Četvrti semestar - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Četvrti semestar

Studenti će na kolegiju Makroekonomija proučavati literaturu iz područja makroekonomije s ciljem upoznavanja osnova makroekonomije, ključnih pojmova i ekonomskih zakonitosti tog područja: makroekonomske varijable i odnosi među njima, tržište dobara i usluga, financijsko tržište, tržište rada, agregatna ponuda i agregatna potražnja, funkcioniranje otvorene ekonomije – međunarodna razmjena, devizni tečaj, bilanca plaćanja, kamatni paritet, učinci očekivanja na kretanje makroekonomskih agregata. Ovaj kolegij ujedno završava ciklus od četiri osnovnih ekonomskih kolegija kojeg studenti pohađaju na prve dvije godine preddiplomskog studija. Na ovom kolegiju će studenti proučavati slučajeve iz svakodnevnog ekonomskog života, te će se upuštati u rasprave o lokalnim i globalnim makroekonomskim trendovima.

Cilj ovog predmeta je nastavak usvajanja materije hrvatskog građanskog prava i njegovih instrumenata koji jamče zakonitost, pravednost i etičnost u poslovanju te upoznavanje s temeljnim pojmovima, institutima i elementima stvarnog i nasljednog prava u Republici Hrvatskoj. Sadržaj predmeta obuhvaća: definiranje objekata građanskopravnog odnosa, uvod u stvarno pravo, posjed, pravo vlasništva, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo, vlasništvo posebnih dijelova nekretnine, stjecanje i gubitak stvarnih prava, zemljišne knjige, stvarna prava na tuđoj stvari, pravo služnosti, pravo građenja, pravo iz stvarnog tereta, zaštita stvarnih prava te nasljedno pravo i ostavinski postupak. Kolegij obuhvaća i obavezna prisutstva na raspravama općinskog suda u Zagrebu.

Sadržaj predmeta obuhvaća: Osnove trgovačkog prava (pojam trgovačkog prava, prava društava, prava trgovačkih društava, izvori prava trgovačkih društava, oblici trgovačkih društava, trgovac pojedinac, Dioničko društvo (pojam i osnivanje, organi društva, korporativno upravljanje, dionice, knjiga dionica, prava i obvezečlanova društva, odnos društva i članova društva), Društvo s ograničenom odgovornošću (pojam i osnivanje, tijela društva, odnos članova društva i društva, poslovni udjeli, knjiga poslovnih udjela), Društva osoba, javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje, Statusne promjene, pripajanje, spajanje, podjela, preoblikovanje, Povezana društva i pravo koncerna, društvo koje u drugome društvu ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, ovisno i vladajuće društvo, društvo koncerna, društva povezana poduzetničkim ugovorima, društva s uzajamnim udjelima, Preuzimanje dioničkih društava, postupak preuzimanja dioničkih društava, odnos organa ciljanog društva prema društvu preuzimatelju, pravo raspolaganja dionicama manjinskih dioničara, Prestanak društva, pojam prestanka društva, razlozi prestanka društva, likvidacija, Poduzetnički ugovori (Ugovor o vođenju poslova društva, Ugovor o prijenosu dobiti, Ostali poduzetnički ugovori), Obrtnici, uvjeti za osnivanje, odgovornost za obveze, Ortakluk, nastanak, odnosi članova, Udruge, nastanak, odgovornost.

Ovaj kolegij upoznaje studente s oblicima trgovačkih društava koja sudjeluju u gospodarskom životu kao i drugim formama pogodnima za vođenje businessa.

U ovom predmetu proučavaju se sljedeći sadržaji: Povijesni pregled nastanka i razvitka radnog prava; Ustroj i standardi Međunarodne organizacije rada; Europsko radno pravo; Odnos hrvatskog i europskog radnog prava; Sloboda kretanja radnika; Sudska praksa europskih sudova; Struktura i načela hrvatskog radnog prava; Individualni radni odnosi; Zapošljavanje; Zapošljavanje rukovodećeg osoblja; Zapošljavanje stranaca; Uvjeti rada u užem smislu; Uvjeti rada u širem smislu; Radno vrijeme; Plaće i naknade; Zaštita prava i prestanak radnog odnosa; Kolektivni radni odnosi; Kolektivni ugovori; Subjekti i ostvarenje prava; Sindikalno pravo; Sudjelovanje radnika u odlučivanju; Nadzor nad radnim odnosima; Socijalno pravo; Troškovni moment radnog odnosa; Etika rada – uvod i osnove; Etika rada – pravno uređenje i provedba; Rasprava o mogućem razvitku radnog prava.

Cilj je ovog predmeta uvođenje u radno pravo iz različitih aspekata; od političko-povijesnog, preko ekonomsko-pravnog do društveno-socijalnog. Sustavno, ali uopćeno upoznavanje s dominantnim suvremenim procesima u razvitku radnoga prava radi kvalitetnijeg snalaženja u globaliziranom gospodarstvu. Nadalje, cilj je i objasniti složenost sustava radnog prava, s posebnim naglaskom na europsko radno pravo radi potpunijeg razumijevanja samog radnog prava i njegovih instituta, te objasniti povezanost domaćeg radnog prava sa međunarodnim i europskim, poglavito u kontekstu pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji sa svrhom omogućavanja polaznicima.

Sadržaj predmeta obuhvaća: Informacija i informatika, Specifičnosti pravne regulative virtualnog svijeta, Autorska i srodna prava te zaštita identiteta, „Tamna strana“ Interneta i računalni kriminalitet općenito, Cyber kaznena djela, e-uprava, Ugovori vezani za informatičke usluge, Slobodni softver, Internet i druge mreže – pravni aspekti, Ugroza identiteta i sloboda govora, Informacijska sigurnost, e-Poslovanje, e-Trgovina, Prava potrošača u e-Tgovini, Ugovori o razini usluga.

Kolegij Pravna informatika i elektroničko poslovanje se ne zaustavlja na dogmatskom i opisnom, već obuhvaća i zaokružena, specifična znanja potrebna za pravno reguliranje elektroničkog poslovanja (s posebnim osvrtom na elektroničku trgovinu). Smatramo da je ova praksi orijentirana cjelina iznimno bitna, posebno ukoliko se uzme u obzir ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju i činjenica da upravo elektroničko poslovanje može biti jedan od načina nastupa na zajedničkom europskom tržištu. Okrenutošću prema praksi, ovaj kolegij se razlikuje od većine sličnih kolegija pravne informatike na drugim fakultetima.

Sadržaj predmeta obuhvaća: Ugovori trgovačkog prava: sklapanje ugovora, izvori prava za ugovore, pojačanje obveznopravnog odnosa, Ugovor o djelu: prava i obveze stranaka, odgovornost za nedostatke, rizik, prestanak ugovora, Ugovor o građenju: građevina, odstupanje od projekta, cijena radova, odgovornosti, Ugovor o nalogu: prava i obveze stranaka, prestanak ugovora, Komisija: opće odredbe, prava i obveze stranaka, založno pravo, odnos s trećima, Ugovor o trgovinskom zastupanju. pojam ugovora, obveze zastupnika, obveze nalogodavca, prestanak ugovora, posebna naknada, Zajam: opće odredbe, obveze zajmodavca, obveze zajmoprimca, namjenski zajam, Ugovor o kreditu: pojam, forma i sadržaj, otkaz davaoca kredita, odustajanje od ugovora i vraćanje kredita prije roka, Ugovor o posredovanju: pojam ugovora, prava i obveze stranaka, Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina: pojam i trajanje ugovora, prava i obveze ugovornih strana, posrednička Naknada, Otpremanje (špedicija): opće odredbe, prava i obveze stranaka, založno pravo, Uskladištenje: opće odredbe, skladišnica, Ostava. ostava općenito, prava i obveze stranaka, ugostiteljska ostava, Ugovor o kontroli robe i usluge: pojam, opseg kontrole, kontrola robe s garancijom, Zakup: opće odredbe, obveze zakupodavca, obveze zakupca, podzakup, otuđenje zakupljene stvari, prestanak zakupa, Ugovor o organiziranju putovanja: opće odredbe, obveze organizatora putovanja, obveze putnika, posebna prava i obveze ugovornih strana, Posrednički ugovor o putovanju, Ugovor o angažiranju ugostiteljskih kapaciteta (ugovor o alotmanu): opće odredbe, obveze turističke agencije, obveze ugostitelja, pravo turističke agencije da odustane od ugovora, Ortakluk: pojam, imovina ortakluka, poslovodstvo i zastupanje, odnos prema trećima, odgovornost za štetu, dobit i gubitak, istup i isključenje ortaka, prestanak ortakluka, dioba zajedničke imovine, Ugovor o prijevozu: opće odredbe, ugovor o prijevozu stvari, ugovor o prijevozu osoba, osiguranja kod prijevoza, Incoterms: svrha i opseg, Osiguranje: zajedničke odredbe, osiguranje imovine, osiguranje osoba, Poduzetnički ugovori: ugovor o vođenju poslova društva, ugovor o prijenosu dobiti, ostali poduzetnički ugovori, sklapanje, izmjena i prestanak ugovora, upis u sudski registar, stupanje ugovora na snagu, otkaz i raskid ugovora, Ugovor o franchisingu: pojam, obveze stranaka, predmet franchisinga, plaćanje naknade, Ugovor o leasingu: pojam i vrste, obveze stranaka, Ugovor o licenciji: opće odredbe, obveze davaoca licence, obveze stjecaoca licence, podlicenca, prestanak ugovora, Koncesije. davatelj koncesije, predmet koncesije, pripremne radnje za davanje koncesije, postupak davanja koncesije, ugovor o koncesiji, prestanak koncesija, Pravni odnosi srodni koncesiji.

Cilj je ovog predmeta stjecanje osnovnih znanja iz Trgovačkog ugovornog prava e kako bi trgovačka društva zasnivanjem različitih ugovornih odnosa ostvarila ekonomsku efikasnost. Cilj je kolegija omogućiti studentima da steknu potrebna znanja i vještine kako bi se mogli u poslovanju koristiti različitim, svrsi primjerenim, vrstama trgovačkih ugovora.

Cilj ovog kolegija je upoznati studente s konceptima pomoću kojih će razumjeti kako država djeluje na poslovanje i gospodarstvo u cjelini. Na samom početku kolegija će se studentima objasniti koncept javnog dobra svrha alokacijske funkcije koju obavlja država, Te koja je uloga države u redistribuciji dohotka stanovništva i stabilizaciji gospodarske aktivnosti. Potom će se predavanja fokusirati na fiskalnu politiku i problematiku vezanu uz oporezivanje, državne rashode, financiranje proračunskog deficita te upravljanje javnim dugom. Poseban naglasak će se staviti na analizu makroekonomskih posljedica javnog duga i deficita, te na ulogu fiskalne politike kao stabilizatora gospodarske aktivnosti. Nakon ovog kolegija, studenti će razumjeti osnove javnih financija, te će moći analizirati interakciju fiskalne politike s privatnim sektorom.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista