Peti semestar

Ovo je prvi kolegij na preddiplomskom studiju koji će pomoći studentima kako bi razumjeli ulogu menadžera i naučili ih koje su osnovne funkcije, problemi i zadaci svakog menadžera. Cilj ovog kolegija je kod studenata razviti dublje razumijevanje menadžerskih funkcija (planiranje, organiziranje, utjecaj, kontrola) preko predavanja, poslovnih slučajeva, videa, diskusije i raznih drugih zadataka. No, studenti će također naučiti kako prepoznati etička pitanja i pitanja društvene odgovornosti, kao i o utjecaju organizacijskih vrijednosti na dugoročne poslovne ishode. Studenti će u ovom kolegiju stječi osnovna znanja na području managementa, te će razumjeti koje vještine valjaju razviti kako bi jednom postali uspješni menadžeri.

Ovaj kolegij studentima pruža uvod u područje marketinga, u sklopu kojeg će naučiti kako svoju poslovnu orijentaciju temeljiti na zadovoljstvo kupaca i tržišta, te pritom ostvariti optimalnu dobit. Studenti će upoznati marketing kao dio cjelokupne strategije poduzeća i naučiti će na koje varijable poduzeće može utjecati a na koja se, pak, treba prilagoditi. Ovaj kolegij obrađuje i sljedeće pojmove: marketinški splet, odabir ciljnog tržišta, istraživanje tržišta, promocija, propaganda i publicitet, distribucija, određivanje cijena, prodaja i unapređenje prodaje, itd. Posebna cjelina će biti usredotočena na etiku i marketingu i na društvenu odgovornost, kako bi se studenti susreli s etičkim dilemama u marketingu. Studenti će izraditi dnevnik marketinga u kojemu će pokazati teoretsko znanje i primjenu na odabrane slučajeve iz prakse.

Predmet se sastoji od kombinacije predavanja i seminara (vježbi). Teme koje se iznose na predavanjima paralelno će se obrađivati pomoću poslovnih slučajeva, rješavanja zadaća, primjera iz gospodarskog života, seminarskih radova i slično.

Sadržaj kolegija pokriva tri razine: (1) teoretske osnove poslovnih financija (vremenska vrijednost novca, vrednovanje dugoročnih vrijednosnica, rizik i povrat) na kojima se temelje (2) metode analize i izračuna koji se koriste u praksi poslovnih financija (analiza financijskih izvještaja, upravljanje kratkotrajnom imovinom i kratkoročnim obvezama, investicijska analiza, utvrđivanje troška kapitala te operativne i financijske poluge) te (3) integrativne teme, koje daju pregled načina funkcioniranja financijskih tržišta i instrumenata koji se koriste na njima (struktura kapitala i politika dividendi, tržište kapitala, dugoročne obveznice, redovne i povlaštene dionice, dugoročni krediti, zakup i zamjenjive vrijednosnice, međunarodne poslovne financije).

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim temama korporativnih financija na jednostavan i zanimljiv način. Konačni cilj kolegija je da studenti budu u mogućnosti primijeniti stečeno znanje u praksi tako da uspješno obavljaju osnovnu financijsku analizu, financijsko planiranje i procjenu vrijednosti projekta u sklopu korporativnog financiranje privatne ili javne institucije.

U ovom kolegiju će se studenti upoznati s različitim vrstama financijskih institucija, instrumenata i tržišta te razumijevanje funkcioniranja međunarodnih financijskih tržišta i institucija, interakcija između glavnih tržišnih sudionika, te institucionalnog i regulatornog okruženja u kojem djeluju. Studente se priprema za budući rad u financijskim institucijama te za pristupanje i odnos s financijskim institucijama i tržištima koje će imati kao budući predstavnici korporacijskog sektora. Obrađuju se sve najraširenije vrste financijskih instrumenata, od osnovnih (poput dionica), do sofisticiranih (poput izvedenica). Obrađuju se i sve vrste financijskih institucija – bankovni i ne-bankovni financijski posrednici. Od financijskih tržišta, obrađuju se tržišta novca, devizna tržišta i tržišta kapitala.

Sadržaj predmeta obuhvaća: Uvod u predavanja, Osiguranje plaćanja i međunarodna plaćanja, Uputa (asignacija), Vrijednosni papiri, Ugovorne klauzule plaćanja, Mjenica, Ček, Akreditivi, Ispitivanje dokumenata kod akreditiva, Međunarodna standardna bankarska praksa za ispitivanje dokumenata, Elektronički akreditivi i e-dodatak, Standby akreditivi, Escrow računi, Prijevare kod akreditiva, Bankarske garancije, Međunarodna pravila za bankarske garancije, Prevare, Ugovor o factoringu, Ugovor o forfaitingu, Naplata (Inkaso).

Cilj predmeta. je pružiti studentima odgovarajuća teorijska znanja vezana uz uobičajene instrumente osiguranja plaćanja i plaćanja uz primjenu tog znanja u praksi. Ovaj kolegij će omogućiti studentima da steknu bitna znanja potrebna za obavljanje njihovog budućeg posla u gospodarstvu, naročito onima koji se bave plaćanjima, platnim prometom i naplatama (redovnim ili prisilnim). Instrumenti osiguranja plaćanja i pravo međunarodnih plaćanja su od iznimne važnosti svima koji se bave plaćanjima u trgovačkim društvima i obrt ima, managerima, računovođama i drugim osobama koje rade u gospodarstvu.

Sadržaj predmeta obuhvaća: Opći dio (definicija predmeta izučavanja, razvoj prava, pravni izvori), Javni prihodi (pojam I vrste poreza, pojmovi poreznog obveznika, porezne snage, porezne osnovice i porezne stope, porezna terminologija općenito, načela oporezivanja, ciljevi oporezivanja, izbjegavanje plaćanja poreza I mjere protiv toga, prelijevanje poreza, učinci oporezivanja, porezni sustav RH, pojedine vrste poreza, doprinosa, carina I pristojbi, višestruko oporezivanje), Javni rashodi (pojam I vrste javnih rashoda, struktura javnih rashoda, povećanje javnih rashoda, državni proračun, proračun EU-a, javno-privatno partnerstvo), Financijsko izravnanje (karakteristike fiskalno centraliziranih I decentraliziranih sustava, uspostava decentralizirani razina vlasti,načela fiskalne decentralizacije, pojam I sadržaj financijskog izravnanja, sredstva financiranja javnih potreba jedinica decentraliziranih razina vlasti), Javni zajmovi (razvoj javnih zajmova, podjela javnih zajmova, načela na kojima se država zadužuje putem javnog zajma, granice zaduživanja države, otplata javnog zajma, opravdanje za uzimanje javnog zajma od strane države, bankrot države.

Cilj ovog predmeta je stjecanje općih i posebnih znanja o poreznom sustavu i poreznom pravu Republike Hrvatske i Europske unije te o harmonizaciji oporezivanja unutar Europske unije, o sadržaju proračuna i o proračunskom pravu, o pravu javnog zajma i o financijskom izravnanju. Spomenuta znanja su neophodna za vođenje zakonitog i urednog poslovanja u tvrtkama kao i za razumijevanje funkcioniranja državnih financija.

Sadržaj predmeta obuhvaća: Općenito o razvoju ideje europskog integriranja kroz povijest, Nastanak i razvoj Europske ekonomske zajednice u Europsku uniju, Proces trajnog proširenja i produbljenja europske integracije, Organizacija djelovanja i institucije EU-a, Pravni sustav Europske unije, Usklađivanje država članica s pravnom stečevinom EU-a (napose Hrvatska), Izgradnja zajedničkog, potom unutarnjeg tržišta (općenito), Zajedničke politike EU-a, Zajednička poljoprivredna politika EU-a, Zajednička socijalna politika EU-a, Zajednička ekološka politika EU-a, Zajednička industrijska politika EU-a, Usklađivanje drugih politika država članica unutar EU-a (obrazovne, znanstvene, zdravstvene, športske i sl.)

Cilj ovog predmeta je stjecanje osnovnih znanja o europskom integracijskom procesu te osposobljavanje za prilagodbu za poslovanje kako u europskom, tako i u globalnom okruženju.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

Najbolja poslovna škola u Hrvatskoj

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista