Šesti semestar - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Šesti semestar

Sadržaj predmeta obuhvaća: Obilježja i razvoj prava međunarodne trgovine, Izvori prava, Međunarodne trgovačke institucije, Međunarodno zakonodavstvo (kolizijska pravila mjerodavna za rješavanje sporova proizašlih iz međunarodnih trgovačkih ugovora, međunarodna sudska nadležnost za sporove proizašle iz međunarodnih trgovačkih ugovora), Međunarodna trgovačka arbitraža (vrste i postupak), Međunarodni trgovački ugovori (autonomno i formularno pravo međunarodne trgovine, opći uvjeti poslovanja, tipski ugovori, model ugovora, trgovački običaji, elementi ugovora, sastavljanje ugovora, odgovornost iz ugovora, izvršavanje ugovora), Međunarodni kupoprodajni ugovor i neki tipični inominatni trgovački ugovori.

Cilj ovog kolegija je razumijevanje prava međunarodne trgovine koje omogućuje studentima kvalitetnije snalaženje u sklapanju i ispunjavanju međunarodnih trgovačkih ugovora kao i ugovora europskog prava te common law-a.

Sadržaj predmeta obuhvaća: Uvod; Poredbeni prikaz različitih sustava upravljanja društvima; Rad međunarodnih organizacija i strukovnih udruga na unapređenju upravljanja društvima; Upravljanje dioničkim društvima u Hrvatskoj, Položaj dioničara u sustavu upravljanja dioničkim društvima; Uloga, ovlasti i odgovornosti uprave i način njenoga rada; Uloga, ovlasti i odgovornosti nadzornog odbora i način njegova rada; Uloga i utjecaj zaposlenih i osoba izvan društva na upravljanje dioničkim društvom; Objelodanjivanje podataka i transparentnost; Zaključci i preporuke.

Cilj predmeta je upoznati studente sa sustavom korporativnog upravljanja, međusobnim odnosima različitih sudionika u sustavu korporativnog upravljanja, te sa važnošću dobrog korporativnog upravljanja za uspjeh trgovačkog društva.

U kolegiju Ekonomija za managere će studenti proučavajući različitu literaturu iz područja ekonomije i upoznati ključne pojmove i zakonitosti iz mikroekonomije i matematike za ekonomiste i managere: optimizacija, analiziranje, ocjenjivanje i prognoziranje potražnje , ocjenjivanje proizvodnje i troškova, linearno programiranje, upoznavanje s različitim tržišnim strukturama. Naši studenti će stječi sposobnost kritičkog i analitičkog razmišljanja te će naučiti koristiti se novim analitičkim alatima i modelima u svrhu razumijevanja ekonomskih koncepata i vještina koje se koriste u svakodnevnom poslovanju. Naposljetku, ovaj kolegij služi tome da studenti nauče koje su poveznice između ekonomije i menadžerskog odlučivanja, te će naučiti kako primijeniti stečena znanja matematike i statistike na ekonomske probleme.

Sadržaj predmeta obuhvaća: Intelektualno vlasništvo – pojam, vrste, aspekti, razvoj, Svjetski, regionalni i nacionalni sustavi intelektualnog vlasništva (institucije, instrumenti i politike), Osnove prava intelektualnog vlasništva (autorska i srodna prava), Osnove prava intelektualnog vlasništva (patent, topografije poluvodiča i know-how), Osnove prava intelektualnog vlasništva (žig, industrijski dizajn i zemljopisne oznake), Ekonomika intelektualnog vlasništva, Poslovno upravljanje intelektualnim vlasništvom (intelektualno vlasništvo i nematerijalna aktiva), Poslovno upravljanje intelektualnim vlasništvom (kreiranje i ekstrakcija vrijednosti iz intelektualnog vlasništva), Intelektualno vlasništvo u digitalnom okruženju, Posebni aspekti upravljanja intelektualnim vlasništvom, Intelektualno vlasništvo i oglašavanje.

Cilj je ovog kolegija upoznavanje s osnovnim pojmovima intelektualnog vlasništva, njegovim sadržajnim, pravnim i ekonomsko-poslovnim aspektima, načinima stjecanja i ostvarivanja prava, te strategijom i tehnikama upravljanja intelektualnim vlasništvom kao poslovnom aktivom. Opći cilj kolegija je poučiti polaznike osnovnim pojmovima intelektualnog vlasništva, njegovim sadržajnim, pravnim i ekonomsko-poslovnim aspektima, načinima stjecanja i ostvarivanja prava, te strategijom i tehnikama upravljanja intelektualnim vlasništvom kao poslovnom aktivom. Dodatno, kolegij će polaznicima ponuditi veliki broj referenci i jasne naputke o vrsti i izvorima poslovnih, tehnologijskih i pravnih informacija nužnih za uspješno upravljanje intelektualnim vlasništvom.

Sadržaj predmeta obuhvaća: Uvod u etiku koji obuhvaća uvod u opću etiku, uvod u etiku u ekonomiji, uvod u etiku u pravu i uvod u specifičnosti etike u ekonomsko-pravnim stvarima, Uvod u analizu moralnih pojmova i argumentaciju u etici, uvod u tehniku sastavljanja i provođenja etičkih kodeksa i procesa donošenja pravednih i racionalnih odluka s obzirom na sve relevantno uključene interesne dionike u specifično ekonomsko-pravnim stvarima, Uvod u teorije motivacije, studije slučajeva iznimno hrabrih i racionalnih moralnih postupaka.

Ciljevi predmeta su trovrsni: Deskriptivni: opisivanje stanja moralnosti u ekonomskim, pravnim i napose ekonomsko-pravnim postupcima i procedurama; Normativni: eksplikacija moralne vrijednosti u tipičnim ekonomsko-pravnim postupcima, formuliranje etičkih problema i rješenja (u prvom redu kroz etičke kodekse i kroz proces donošenja pravednih i racionalnih odluka s obzirom na sve relevantno uključene interesne dionike); Preskriptivni: poticanje na zadovoljavanje uvjeta za moralno djelovanje, tj. na jasno i argumentirano odlučivanje, odgovornost i hrabrost.

Sadržaj predmeta obuhvaća: Općenito o europskom ekonomskom integriranju (razvoj, značaj, sadržaj), Pravo unutarnjeg tržišta Europske unije (određenje, nastanak i razvoj, četiri slobode, zapreke djelovanju svake od sloboda, opseg svake od sloboda, izuzeci od primjene svake od sloboda, odgovarajuća praksa Europskog suda pravde), Pravo tržišnog natjecanja (uži i širi pojam, sadržaj prava, mjerodavno tržište, tržišna snaga, tržišni udjel, subjekti tržišnog natjecanja, zabranjeni sporazumi, zlouporaba vladajućeg položaja na tržištu Unije, zabranjene koncentracije, državne potpore).

Cilj kolegija Europsko ekonomsko pravo je upoznati studente s ekonomskom integracijom država članica u Europskoj uniji kako bi stekli potrebna znanja iskoristiva u njihovom kasnijem poslovnom djelovanju. Kolegij predviđa upoznavanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta, primjene četiriju sloboda unutarnjeg tržišta te o sudskoj praksi Europskog suda u stvaranju i održavanju unutarnjeg tržišta, te u području prava tržišnog natjecanja i državnih potpora.

Cilj kolegija novac i bankarstvo je upoznati studente sa bankarskim poslovanjem kako bi u svom profesionalnom radu bili osposobljeni razumjeti bankarsko poslovanje, te razumijevanje funkcije banke, interakcija između glavnih tržišnih sudionika, te institucionalnog i regulatornog okruženja u kojem banke djeluju. Studente se priprema za budući rad u financijskim institucijama i za održavanje odnosa s bankama koje će susretati kao predstavnici korporacijskog sektora. Studentima se objašnjavaju svi segmenti poslovanja banaka, od osnovnih (kredit, depoziti), do sofisticiranih. Studente se upoznaje sa pojmovima bankarskih rizika i načina kako se osiguravaju bankarski depoziti. Studentima se detaljnije objašnjava monetarni transmisijski mehanizam, zatim IS-LM model, a na kraju ih se uvodi u novi svijet racionalnih očekivanja.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista