Šesti semestar

Sadržaj predmeta obuhvaća: Obilježja i razvoj prava međunarodne trgovine, Izvori prava, Međunarodne trgovačke institucije, Međunarodno zakonodavstvo (kolizijska pravila mjerodavna za rješavanje sporova proizašlih iz međunarodnih trgovačkih ugovora, međunarodna sudska nadležnost za sporove proizašle iz međunarodnih trgovačkih ugovora), Međunarodna trgovačka arbitraža (vrste i postupak), Međunarodni trgovački ugovori (autonomno i formularno pravo međunarodne trgovine, opći uvjeti poslovanja, tipski ugovori, model ugovora, trgovački običaji, elementi ugovora, sastavljanje ugovora, odgovornost iz ugovora, izvršavanje ugovora), Međunarodni kupoprodajni ugovor i neki tipični inominatni trgovački ugovori.

Cilj ovog kolegija je razumijevanje prava međunarodne trgovine koje omogućuje studentima kvalitetnije snalaženje u sklapanju i ispunjavanju međunarodnih trgovačkih ugovora kao i ugovora europskog prava te common law-a.

Sadržaj predmeta obuhvaća: Intelektualno vlasništvo – pojam, vrste, aspekti, razvoj, Svjetski, regionalni i nacionalni sustavi intelektualnog vlasništva (institucije, instrumenti i politike), Osnove prava intelektualnog vlasništva (autorska i srodna prava), Osnove prava intelektualnog vlasništva (patent, topografije poluvodiča i know-how), Osnove prava intelektualnog vlasništva (žig, industrijski dizajn i zemljopisne oznake), Ekonomika intelektualnog vlasništva, Poslovno upravljanje intelektualnim vlasništvom (intelektualno vlasništvo i nematerijalna aktiva), Poslovno upravljanje intelektualnim vlasništvom (kreiranje i ekstrakcija vrijednosti iz intelektualnog vlasništva), Intelektualno vlasništvo u digitalnom okruženju, Posebni aspekti upravljanja intelektualnim vlasništvom, Intelektualno vlasništvo i oglašavanje.

Cilj je ovog kolegija upoznavanje s osnovnim pojmovima intelektualnog vlasništva, njegovim sadržajnim, pravnim i ekonomsko-poslovnim aspektima, načinima stjecanja i ostvarivanja prava, te strategijom i tehnikama upravljanja intelektualnim vlasništvom kao poslovnom aktivom. Opći cilj kolegija je poučiti polaznike osnovnim pojmovima intelektualnog vlasništva, njegovim sadržajnim, pravnim i ekonomsko-poslovnim aspektima, načinima stjecanja i ostvarivanja prava, te strategijom i tehnikama upravljanja intelektualnim vlasništvom kao poslovnom aktivom. Dodatno, kolegij će polaznicima ponuditi veliki broj referenci i jasne naputke o vrsti i izvorima poslovnih, tehnologijskih i pravnih informacija nužnih za uspješno upravljanje intelektualnim vlasništvom.

Sadržaj predmeta obuhvaća: Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u RH i EU, načela javne nabave, obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, izuzeća. Sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave. Planiranje u sustavu javne nabave. Postupci i načini javne nabave. Objavljivanje i statistička izvješća u javnoj nabavi. Uvod u koncesije i javno-privatno partnerstvo. Dokumentacija za nadmetanje s prikazom na praktičnim primjerima. Tehničke specifikacije i kriteriji za odabir ponude. Sposobnost gospodarskih subjekata. Ponuda, zaprimanje, otvaranje, pregled i ocjena. Postupak donošenja odluke. Pravna zaštita u sustavu javne nabave.

Cilj je ovog predmeta savladati pojmove i načela postupka javne nabave te usvojiti praksu provođenja postupka javne nabave u Republici Hrvatskoj.

Sadržaj predmeta obuhvaća: Kratki povijesni pregled stvaranja Europskog prava trgovačkih društava;Najvažnije uredbe i direktive koje reguliraju društveni život tvrtki u Europskoj uniji (poglavito uredba o kontroli spajanja trgovačkih društava, direktiva o prekograničnim spajanjima društava s kapitalom, direktiva o ponudama za preuzimanje, direktiva o odnosima društava majki i kćeri, direktiva o indirektnim porezima na prikupljanje kapitala, direktiva o isplati kamata i tantijema); Holding kompanija: glavna aktivnost takovih kompanija je, u pravilu, posjedovanje dionica drugih tvrtki. One imaju veliku ulogu u financijskom poslovanju europskih ali i svjetskih korporacija (razlozi za njihovo osnivanje, uvijeti za priznavanje statusa holding kompanije u Europskom pravu, uloga ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja), Societas Europaea (SE): s tim korporativnom oblikom europske vlasti namjeravaju ujediniti unutarnje tržište olakšavajući reorganizaciju gospodarskih aktivnosti na razini Europske unije i omogućiti djelovanje tvrtki kao jedinstvene pravne osobe u više država članica (pravila o osnivanju i funkcioniranju SE, društveni organi, računovodstvena pravila, pitanja koja se odnose na oporezivanje, događaji koji mogu prouzrokovati likvidaciju ili stečaj, uvjeti za implikaciju radnika u korporativnom životu), Europsko gospodarsko interesno grupiranje je stvoreno kako bi se olakšale ili razvile gospodarske aktivnosti njegovih članova lociranih u različitim europskim zemljama kroz zajedničko udruživanje njihovih aktivnosti, resursa ili vještina (uvjeti za stvaranje, upravljanje, pravne i upravne obveze, porezna politika i likvidacija). Druga postojeća ili planirana društva: europska zadružna društva, europsko udruženje, europsko društvo s ograničenom odgovornošću, te europsko uzajamno društvo (razlozi za uspostavu i specifičnosti navedenih konstrukcija).

Cilj ovog kolegija je pružiti uvid u najvažnije aspekte i pitanja suvremenog Europskog prava o trgovačkim društvima, s posebnim naglaskom na postojeće korporativne oblike koncipirane na europskoj razini.

Cilj kolegija novac i bankarstvo je upoznati studente sa bankarskim poslovanjem kako bi u svom profesionalnom radu bili osposobljeni razumjeti bankarsko poslovanje, te razumijevanje funkcije banke, interakcija između glavnih tržišnih sudionika, te institucionalnog i regulatornog okruženja u kojem banke djeluju. Studente se priprema za budući rad u financijskim institucijama i za održavanje odnosa s bankama koje će susretati kao predstavnici korporacijskog sektora. Studentima se objašnjavaju svi segmenti poslovanja banaka, od osnovnih (kredit, depoziti), do sofisticiranih. Studente se upoznaje sa pojmovima bankarskih rizika i načina kako se osiguravaju bankarski depoziti. Studentima se detaljnije objašnjava monetarni transmisijski mehanizam, zatim IS-LM model, a na kraju ih se uvodi u novi svijet racionalnih očekivanja.

U kolegiju Ekonomija za managere će studenti proučavajući različitu literaturu iz područja ekonomije i upoznati ključne pojmove i zakonitosti iz mikroekonomije i matematike za ekonomiste i managere: optimizacija, analiziranje, ocjenjivanje i prognoziranje potražnje , ocjenjivanje proizvodnje i troškova, linearno programiranje, upoznavanje s različitim tržišnim strukturama. Naši studenti će stječi sposobnost kritičkog i analitičkog razmišljanja te će naučiti koristiti se novim analitičkim alatima i modelima u svrhu razumijevanja ekonomskih koncepata i vještina koje se koriste u svakodnevnom poslovanju. Naposljetku, ovaj kolegij služi tome da studenti nauče koje su poveznice između ekonomije i menadžerskog odlučivanja, te će naučiti kako primijeniti stečena znanja matematike i statistike na ekonomske probleme.

Sadržaj predmeta obuhvaća: Uvod u etiku koji obuhvaća uvod u opću etiku, uvod u etiku u ekonomiji, uvod u etiku u pravu i uvod u specifičnosti etike u ekonomsko-pravnim stvarima, Uvod u analizu moralnih pojmova i argumentaciju u etici, uvod u tehniku sastavljanja i provođenja etičkih kodeksa i procesa donošenja pravednih i racionalnih odluka s obzirom na sve relevantno uključene interesne dionike u specifično ekonomsko-pravnim stvarima, Uvod u teorije motivacije, studije slučajeva iznimno hrabrih i racionalnih moralnih postupaka.

Ciljevi predmeta su trovrsni: Deskriptivni: opisivanje stanja moralnosti u ekonomskim, pravnim i napose ekonomsko-pravnim postupcima i procedurama; Normativni: eksplikacija moralne vrijednosti u tipičnim ekonomsko-pravnim postupcima, formuliranje etičkih problema i rješenja (u prvom redu kroz etičke kodekse i kroz proces donošenja pravednih i racionalnih odluka s obzirom na sve relevantno uključene interesne dionike); Preskriptivni: poticanje na zadovoljavanje uvjeta za moralno djelovanje, tj. na jasno i argumentirano odlučivanje, odgovornost i hrabrost.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

Najbolja poslovna škola u Hrvatskoj

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista