Drugi semestar - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Drugi semestar

Ovaj kolegij nastavlja graditi na teoretskim osnovama kolegija Osnove ekonomije 1, s tim da studenti u ovom kolegiju upoznati s osnovama makroekonomije i s ključnim pojmovima i zakonitostima iz tog područja. Zato, ovaj kolegij obrađuje pojmove poput: problem raspodjele dohotka i siromaštva, osnovni makroekonomski pojmovi i agregati, osnove nacionalnih računa, analiza elemenata agregatne potražnje i ponude, model multiplikatora za zatvorenu i otvorenu ekonomiju, funkcioniranje bankarskog sustava i njegov značaj za gospodarski razvoj, itd. Studenti kroz ovaj kolegij nauče i kako se koristiti osnovnim analitičkim alatima i modelima u svrhu razvijanja kritičkog i analitičkog razmišljanja te razumijevanja kretanja makroekonomskih agregata, njihove analize i interpretacije, te usporedbe među zemljama.

Sadržaj predmeta obuhvaća: elementarne funkcije i modeliranje u društvenim znanostima, diferencijalni račun funkcija jedne varijable i primjene, linearnu algebru (matrični račun, sustavi linearnih jednadžbi) i primjene u društvenim znanostima, linearno programiranje, vjerojatnost. Markovljevi lanci, funkcije više varijabli i modeliranje u društvenim znanostima, diferencijalni račun funkcija više varijabli i primjene, integralni račun. diferencijalne jednadžbe i primjene, teorija igara u društvenim znanostima, financijska matematika.

Cilj predmeta je upoznati studente s matematičkim teorijama, alatima i metodama koje se koriste za modeliranje pojava i rješavanja problema s njima u vezi u društvenim znanostima.

Ovaj predmet nastavlja se na sadržaje predmeta iz Engleskog jezika 1 te ih nadograđuje specijaliziranom terminologijom iz područja poslovnog prava. Predmet obuhvaća sljedećih pet nastavnih cjelina: Introduction to business law – pravna terminologija u poslovanju, pravni odjel unutar poduzeća, rješavanje međunarodnih sporova, suradnja s poduzećima iz zemalja s drugačijom pravnom tradicijom; Operating globally – pravno zastupanje u zabavnoj industriji, pravne implikacije vrednovanja kulturne raznolikosti u poduzeću; međunarodna spajanja i preuzimanja; prijetnja kriminala na internetu; Business law challenges – zaštita intelektualnog prava, prijevare, trošak zagađenja, sigurnost i zaštita na radnom mjestu; Contracts in the business world – terminologija ugovornog prava; Business law and finance – utjecaj poreznih zakona na poslovanje, insajderska trgovina, šerijatsko pravo imeđunarodne financije.

Osnovni ciljevi predmeta jesu predstaviti studentima englesku terminologiju i pojmove s kojima će se susretati u knjigama, novinama, časopisima i na internetskim stranicama, a usko su povezani s područjima prava i ekonomije te olakšati njihovo usvajanje. Nadalje, osposobiti studente da samostalno koriste englesku terminologiju iz područja poslovnog prava i ekonomije u pisanom i govornom obliku te učvrstiti samopouzdanje studenata glede korištenja engleskog jezika u poslovnom okruženju.

Država: bit i oblik, elementi, organi i funkcije. Glavni objekti pravne znanosti: država i pravo. Pravna norma, pravni odnos, pravni akt. Pravni sustav. Pravni sustav kao ideal i kao stvarnost. Pravna tehnika. Tumačenje pravnih pravila. Teorijska shvaćanja o pravu. Suvremene pravne teorije. Trodioba vlasti. Rješavanje sporova u pravu. Oblici države u starom vijeku. Oblici države u srednjem vijeku. Oblici države u novom vijeku. Parlamentarni, predsjednički i polupredsjednički sustav vlasti. Veliki pravni sustavi današnjice: kontinentalnoeuropska, angloamerička, islamska i dalekoistočna pravna tradicija.
Cilj predmeta je upoznati studente s pojmom i definicijom prava, temeljnim pojmovima pravne znanosti, organizacijom države, podjelom grana vlasti, hijerarhijom pravnih pravila, pojmom pravne i poslovne sposobnosti, razlikom između prisilnih i dispozitivnih normi, tumačenjem normi, osnovama sudskih, arbitražnih te postupaka mirenja te etikom i društveno odgovornim ponašanjem vezano za pravne norme.

Svrha kolegija Financijsko računovodstvo je usvajanje osnovnih znanja u primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda. Polaznici kolegija će biti upoznati s primjenom kontnog plana i s tehnikama knjiženja odnosno vođenja računovodstvene evidencije, što je ključno za upravljanje bilo kojom tvrtkom ili organizacijom. Studenti će također naučiti izrađivati temeljne financijske izvještaje: Bilancu, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanim tokovima i Izvještaj o promjenama glavnice. Tijekom predavanja i vježbi, polaznici će rješavati velik broj zadataka i studija slučaja s primjenama u praksi. Aktivnim sudjelovanjem na predavanjima i vježbama, individualnim i timskim radovima studenti će razviti sposobnost donošenja poslovnih odluka temeljem eksternih financijskih izvještaja.

Sadržaj predmeta obuhvaća: Uvod. Primjeri statističkih problema. Statistički podaci. Pojam i klasifikacija statističkih obilježja. Frekvencijske razdiobediskretnih obilježja. Tablični i grafički prikaz razdiobe. Neprekidna statistička obilježja. Grupirani podaci. Histogram. Mjere centralne tendencije. Sredina (aritmetička, geometrijska, harmonijska). Medijan. Mod. Mjere lokacije (kvartili, decili, percentili, kvantili). Mjere varijabilnosti. Raspon. Interkvartil. Standardna devijacija. Dijagram pravokutnika. Geometrijskainterpretacija aritmetičke sredine i medijana. Čebiševljeva nejednakost i interpretacija. Momenti. Standardizacija podataka.Mjere oblika (koeficijenti asimetrije i zaobljenosti). Kovarijanca i koeficijent korelacije. Koeficijent korelacije kao linearna mjera zavisnosti. Dijagram raspršenja. Regresijski pravac. Metoda najmanjih kvadrata. Rastav varijance (za regresijski pravac). Primjeri. Populacija i uzorak. Parametar populacije i statistika. Uzoračka razdioba. Definicija slučajnog uzorka. Binomni i polinomijalni model za statističke podatke. Normalni model. Točkovne procjene parametara. Metoda momenta. Procjena parametara srednje vrijednosti i varijance. Nepristranost. Intervalno procjenjivanje. Pouzdani interval. Pouzdani interval za parametar proporcije. Testiranje statističkih hipoteza. Statistička hipoteza. Statistički test. Pogreške pri testiranju. Klasično testiranje. Razina značajnosti testa. Značajnost (p-vrijednost). Testovi o parametrima normalne populacije (t-test, c2 – test). Testovi usporedbe dviju normalnih populacija (t-test, F-test). Testovi na osnovi velikih uzoraka. Usporedba proporcije. Linearni regresijski model. Procjena parametara. Gauss – Markovljev teorem. Uzoračke razdiobe procjenitelja. ANOVA-tablica. Predikcija.
Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim pojmovima i klasičnim metodama statističke analize podataka. Također, cilj je upoznati studente s osnovnim statističkim znanjem i tehnikama koje se koriste u društvenim znansotima, s naglaskom na tumačenju statističkih pokazatelja, posebno onih sadržanih u standardnim računalnim ispisima.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista