Prvi semestar

Sadržaj obuhvaća sljedeće teme:
1)Skupovi, osnovne skupovne operacije.
2)Partitivni skup. Particija skupa. Kartezijev produkt skupova. Bool-ova algebra. Pojam relacije. Parcijalni uredjaj. Relacija ekvivalencije. Kvocijentni skup.
3) Funkcije. Pojam funkcije. Domena. Kodomena. Graf funkcije. Jednakost funkcija. Restrikcija i pro_sirenje funkcije. Injekcija. Surjekcija. Bijekcija.
4) Kompozicija funkcija. Inverzna funkcija. Linearna funkcija. Funkcija apsolutne vrijednosti.
5) Skupovi brojeva. Skup N. Princip matematičke indukcije. Binomna formula. Skupovi Z, Q. R i C. Decimalni zapis realnog broja. Trigonometrijski zapis kompleksnog broja. Moivreova formula.
6) Ekvipotentni skupovi. Kardinalan broj skupa. Konačni i beskonačni skupovi. Prebrojivi i neprebrojivi skupovi.
7) Kombinatorika. Osnovni teorem o prebrojavanju. Permutacija. Varijacija. Kombinacija.
8) Kvadratna funkcija. Kvadratna jednadžba. Vieteove formule.
9) Polinomi. Djeljivost polinoma.
10) Nultočke polinoma i algebarske jednadžbe. Interpolacijski polinom. Cjelobrojni i racionalni korijeni algebarske jednadžbe. Kompleksni korijeni algebarske jednadžbe.
11) Racionalne funkcije i korijeni. Rastav racionalne funkcije na parcijalne razlomke. Racionalne jednadžbe i nejednadžbe. Jednadžbe i nejednadžbe s korijenima.
12) Potencije. Eksponencijalna funkcija.
13) Logaritmi. Logaritamska funkcija.
14) Eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe.
15) Permutacije, kombinacije, varijacije.

Cilj predmeta je razviti sposobnost matematičkog zaključivanja, te produbiti znanje o osnovnim matematičkim pojmovima kao što su skupovi, relacije, funkcije. Daljnji cilj predmeta je detaljnije upoznavanje polaznika s elementarnim funkcijama kao što su kvadratna, eksponencijalna i logaritamska, te svladavanje tehnika rješavanja problema i usvajanje pojmova iz navedenih područja. Ovaj predmet ima pripremnu funkciju za razne druge predmete kvantitativnog sadržaja.

Sadržaj obuhvaća sljedeće teme:
1. Granična vrijednost funkcije (limes). Svojstva limesa. Izračunavanje limesa.
2. Neprekidnost funkcije. Prirast funkcije. Tablični limesi.
3. Derivacija. Definicija, geometrijska interpretacija. Svojstva derivacija – derivacija linearne kombinacije, produkta, kvocijenta,
kompozicije funkcija. Derivabilnost i neprekidnost – derivacija inverzne funkcije. Tablične derivacije.
4. Osnovni teoremi diferencijalnog računa. Teoremi Rollea, Lagrangea, Cauchyija.
5. Neodredjeni oblik (0/0) i teorem L’Hospitala. Ostali neodredjeni oblici.
6. Derivacije višeg reda. Rast funkcije. Konveksnost funkcije.
7. Ekstremi funkcije. Nužan uvjet egzistencije ekstrema. Dovoljan uvjet egzistencije ekstrema. Ekstremi i derivacije. Infleksija. Primjene.
8. Tok funkcije. Konstrukcija grafa funkcije.
9. Neodredjeni integral. Definicija primitivne funkcije, osnovna pravila intergiranja. Parcijalno integriranje. Tablični intergali.
10. Metode integriranja. Supstitucije. Integriranje racionalnih, iracionalnih i transcendentnih funkcija.
11. Odredjeni integral. Definicija, geometrijska interpretacija. Osnovne osobine odredjenog integrala.
12. Teorem o integralnoj srednjoj vrijednosti. Newton – Leibnitzova formula.
13. Primjena odredjenog integrala. Izračunavanje površine ravninskih likova. Volumen rotacijskog tijela. Površina rotacijskog tijela. Duljina luka krivulje.
14. Krivuljni integrali.
15. Ponavljanje pojedinih nastavnih sadržaja – razgovor o kolegiju, priprema za završni dio ispita.

Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim pojmovima diferencijalnog i integralnog računa realnih funkcija jedne realne varijable.

Sadržaj obuhvaća sljedeće teme:
1) Definicija i primjeri matrica. Operacije s matricama. Algebra matrica.
2) Definicija determinante. Laplaceov razvoj. Sarrusovo pravilo. Svojstva determinanti. Binet-Cauchyjev teorem. Računanje determinante n-tog reda
3) Rang matrice. Inverzna matrica. Cramerovo pravilo.
4) Sustavi linearnih algebarskih jednadžbi. Kronecker-Capelliev teorem. Gaussova metoda. Cramerov sustav.
5) Vektori. Operacije s vektorima. Kooridnatnisustavikanonskabaza. SkalarniumnožakuV3. VektorskiumnožakuV3. MješovitiumnožakuV3. Rastav vektora po bazi. Okomitost i kolinearnost vektora.
6) Analitička geomterija u ravnini i prostoru. Pravac i ravnina u prostoru I njhov međusobni položaj
7) Vektorski prostori V2 i V3. Koordinatni sustavi i kanonska baza.
8) Definicija vektorskog (linearnog) prostora nad poljem realnih
(kompleksnih) brojeva (skalara). Linearna kombinacija, linearna zavisnost i nezavisnost vektora.
9) Pojam potprostora. Presjek i direktna suma potprostora. Baza prostora. Promjena baze. Dimenzija prostora. Konačnodimenzionalni prostori.

Cilj kolegija je upoznati stduente s temeljnim pojmovima linearne algebre: vektora, primjena u 3-dimenzionalnoj analitičkoj geometriji, vektorski prostor, linearni operator, matrica, determinanti.

Ovaj kolegij upoznaje studente s osnovnim konceptima iz područja ekonomije koji je poznat kao mikroekonomija, koja proučava ponašanje subjekata gospodarske aktivnosti poput poduzetnika, industrijskih grana, pojedinačnih potrošača i mreže odnosa koja se među njima stvara. U ovom kolegiju će studenti biti upoznati s pojmom tržišta. Pritom se analizira funkcioniranje tržišnog mehanizma – ponude i potražnje, slijedi analiza ponašanja ekonomskih subjekata, potrošača i proizvođača, upoznajemo teoriju proizvodnje i troškova poduzeća, kako poduzeće odlučuje koju će količinu proizvesti, itd. Studenti će se upoznati i s jednostavnim analitičkim alatima i modelima u svrhu razumijevanja kretanja mikroekonomskih veličina, njihove analize i interpretacije, čime se razvija njihova sposobnost kritičkog i analitičkog razmišljanja.

Naši studenti će kroz uvod u mikroekonomiju naučiti primjenjivati teorijsko znanje kroz obradu slučajeva iz svakodnevnog ekonomskog života u zemlji i inozemstvu, raspravama o aktualnim mikroekonomskim temama nacionalnog i globalnog karaktera. (seminar na engleskom jeziku- PRINCIPLES OF ECONOMICS)

Kolegij Sociologija je osmišljen kao priprema za uspješno poslovanje u globaliziranom multikulturnom svijetu. Ako uzmemo u obzir kako društveni kontekst ima velikog utjecaja na ekonomske aktivnosti, poznavanje sociologije kao preduvjeta za razumijevanje poslovanja je jednako važno kao i poznavanja matematike za razumijevanje financija i statistike. Studenti će kroz ovaj kolegij otkriti na koji način sociološka perspektiva pomaže u marketinškim istraživanjima kao što su istraživanja zadovoljstva klijenata, segmentacija tržišta ili različitim analizama ljudi i njihovih potreba. Po završetku kolegija, studenti će razumjeti zašto je sociologija korisna u prodaji, upravljanju ljudskim potencijalima te različitim propitivanjima o društvenom kapitalu, tržištu rada i odnosima na tržištu rada.

Sadržaj predmeta obuhvaća 6 nastavnih cjelina, koje obrađuju terminologiju i usvajanje vještina:Organisation – izrazi za opisivanje strukture poduzeća, statusa pojedinca u poduzeću; vještina predstavljanja i uspostavljanja kontakata; Cultures – poslovna kultura i svijest o kulturnoj različitosti u poslovanju; izrazi za opisivanje poslovnih veza te izražavanje obaveze, potrebe i davanje savjeta; Human resources – razgovor za posao, terminologija vezana uz zapošljavanje; pisanje životopisa i motivacijskog pisma; Ethics – etika u različitim aspektima poslovanja, termini koji opisuju protuzakonito ili neetično ponašanje; Competition – terminologija tržišnog natjecanja; pregovaranje; Change – promjene u poduzeću uzorkovane preuzimanjem ili spajanjem; vođenje i sudjelovanje na sastancima; International markets – terminologija međunarodne i slobodne trgovine; vještina prezentiranja i javnog govorenja.

Osnovni ciljevi predmeta su: predstaviti studentima englesku terminologiju i pojmove s kojima će se susretati u knjigama, novinama, časopisima i na internetskim stranicama, a usko su povezani s područjima prava i ekonomije te olakšati njihovo usvajanje; osposobiti studente da samostalno koriste englesku terminologiju iz područja poslovnog prava i ekonomije u pisanom i govornom obliku; učvrstiti samopouzdanje studenata glede korištenja engleskog jezika u poslovnom okruženju.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

Najbolja poslovna škola u Hrvatskoj

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista