovu organizaciju i elemente o kojima se u poduzeću odlučuje. Ciljevi kolegija su upoznavanje studenata s osnovnim djelokrugom rada u marketingu i razumijevanje značenja elemenata prisutnih u planiranju i provođenju tržišnoga poslovanja (marketinga). To su elementi tržišnog ili marketinškog spleta: (1) proizvod/usluga, (2) cijena, (3) distribucija i (4) promocija.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista