Prvi semestar - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Prvi semestar

Ovaj kolegij upoznaje studente s osnovnim konceptima iz područja ekonomije koji je poznat kao mikroekonomija, koja proučava ponašanje subjekata gospodarske aktivnosti poput poduzetnika, industrijskih grana, pojedinačnih potrošača i mreže odnosa koja se među njima stvara. U ovom kolegiju će studenti biti upoznati s pojmom tržišta. Pritom se analizira funkcioniranje tržišnog mehanizma – ponude i potražnje, slijedi analiza ponašanja ekonomskih subjekata, potrošača i proizvođača, upoznajemo teoriju proizvodnje i troškova poduzeća, kako poduzeće odlučuje koju će količinu proizvesti, itd. Studenti će se upoznati i s jednostavnim analitičkim alatima i modelima u svrhu razumijevanja kretanja mikroekonomskih veličina, njihove analize i interpretacije, čime se razvija njihova sposobnost kritičkog i analitičkog razmišljanja.

Svrha ovog kolegija je usvajanje osnovnih znanja iz računovodstva kroz primjenu temeljnih financijskih izvještaja, a kakvima će se studenti često susretati pri ulasku u poslovni svijet. Polaznici kolegija će biti upoznati s najznačajnijim računovodstvenim principima vođenja poslovnih knjiga. Posebna pažnja će biti posvećena usvajanju tehnika računovodstvene evidencije imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda, kao i izradi konačnih financijskih izvještaja. Na kraju kolegija studenti će biti upoznati s menadžerskim računovodstvom i računovodstvom troškova. Aktivnim sudjelovanjem na predavanjima i vježbama, individualnim i timskim radovima studenti će razviti sposobnost donošenja poslovnih odluka temeljem eksternih financijskih izvještaja.

Sadržaj predmeta obuhvaća: Uvod u komunikaciju, Teorijski okvir poslovnih komunikacija, Upravljanje komunikacijskim procesima u organizaciji / kompaniji, Promocijske poslovne komunikacije, Operativne ili standardne poslovne komunikacije i dokumentacija; zaključivanje kupoprodajnog posla, Realizacija kupoprodajnog posla, Specifičnosti poslovnih komunikacija u odabranim djelatnostima, Komunikacije u svezi zapošljavanja i radnih odnosa, Teškoće u poslovanju; tzv. negativne poslovne komunikacije, Pregovaranje i lobiranje, Korporativne komunikacije / odnosi s javnošću, Neposredno komuniciranje s potrošačima / klijentima, Priprema i organizacija poslovnih sastanaka i konferencija, Poslovne komunikacije i društveni procesi – Cross-kulturno poslovno komuniciranje, Poslovne komunikacije/procesi i digitalna obrada.
Studenti će imati izgrađen sustav vrijednosti u kojemu je važna etičnost i društvena odgovornost u poslovanju, steći će osnovna znanja iz područja Poslovnih komunikacija i biti će učinkoviti komunikatori i imati vještine prezentacije i komunikacije (pisane i govorne). Studenti će imati sposobnost prilagodbe neophodnu za poslovanje u globalnom okruženju

Nove tehnologije su revolucionirale način na kojim živimo i poslujemo. U današnjem poslovnom svijetu svatko ima obavezu biti informiran o novim kretnjama na području tehnologije, konkurentnost na tržištu rada to zahtijeva. U ovom kolegiju će studenti naučiti kako koristiti programe iz područja informacijskih i komunikacijskih tehnologija koji će im biti osnova za rad (MS Office paket, grafički programi, izrada web stranica, drugi informacijski sustavi). Studenti će u poslovnim slučajevima i u pitanjima u testovima identificirati probleme etike i društvene odgovornosti u poslovanju kao i implikacije sustava vrijednosti obzirom na korištenje novih tehnologija u poslovanju. Studenti će naučiti i kako prepoznati ključne komponente poslovnog okruženja zemlje (gospodarske, političke, tehnološke i dr.), te naučiti kako im se prilagoditi.

Sadržaj predmeta obuhvaća 6 nastavnih cjelina, koje obrađuju terminologiju i usvajanje vještina:Organisation – izrazi za opisivanje strukture poduzeća, statusa pojedinca u poduzeću; vještina predstavljanja i uspostavljanja kontakata; Cultures – poslovna kultura i svijest o kulturnoj različitosti u poslovanju; izrazi za opisivanje poslovnih veza te izražavanje obaveze, potrebe i davanje savjeta; Human resources – razgovor za posao, terminologija vezana uz zapošljavanje; pisanje životopisa i motivacijskog pisma; Ethics – etika u različitim aspektima poslovanja, termini koji opisuju protuzakonito ili neetično ponašanje; Competition – terminologija tržišnog natjecanja; pregovaranje; Change – promjene u poduzeću uzorkovane preuzimanjem ili spajanjem; vođenje i sudjelovanje na sastancima; International markets – terminologija međunarodne i slobodne trgovine; vještina prezentiranja i javnog govorenja.

Osnovni ciljevi predmeta su: predstaviti studentima englesku terminologiju i pojmove s kojima će se susretati u knjigama, novinama, časopisima i na internetskim stranicama, a usko su povezani s područjima prava i ekonomije te olakšati njihovo usvajanje; osposobiti studente da samostalno koriste englesku terminologiju iz područja poslovnog prava i ekonomije u pisanom i govornom obliku; učvrstiti samopouzdanje studenata glede korištenja engleskog jezika u poslovnom okruženju.

Predmet uvodi studente u osnovne pojmove filozofije politike i prava. Studenti će biti upoznati s pojmovima poput države, pravednosti, slobode, prirodnog stanja, zakona, moći, vlasti, privatnog vlasništva te sa svim dvojbama i neslaganjima koje ti pojmovi donose. Studenti će isto tako biti upoznati i s osnovnim ideologijama poput liberalizma, konzervativizma, socijalizma, itd. koje razne političke stranke koriste u opravdanju u obilkovanju svojeg političkog programa. Koristeći osnovno pojmovlje, studetni će analizirati i raspravljati o konkretnim političkim događajima te njihov utjecaj na poimanje pravde u društvu i na taj način se izraziti svoje ideje te dobiti širu sliku o odnosu politike i prava.
Cilj predmeta je upoznati studente s temeljnim pojmovima i problemima filozofije politike i prava. Ovaj predmet koristi studentima za uspješnije svladavanje ostalih pravnih predmeta u nastavku studija te im pruža širi kontekst za razumijevanje uloge prava i pravednosti u društvu.

Kolegij pomaže studentima savladati osnovne elemente kritičkog mišljenja i razviti vještine zaključivanja i komunikacije koje su neophodne za argumentiranje s ciljem donošenja boljih odluka. Kolegij se sastoji od kombinacije predavanja i vježbi.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista