Sedmi semestar - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Sedmi semestar

Sadržaj predmeta obuhvaća: Opći dio (definicija predmeta izučavanja, razvoj prava, pravni izvori), Javni prihodi (pojam I vrste poreza, pojmovi poreznog obveznika, porezne snage, porezne osnovice i porezne stope, porezna terminologija općenito, načela oporezivanja, ciljevi oporezivanja, izbjegavanje plaćanja poreza I mjere protiv toga, prelijevanje poreza, učinci oporezivanja, porezni sustav RH, pojedine vrste poreza, doprinosa, carina I pristojbi, višestruko oporezivanje), Javni rashodi (pojam I vrste javnih rashoda, struktura javnih rashoda, povećanje javnih rashoda, državni proračun, proračun EU-a, javno-privatno partnerstvo), Financijsko izravnanje (karakteristike fiskalno centraliziranih I decentraliziranih sustava, uspostava decentralizirani razina vlasti,načela fiskalne decentralizacije, pojam I sadržaj financijskog izravnanja, sredstva financiranja javnih potreba jedinica decentraliziranih razina vlasti), Javni zajmovi (razvoj javnih zajmova, podjela javnih zajmova, načela na kojima se država zadužuje putem javnog zajma, granice zaduživanja države, otplata javnog zajma, opravdanje za uzimanje javnog zajma od strane države, bankrot države.

Cilj ovog predmeta je stjecanje općih i posebnih znanja o poreznom sustavu i poreznom pravu Republike Hrvatske i Europske unije te o harmonizaciji oporezivanja unutar Europske unije, o sadržaju proračuna i o proračunskom pravu, o pravu javnog zajma i o financijskom izravnanju. Spomenuta znanja su neophodna za vođenje zakonitog i urednog poslovanja u tvrtkama kao i za razumijevanje funkcioniranja državnih financija.

Sadržaj predmeta obuhvaća: I. Osnovni oblici financiranja i prikupljanja kapitala: Osnove prikupljanja kapitala izdavanjem vrijednosnih papira: Karakteristike dužničkih vrijednosnih papira,Karakteristike, vlasničkih vrijednosnih papira (redovne i povlaštene dionice); Isplata dividendi, Osnovni oblici financiranja: Bankarski krediti i osnovne odredbe o plaćanju; Pojačanje obvezno-pravnog odnosa: garancije i akreditivi, Javne i privatne ponude vrijednosnih papira i regulacija tržišta vrijednosnih papira: Osnovne odredbe Zakona o tržištukapitala (ZTK); Američki Securities Act; Procedura, javne ponude prema ZTVP-u i obvezni sadržaj prospekta; Privatna ponuda vrijednosnih papira; Tržište kapitala u SAD-u (glavne burze, Nasdaq i OTC market), Drugi oblici financiranja: Revolving krediti; Sindicirani krediti; Osnove hedginga: futures, forwards i options; Napredniji derivatni instrumenti: kamatni i valutni swapovi,Venture capital ulaganje: Karakteristike venture capital ulaganja – pitanja rizika i kontrole, pitanja podjele vlasništva i upravljanja; Bitni faktori pri razmatranju ponuda za venture capital ulaganje i pregovora, Investicijski fondovi: Vrste investicijskih fondova u Hrvatskoj; Ograničenja ulaganja za pojedine vrste fondova; Obvezni elementi prospekta; Uvjeti za organizaciju i poslovanje društva za upravljanje investicijskim fondovima; II.Tržišno natjecanje i preuzimanja i spajanja društava u Hrvatskoj i SAD-u: Pravo tržišnog natjecanja u Hrvatskoj i Europskoj Uniji: Zabranjeni oblici ponašanja na tržištu; Zabranjeni sporazumi; Zlouporaba vladajućeg položaja; Pojam, vrste i razlozi zabrane koncentracja; Spajanja i preuzimanja dioničkih društava; Osnivanje joint ventures-a; Tijeko postupka pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja; Usporedba regulative tržišnog natjecanja u Hrvatskoj i Europskoj Uniji, Antitrust regulacija u kontekstu spajanja društava u SAD-u: Nelojalna konkurencija i price fixing; Monopolizacija; Vrste spajanja i akvizicija; Praktični aspekti spajanja i akvizicija, te osnovna ugovorna dokumentacija (confidentiality agreement, letter of intent, asset/stock purchase agreement); Osnovni pojmovi due diligence-a; sastavljanje izvještaja due diligence-a; Vrste i mehanizmi ponude za preuzimanje; Neprijateljska preuzimanja i protu-mjere od strane uprave; III. Međunarodni trgovački ugovori, rješavanje međunarodnih sporova i borba protiv korupcije u trgovini, Razlike kontinentalnog i commn law prava u pravu međunarodne trgovine, Međunarodni trgovački ugovori: Pojam i vrste međunarodnih trgovačkih ugovora; Proces međunarodnog izjednačavanje carinskih tarifa; Slobodne zone, zone slobodne trgovine, carinska unija i bescarinske zone, Borba protiv korupcije u međunarodnoj trgovini: Borba protiv korupcije u SAD-u i u Europskoj uniji; Američka politika prema korupciji u međunarodnoj trgovini, Rješavanje međunarodnih sporova: Sudovanje (pred nacionalnim ili pred međunarodnim sudovima); Arbitraža (ad hoc i institucionalna); Mirenje.

Cilj je predmeta upoznati studente na poslovanje tvrtki u uvjetima međunarodne trgovine i/ili međunarodnih okolnosti. Osnovne razlike između domaćeg i međunarodnog poslovanja sastoje se u specifičnim političkim, financijskim i regulatornim rizicima kojima su izložene upravo tvrtke u međunarodnom poslovanju. Stoga je poznavanje međunarodnog pravnog okružja poslovanja od osobite važnosti za svakog ekonomistu, managera ili drugu osobu koja radi u gospodarstvu Treba ipak napomenuti kako je kolegij «Pravno okružje međunarodnog poslovanja» novost u Hrvatskoj mada ne i na Zagrebačkoj školi ekonmnije i managementa.

Sadržaj predmeta obuhvaća: Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u RH i EU, načela javne nabave, obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, izuzeća. Sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave. Planiranje u sustavu javne nabave. Postupci i načini javne nabave. Objavljivanje i statistička izvješća u javnoj nabavi. Uvod u koncesije i javno-privatno partnerstvo. Dokumentacija za nadmetanje s prikazom na praktičnim primjerima. Tehničke specifikacije i kriteriji za odabir ponude. Sposobnost gospodarskih subjekata. Ponuda, zaprimanje, otvaranje, pregled i ocjena. Postupak donošenja odluke. Pravna zaštita u sustavu javne nabave.

Sadržaj predmeta obuhvaća: Stečaj i ovrha. osnove sudskih građanskih postupaka, osnove parničnog procesnog prava, Osnovne odredbe: Sredstva i predmet ovrhe i osiguranja; Ograničenje sredstava i predmeta ovrhe i osiguranja; Dostava; Prokazna izjava i prokazni popis imovine; Dužnost davanja podataka o dužniku; Vjerodostojna i ovršna isprava; Prijedlog za ovrhu; Rješenje o ovrsi; Sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi: Nadležnost javnih bilježnika; Sadržaj prijedloga za ovrhu; Izvansudska ovrha;Sudska ovrha; Pravni lijekovi protiv rješenja o ovrsi: Žalba; Prigovor; Protuovrha: Razlozi za protuovrhu; Postupak po prijedlogu za protuovrhu, Odgoda, obustava i završetak ovrhe: Davanje jamčevine umjesto odgode ovrhe; Obustava i dovršetak ovrhe; Ovrha radi naplate novčane tražbine: Opseg ovrhe novčanih tražbina; Vrste ovrha; Ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine: Sudski penali; Ovrha radi predaje i isporuke pokretnina, ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine, ovrha radi ostvarenja tražbine na radnju, trpljenje ili nečinjenje, ovrha radi vraćanja zaposlenika na rad, odnosno u službu, ovrha diobom stvari, ostvarenje tražbine na davanje izjave volje; Europski ovršni nalog: izdavanje potvrde o europskom ovršnom nalogu, Osiguranje: prisilnim zasnivanjem založnoga prava na nekretnini; Sudsko i javnobilježničko založnopravno osiguranje na temelju sporazuma stranaka; Sudsko i javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava; Osiguranje prethodnom ovrhom; Osiguranje prethodnim mjerama; Privremene mjere; Stečaj, osnovne odredbe: Ciljevi stečajnoga postupka; Stečajni dužnik; Stečajni razlozi; Nadležnost; Dostava; Pravni lijekovi; Stečaj male vrijednosti; Tijela stečajnoga postupka: stečajni sudac, stečajni upravitelj, odbor vjerovnika, skupština vjerovnika; Pokretanje stečajnoga postupka: Prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka; Troškovi; Prethodni postupak, Mjere osiguranja; Otvaranje stečajnoga postupka: Sadržaj rješenja o otvaranju stečajnoga postupka; Zakazivanje ispitnoga i izvještajnoga ročišta; Stečajni vjerovnici: Tražbine viših isplatnih redova; Stečajni vjerovnici nižih isplatnih redova, prijavljivanje tražbina, utvrđivanje tražbina, osporene tražbine; Pravne posljedice otvaranja stečajnoga postupka: osnovne pravne posljedice, ispunjenje pravnih poslova, pobijanje pravnih radnji stečajnoga dužnika; Stečajna masa: Pojam stečajne mase; Imovina koja ne ulazi u stečajnu masu dužnika pojedinca, osiguranje stečajne mase, unovčenje stečajne mase, unovčenje predmeta na kojima postoji razlučno pravo; Dioba: Namirenje stečajnih vjerovnika; Diobni popis; Završna dioba; Završno ročište; Zaključenje i obustava stečajnog postupka; Osobna uprava: Pretpostavke; Naknadno određivanje osobne uprave; Obustava osobne uprave; Međunarodni stečaj: međunarodna nadležnost suda Republike Hrvatske, pretpostavke i postupak priznanja strane odluke o otvaranju stečajnoga postupka, učinci priznanja strane odluke o otvaranju stečajnoga postupka.

Cilj je predmeta upoznavanje različitih sudskih postupaka kao što su parnični postupak, ovršni postupak i stečajni postupak od iznimne je važnosti za svakog managera ili drugu osobu koja radi u gospodarstvu. Cilj je kolegija pružiti studentima sveobuhvatan pregled instituta ovršnog i stečajnog prava, pri tome se ističe da se od studenata ne očekuje da znaju ono što trebaju znati pravnici, već oni trebaju steći uvid u pravne posljedice određenog ponašanja te uvidjeti potrebu za organiziranjem njihovog poslovanja na način da neželjene posljedice ne nastupe.

Sadržaj predmeta obuhvaća: Pravni izvori ( Pravo osiguranja EU; Pravo osiguranja RH),Tržište osiguranja (Skupine osiguranja (neživotno osiguranje i životno osiguranje); Sudionici: Osiguranik, osiguratelj, zastupnici, posrednici, treće osobe), Ugovor o osiguranju (Sklapanje (neposredno ili preko distribucijskih kanala); Obveze osiguratelja; Obveze ugovaratelja; Bitni elementi ugovora; Trajanja ugovora; Nastanak osiguranog slučaja i likvidacija štete; Osiguranje od odgovornosti; Osiguranje života), Društvo za osiguranje (Osnivanje; Statusne odredbe; Članovi uprave društva za osiguranje; Ovlašteni aktuar; Ovlašteni Revizor; Poslovanje društva za osiguranje; Upravljanje rizicima; Adekvatnost kapitala; Prestanak društva), Zastupanje u osiguranju (Oblici; Poslovanje),Posredovanje u osiguranju (Oblici; Poslovanje; Promidžba), Zaštita potrošača, Mirovinsko društvo za osiguranje (Općenito o mirovini; Osnivanje; Statusne odredbe; Članovi uprave društva; Poslovanje društva; Ugovor o mirovini), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Organizacijska struktura; Nadležnosti), Hrvatski ured za osiguranje (Informacijski centar; Garancijski fond), Udruženje osiguratelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Cilj je predmeta upoznati polaznike s osnovama prava osiguranja te ukazati na specifičnost istoga u odnosu na već poznate institute trgovačkog prava i ugovornog prava. Poduzetnicima, managerima i ekonomistima od važnosti je učenje da za određena područja financijskog tržišta postoji specijalna regulativa koja je prilagođena posebnim potrebama tržišta financija.

Predmet uvodi studente u osnovne koncepte upravljanja projektima. Učinkovito upravljanje projektima osigurava da se oni u roku, u okviru budžeta, te da isporuke budu traženog opsega i kvalitete. Cilj je kolegija upoznati studente s tehnikama za postizanje tih triju ciljeva. Osnovne teme i segmenti upravljanja projektima kojima će se studenti baviti na ovom kolegiju: kvalitete učinkovitog voditelja projekta; tipične odgovornosti voditelja projekta te izbor projekata; izrada detaljnog radnog i vremenskog plana, te budžeta; izgradnja projektnog tima; upravljanje i kontrola rada na projektu; upravljanje rizicima; komunikacija na projektu.

Odabir metodološkog pristupa, određenje područja, pretraživanje i prikupljanje literature, definiranje ciljeva, definiranje varijabli, oblikovanje hipoteza, izrada nacrta istraživanja, uzorkovanje, prikupljanje podataka, sastavljanje instrumenata istraživanja, obrada i analiza podataka, prikazivanje rezultata istraživanja, navođenje literature, tehničke upute za pisanje rada, vrste znanstvenih i stručnih radova.

Cilj predmeta je upoznati studente s metodologijom društvenih istraživanja, kako bi studenti razvili znanstveni pristup i znanstvene metode spoznaje, svladali korake u istraživačkom procesu, istraživačke metode i pristupe, tehnike prikupljanja, obrade i prezentacije podataka, te općenito pisanje referata, eseja te stručnih i znanstvenih radova i završnog rada.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista