Peti semestar - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Peti semestar

Ovo je prvi kolegij na preddiplomskom studiju koji će pomoći studentima kako bi razumjeli ulogu menadžera i naučili ih koje su osnovne funkcije, problemi i zadaci svakog menadžera. Cilj ovog kolegija je kod studenata razviti dublje razumijevanje menadžerskih funkcija (planiranje, organiziranje, utjecaj, kontrola) preko predavanja, poslovnih slučajeva, videa, diskusije i raznih drugih zadataka. No, studenti će također naučiti kako prepoznati etička pitanja i pitanja društvene odgovornosti, kao i o utjecaju organizacijskih vrijednosti na dugoročne poslovne ishode. Studenti će u ovom kolegiju stječi osnovna znanja na području managementa, te će razumjeti koje vještine valjaju razviti kako bi jednom postali uspješni menadžeri.

Sadržaj predmeta obuhvaća: Općenito o razvoju ideje europskog integriranja kroz povijest, Nastanak i razvoj Europske ekonomske zajednice u Europsku uniju, Proces trajnog proširenja i produbljenja europske integracije, Organizacija djelovanja i institucije EU-a, Pravni sustav Europske unije, Usklađivanje država članica s pravnom stečevinom EU-a (napose Hrvatska), Izgradnja zajedničkog, potom unutarnjeg tržišta (općenito), Zajedničke politike EU-a, Zajednička poljoprivredna politika EU-a, Zajednička socijalna politika EU-a, Zajednička ekološka politika EU-a, Zajednička industrijska politika EU-a, Usklađivanje drugih politika država članica unutar EU-a (obrazovne, znanstvene, zdravstvene, športske i sl.)

Cilj ovog predmeta je stjecanje osnovnih znanja o europskom integracijskom procesu te osposobljavanje za prilagodbu za poslovanje kako u europskom, tako i u globalnom okruženju.

Sadržaj predmeta obuhvaća: Uvod u predavanja, Osiguranje plaćanja i međunarodna plaćanja, Uputa (asignacija), Vrijednosni papiri, Ugovorne klauzule plaćanja, Mjenica, Ček, Akreditivi, Ispitivanje dokumenata kod akreditiva, Međunarodna standardna bankarska praksa za ispitivanje dokumenata, Elektronički akreditivi i e-dodatak, Standby akreditivi, Escrow računi, Prijevare kod akreditiva, Bankarske garancije, Međunarodna pravila za bankarske garancije, Prevare, Ugovor o factoringu, Ugovor o forfaitingu, Naplata (Inkaso).

Cilj predmeta. je pružiti studentima odgovarajuća teorijska znanja vezana uz uobičajene instrumente osiguranja plaćanja i plaćanja uz primjenu tog znanja u praksi. Ovaj kolegij će omogućiti studentima da steknu bitna znanja potrebna za obavljanje njihovog budućeg posla u gospodarstvu, naročito onima koji se bave plaćanjima, platnim prometom i naplatama (redovnim ili prisilnim). Instrumenti osiguranja plaćanja i pravo međunarodnih plaćanja su od iznimne važnosti svima koji se bave plaćanjima u trgovačkim društvima i obrt ima, managerima, računovođama i drugim osobama koje rade u gospodarstvu.

Ovaj kolegij studentima pruža uvod u područje marketinga, u sklopu kojeg će naučiti kako svoju poslovnu orijentaciju temeljiti na zadovoljstvo kupaca i tržišta, te pritom ostvariti optimalnu dobit. Studenti će upoznati marketing kao dio cjelokupne strategije poduzeća i naučiti će na koje varijable poduzeće može utjecati a na koja se, pak, treba prilagoditi. Ovaj kolegij obrađuje i sljedeće pojmove: marketinški splet, odabir ciljnog tržišta, istraživanje tržišta, promocija, propaganda i publicitet, distribucija, određivanje cijena, prodaja i unapređenje prodaje, itd. Posebna cjelina će biti usredotočena na etiku i marketingu i na društvenu odgovornost, kako bi se studenti susreli s etičkim dilemama u marketingu. Studenti će izraditi dnevnik marketinga u kojemu će pokazati teoretsko znanje i primjenu na odabrane slučajeve iz prakse.

U ovom kolegiju će se studenti upoznati s različitim vrstama financijskih institucija, instrumenata i tržišta te razumijevanje funkcioniranja međunarodnih financijskih tržišta i institucija, interakcija između glavnih tržišnih sudionika, te institucionalnog i regulatornog okruženja u kojem djeluju. Studente se priprema za budući rad u financijskim institucijama te za pristupanje i odnos s financijskim institucijama i tržištima koje će imati kao budući predstavnici korporacijskog sektora. Obrađuju se sve najraširenije vrste financijskih instrumenata, od osnovnih (poput dionica), do sofisticiranih (poput izvedenica). Obrađuju se i sve vrste financijskih institucija – bankovni i ne-bankovni financijski posrednici. Od financijskih tržišta, obrađuju se tržišta novca, devizna tržišta i tržišta kapitala.

Predmet se sastoji od kombinacije predavanja i seminara (vježbi). Teme koje se iznose na predavanjima paralelno će se obrađivati pomoću poslovnih slučajeva, rješavanja zadaća, primjera iz gospodarskog života, seminarskih radova i slično.

Sadržaj kolegija pokriva tri razine: (1) teoretske osnove poslovnih financija (vremenska vrijednost novca, vrednovanje dugoročnih vrijednosnica, rizik i povrat) na kojima se temelje (2) metode analize i izračuna koji se koriste u praksi poslovnih financija (analiza financijskih izvještaja, upravljanje kratkotrajnom imovinom i kratkoročnim obvezama, investicijska analiza, utvrđivanje troška kapitala te operativne i financijske poluge) te (3) integrativne teme, koje daju pregled načina funkcioniranja financijskih tržišta i instrumenata koji se koriste na njima (struktura kapitala i politika dividendi, tržište kapitala, dugoročne obveznice, redovne i povlaštene dionice, dugoročni krediti, zakup i zamjenjive vrijednosnice, međunarodne poslovne financije).

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim temama korporativnih financija na jednostavan i zanimljiv način. Konačni cilj kolegija je da studenti budu u mogućnosti primijeniti stečeno znanje u praksi tako da uspješno obavljaju osnovnu financijsku analizu, financijsko planiranje i procjenu vrijednosti projekta u sklopu korporativnog financiranje privatne ili javne institucije.

Sadržaj predmeta obuhvaća: Kratki povijesni pregled stvaranja Europskog prava trgovačkih društava;Najvažnije uredbe i direktive koje reguliraju društveni život tvrtki u Europskoj uniji (poglavito uredba o kontroli spajanja trgovačkih društava, direktiva o prekograničnim spajanjima društava s kapitalom, direktiva o ponudama za preuzimanje, direktiva o odnosima društava majki i kćeri, direktiva o indirektnim porezima na prikupljanje kapitala, direktiva o isplati kamata i tantijema); Holding kompanija: glavna aktivnost takovih kompanija je, u pravilu, posjedovanje dionica drugih tvrtki. One imaju veliku ulogu u financijskom poslovanju europskih ali i svjetskih korporacija (razlozi za njihovo osnivanje, uvijeti za priznavanje statusa holding kompanije u Europskom pravu, uloga ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja), Societas Europaea (SE): s tim korporativnom oblikom europske vlasti namjeravaju ujediniti unutarnje tržište olakšavajući reorganizaciju gospodarskih aktivnosti na razini Europske unije i omogućiti djelovanje tvrtki kao jedinstvene pravne osobe u više država članica (pravila o osnivanju i funkcioniranju SE, društveni organi, računovodstvena pravila, pitanja koja se odnose na oporezivanje, događaji koji mogu prouzrokovati likvidaciju ili stečaj, uvjeti za implikaciju radnika u korporativnom životu), Europsko gospodarsko interesno grupiranje je stvoreno kako bi se olakšale ili razvile gospodarske aktivnosti njegovih članova lociranih u različitim europskim zemljama kroz zajedničko udruživanje njihovih aktivnosti, resursa ili vještina (uvjeti za stvaranje, upravljanje, pravne i upravne obveze, porezna politika i likvidacija). Druga postojeća ili planirana društva: europska zadružna društva, europsko udruženje, europsko društvo s ograničenom odgovornošću, te europsko uzajamno društvo (razlozi za uspostavu i specifičnosti navedenih konstrukcija).

Cilj ovog kolegija je pružiti uvid u najvažnije aspekte i pitanja suvremenog Europskog prava o trgovačkim društvima, s posebnim naglaskom na postojeće korporativne oblike koncipirane na europskoj razini.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista