Prvi semestar - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Prvi semestar

Sadržaj predmeta obuhvaća sljedeće teme:
1. Uvod u modeliranje
2. Osnove Excela
3. Analiza podataka
4. Optimizacija – uvod (Excel solver)
5. Optimizacija – linearno programiranje
6. Optimizacija – mrežni modeli
7. Optimizacija – cjelobrojno programiranje
8. Optimizacija – nelinearno programiranje
9. Stablo odlučivanja
10. Simulacije
11. Linearna regresija

Excel je postao nezaobilazan alat u poslovnom odlučivanju. Cilj kolegija je naučiti studente koristiti Excel za modeliranje, strukturiranje, analizu i odlučivanje u poslovnoj praksi.

Sadržaj obuhvaća sljedeće teme:
1. Granična vrijednost funkcije (limes). Svojstva limesa. Izračunavanje limesa.
2. Neprekidnost funkcije. Prirast funkcije. Tablični limesi.
3. Derivacija. Definicija, geometrijska interpretacija. Svojstva derivacija – derivacija linearne kombinacije, produkta, kvocijenta,
kompozicije funkcija. Derivabilnost i neprekidnost – derivacija inverzne funkcije. Tablične derivacije.
4. Osnovni teoremi diferencijalnog računa. Teoremi Rollea, Lagrangea, Cauchyija.
5. Neodredjeni oblik (0/0) i teorem L’Hospitala. Ostali neodredjeni oblici.
6. Derivacije višeg reda. Rast funkcije. Konveksnost funkcije.
7. Ekstremi funkcije. Nužan uvjet egzistencije ekstrema. Dovoljan uvjet egzistencije ekstrema. Ekstremi i derivacije. Infleksija. Primjene.
8. Tok funkcije. Konstrukcija grafa funkcije.
9. Neodredjeni integral. Definicija primitivne funkcije, osnovna pravila intergiranja. Parcijalno integriranje. Tablični intergali.
10. Metode integriranja. Supstitucije. Integriranje racionalnih, iracionalnih i transcendentnih funkcija.
11. Odredjeni integral. Definicija, geometrijska interpretacija. Osnovne osobine odredjenog integrala.
12. Teorem o integralnoj srednjoj vrijednosti. Newton – Leibnitzova formula.
13. Primjena odredjenog integrala. Izračunavanje površine ravninskih likova. Volumen rotacijskog tijela. Površina rotacijskog tijela. Duljina luka krivulje.
14. Krivuljni integrali.
15. Ponavljanje pojedinih nastavnih sadržaja – razgovor o kolegiju, priprema za završni dio ispita.

Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim pojmovima diferencijalnog i integralnog računa realnih funkcija jedne realne varijable.

Sadržaj obuhvaća sljedeće teme:
1) Definicija i primjeri matrica. Operacije s matricama. Algebra matrica.
2) Definicija determinante. Laplaceov razvoj. Sarrusovo pravilo. Svojstva determinanti. Binet-Cauchyjev teorem. Računanje determinante n-tog reda
3) Rang matrice. Inverzna matrica. Cramerovo pravilo.
4) Sustavi linearnih algebarskih jednadžbi. Kronecker-Capelliev teorem. Gaussova metoda. Cramerov sustav.
5) Vektori. Operacije s vektorima. Kooridnatnisustavikanonskabaza. SkalarniumnožakuV3. VektorskiumnožakuV3. MješovitiumnožakuV3. Rastav vektora po bazi. Okomitost i kolinearnost vektora.
6) Analitička geomterija u ravnini i prostoru. Pravac i ravnina u prostoru I njhov međusobni položaj
7) Vektorski prostori V2 i V3. Koordinatni sustavi i kanonska baza.
8) Definicija vektorskog (linearnog) prostora nad poljem realnih
(kompleksnih) brojeva (skalara). Linearna kombinacija, linearna zavisnost i nezavisnost vektora.
9) Pojam potprostora. Presjek i direktna suma potprostora. Baza prostora. Promjena baze. Dimenzija prostora. Konačnodimenzionalni prostori.

Cilj kolegija je upoznati stduente s temeljnim pojmovima linearne algebre: vektora, primjena u 3-dimenzionalnoj analitičkoj geometriji, vektorski prostor, linearni operator, matrica, determinanti.

Ovaj kolegij upoznaje studente s osnovnim konceptima iz područja ekonomije koji je poznat kao mikroekonomija, koja proučava ponašanje subjekata gospodarske aktivnosti poput poduzetnika, industrijskih grana, pojedinačnih potrošača i mreže odnosa koja se među njima stvara. U ovom kolegiju će studenti biti upoznati s pojmom tržišta. Pritom se analizira funkcioniranje tržišnog mehanizma – ponude i potražnje, slijedi analiza ponašanja ekonomskih subjekata, potrošača i proizvođača, upoznajemo teoriju proizvodnje i troškova poduzeća, kako poduzeće odlučuje koju će količinu proizvesti, itd. Studenti će se upoznati i s jednostavnim analitičkim alatima i modelima u svrhu razumijevanja kretanja mikroekonomskih veličina, njihove analize i interpretacije, čime se razvija njihova sposobnost kritičkog i analitičkog razmišljanja.

Naši studenti će kroz uvod u mikroekonomiju naučiti primjenjivati teorijsko znanje kroz obradu slučajeva iz svakodnevnog ekonomskog života u zemlji i inozemstvu, raspravama o aktualnim mikroekonomskim temama nacionalnog i globalnog karaktera. (seminar na engleskom jeziku- PRINCIPLES OF ECONOMICS)

Kolegij uvodi temelje filozofije, napose praktične filozofije i primijenjene filozofije i sveze filozofije, ekonomije i matematike. Posebno se naglašavaju one dimenzije filozofije koje su važne za razumijevanje formalnih i društvenih znanosti s kojima će se student susresti tijekom studija. Temeljni naglasak je na ekonomiju, matematiku, a zatim i na pravo, sociologiju, socijalnu psihologiju, retoriku i slično.

Kolegij pomaže studentima savladati osnovne elemente kritičkog mišljenja i razviti vještine zaključivanja i komunikacije koje su neophodne za argumentiranje s ciljem donošenja boljih odluka. Kolegij se sastoji od kombinacije predavanja i vježbi.

Sadržaj predmeta obuhvaća 6 nastavnih cjelina, koje obrađuju terminologiju i usvajanje vještina:Organisation – izrazi za opisivanje strukture poduzeća, statusa pojedinca u poduzeću; vještina predstavljanja i uspostavljanja kontakata; Cultures – poslovna kultura i svijest o kulturnoj različitosti u poslovanju; izrazi za opisivanje poslovnih veza te izražavanje obaveze, potrebe i davanje savjeta; Human resources – razgovor za posao, terminologija vezana uz zapošljavanje; pisanje životopisa i motivacijskog pisma; Ethics – etika u različitim aspektima poslovanja, termini koji opisuju protuzakonito ili neetično ponašanje; Competition – terminologija tržišnog natjecanja; pregovaranje; Change – promjene u poduzeću uzorkovane preuzimanjem ili spajanjem; vođenje i sudjelovanje na sastancima; International markets – terminologija međunarodne i slobodne trgovine; vještina prezentiranja i javnog govorenja.

Osnovni ciljevi predmeta su: predstaviti studentima englesku terminologiju i pojmove s kojima će se susretati u knjigama, novinama, časopisima i na internetskim stranicama, a usko su povezani s područjima prava i ekonomije te olakšati njihovo usvajanje; osposobiti studente da samostalno koriste englesku terminologiju iz područja poslovnog prava i ekonomije u pisanom i govornom obliku; učvrstiti samopouzdanje studenata glede korištenja engleskog jezika u poslovnom okruženju.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista