Sedmi semestar - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Sedmi semestar

Sadržaj predmeta obuhvaća sljedeće teme:

1. Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda. Model djelomične tržišne ravnoteže, Domarov model, Harrodov model, Solowljev model, Inflacija
2. Linearne diferencijske jednadžbe prvog reda. Model nacionalnog dohotka, model paučine, Domarov model, Harrodov model, model tržišta sa zalihama
3. Linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda. Model tržišta roba s cjenovnim očekivanjima, inflacija i nezaposlenost
4. Linearne diferencijske jednadžbe drugog reda. Samuelsonov model, inflacija i nezaposlenost
5- Sustavi diferencijskih i diferencijalnih jednadžbi. Cournotov model duopola, inflacija i nezaposlenost, razni ekonomski modeli
6. Fazni dijagrami

Cilj predmeta je upoznati studente s ekonomskim varijablama, njihovim promjenama, odnosima i ovisnostima kroz diferencijalne i diferencijske jednadžbe, te sustave diferencijalnih i diferencijskih jednadžbi. Studenti već poznaju ekonomsku teoriju, a sad će je obraditi kroz spomenute matematičke elemente.

Sadržaj predmeta obuhvaća sljedeće teme:
1. Osnovniprincipiprebrojavanja, permutacijeskupovaimultiskupova, kombinacijeskupovaimultiskupova
2. Binomni koeficijenti
3. Osnovni pojmovi teorije grafova. Grafovi i podgrafovi. Izomorfizam grafova. Šetnje, putovi i povezanost grafa.
4. Eulerove ture i Hamiltonovi ciklusi.
5. Težinski grafovi. Problem kineskog poštara. Problem trgovačkog putnika.
6. Stabla. Minimalno razapinjuće stablo. Porblem i algoritmi nalaženja minimalnog razapinjućeg stabla.
7. Usmjereni grafovi. Mreže i kritični putovi. Najkraći putevi (Dijkstra).
7. Bojanje grafova. Problem rasporeda.
8. Planarni grafovi
9. Sparivanje u grafovima
10. Problem mrežnog protoka. Max-Flow Min-Cut teorem.
Cilj predmeta je upoznati studente s pojmovima vezanima uz grafove, strukture, kao i mogućnostima prikazivanja problema optimizacije na grafovima. U tu svrhu studenti će učiti metode prebrojavanja, kao i poznate algoritme iz literature. Na kraju studenti će se upoznati i s nekim heuristikama koje se koriste za rješavanje problema na grafovima.

Kolegij Poslovne financije sastoji se od kombinacije predavanja i seminara (vježbi). Teme koje se iznose na predavanjima paralelno će se obrađivati pomoću poslovnih slučajeva, rješavanja zadaća, primjera iz gospodarskog života, seminarskih radova i slično.

Sadržaj kolegija pokriva tri razine: (1) teoretske osnove poslovnih financija (vremenska vrijednost novca, vrednovanje dugoročnih vrijednosnica, rizik i povrat) na kojima se temelje (2) metode analize i izračuna koji se koriste u praksi poslovnih financija (analiza financijskih izvještaja, upravljanje kratkotrajnom imovinom i kratkoročnim obvezama, investicijska analiza, utvrđivanje troška kapitala te operativne i financijske poluge) te (3) integrativne teme, koje daju pregled načina funkcioniranja financijskih tržišta i instrumenata koji se koriste na njima (struktura kapitala i politika dividendi, tržište kapitala, dugoročne obveznice, redovne i povlaštene dionice, dugoročni krediti, zakup i zamjenjive vrijednosnice, međunarodne poslovne financije).

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim temama korporativnih financija na jednostavan i zanimljiv način. Konačni cilj kolegija je da studenti budu u mogućnosti primijeniti stečeno znanje u praksi tako da uspješno obavljaju osnovnu financijsku analizu, financijsko planiranje i procjenu vrijednosti projekta u sklopu korporativnog financiranje privatne ili javne institucije.

Sadržaj ovog predmeta vezan je uz način funkcioniranja svih vrsta financijskih posrednika (bankovnih i ne-bankovnih), financijskih tržišta (deviznog tržišta, tržišta novca i kapitala), te s uporabom različitih vrsta financijskih instrumenata (dionice, obveznice, hipoteke, krediti, izvedenice itd.). Kroz rad na kolegiju razvija se i razumijevanje društvene uloge financijskoga sustava i njegove strukture, tako da se student upoznaje i sa širim temama, kao što su financijska struktura, nadzor banaka i upravljanje rizicima.

Teme: Pregled financijskog sustava. Uvod u kamatne stope, instrumente i tržišta. Ponašanje kamatnih stopa. Rizična i ročna struktura kamatnih stopa. Središnje bankarstvo i vođenje monetarne politike. Tržišta novca Devizno tržište i međunarodni financijski sustav. Tržišta kapitala i hipoteza efikasnog tržišta. Hipotekarna tržišta i krediti. Financijska struktura. Banka, upravljanje bankama, struktura i konkurencija u bankarstvu. Nadzor banaka. Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi. Ostali financijski posrednici. Upravljanje rizicima. Financijske izvedenice.

Cilj ovog predmeta je upoznati studente s različitim vrstama financijskih institucija, instrumenata i tržišta. Studente se priprema za budući rad u financijskim institucijama te za pristup i odnos s financijskim institucijama i tržištima koje će studenti imati kao budući predstavnici korporacijskog sektora. Obraduju se sve najraširenije vrste financijskih instrumenata, od osnovnih (dionice, obveznice), do sofisticiranih (financijske izvedenice ili derivati). Obraduju se i sve vrste financijskih institucija – bankovni i ne-bankovni financijski posrednici. Od financijskih tržišta, obraduju se tržišta novca, devizna tržišta i tržišta kapitala. Posebna se pažnja pridaje upravljanju rizicima u financijskim institucijama, posebno kreditnim i tržišnim rizicima.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista