Treći semestar - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Treći semestar

Upoznati mikroekonomiju znači naučiti razumijevati ekonomsku logiku ponašanja ekonomskih subjekata, proizvođača i potrošača i formiranje njihovih međusobnih veza i tržišnih oblika. Stoga je savladavanje sadržaja ovog kolegija preduvjet za daljnje studiranje ekonomije i managementa. Student se kroz ovaj kolegij upoznaje sa teorijom tržišta i cijena, detaljnom analizom ponude i potražnje i njihovih determinanti, ponašanjem potrošača i kako potrošač ostvaruje maksimizaciju korisnosti, teorijom proizvodnje i troškova poduzeća, kako poduzeće ostvaruje ekonomsku efikasnost, djelovanjem konkurentnih tržišta i ostalih tržišnih, itd. Naposljetku, kolegij osposobljava studente za uspješno analiziranje mikroekonomskih problema i za praćenje suvremene literature iz tog područja ekonomske ekonomije.

Sadržaj predmata obuhvaća: uvodna i opća pitanja, razvoj organizacija i poslovi državne uprave u Hrvatskoj,upravni akt, upravno pravo s obzirom na stvari, upravni postupak, upravni spor, prekršaj. Cilj je ovog predmeta upoznavanje s osnovama hrvatskog sustava upravnog prava i njegovim instrumentima, kao i izgradnja sustava vrijednosti u kojem je važna etičnost te društvena odgovornost u poslovanju te sposobnost prilagodbe za poslovanje u globalnom okruženju.

Cilj ovog predmeta je upoznavanje s osnovama hrvatskog građanskog prava i njegovim instrumentima koji jamče zakonitost, pravednost i etičnost u poslovanju te upoznavanje s temeljnim pojmovima, institutima i elementima hrvatskog građanskog privatnog prava. Jedan od ciljeva je i naglašavanje važnosti poznavanja građanskog prava kao pretpostavke za prilagodbu u poslovnom okruženju i osiguravanje pravilnosti i efikasnosti poslovanja. Sadržaj predmeta obuhvaća: opći dio građanskog prava (definicija, izvori prava, građanskopravni odnos, subjekti građanskopravnog odnosa, objekti građanskopravnog odnosa, određenje, vrste, sadržaj, oblik i valjanost pravnih poslova, stjecanje i gubitak prava), obvezno pravo (definicija, pojam i vrste obveza, pojam, sklapanje i vrste ugovora, pojačanje obveznog odnosa, promjene u obveznom odnosu, djelovanje ugovora, prestanak obveznopravnog odnosa), ugovorni odnosi (kupoprodaja, ugovori o uporabi i korištenju stvari, ugovori o uslugama, ortakluk), izvanugovorni odnosi (odgovornost za štetu, stjecanje bez osnove, poslovodstvo bez naloga, jednostrana izjava volje, javno obećanje nagrade, vrijednosni papiri).

Sadržaj predmeta obuhvaća: Uvod u građansko procesno pravo, Subjekti parničnog postupka, Aktivnosti procesnih subjekta u parnici, Tijek parničnog postupka, Posebni postupci, Arbitraža, Mirenje.Studenti će savladati osnove i metodologiju građanskog procesnog prava. Ovladat će organizacijom, procedurama i institutima koji se primjenjuju u okviru građanskog procesnog prava.

Kolegij Socijalna psihologija ima cilj pružiti studentima teoretsku osnovu za razumijevanje tema poput organizacijske psihologije, upravljanja ljudskim resursima i ponašanje potrošača, koje će sve biti obrađene svaka na zasebnom kolegiju na kasnijim godinama studija. Tijekom predavanja studenti se upoznaju s fenomenima socijalnog mišljenja, ponašanja i utjecaja. U okviru socijalnog mišljenja posebna pozornost bit će usmjerena prema sadržajima koji se odnose na socijalnu percepciju, socijalnu kogniciju, neverbalno komuniciranje, samo-predstavljanje, socijalne stavove i predrasude. U okviru socijalnog utjecaja posebna pozornost će se usmjeriti na grupne procese, stilove vođenja, te karakteristike i oblike socijalnog utjecaja. Svi primjeri koji će biti obrađeni na nastavi će biti demonstrirani preko simulacija i eksperimenata, videa, itd.

Mnogi poduzetnici i poslovni ljudi mogu svjedočiti činjenici kako nije dovoljno imati zanimljivu poslovnu zamisao, već je ključno znati kako tu ideju prenijeti i komunicirati drugima. Upravo zato Zagrebačka škola ekonomije i managementa nudi obvezni kolegij Govorništvo, kako bi studenti naučili kako svoje zamisli učinkovito i uvjerljivo predstavili drugima. Pripremajući govor ili debatu, studenti će prema unaprijed usvojenoj retoričkoj shemi naučiti pravilno i učinkovito prikupiti, rasporediti, sastaviti, zapamtiti i izreći sve što žele prenijeti slušačima. Za vrijeme kolegija se analiziraju video i audio primjeri, kako bi studenti mogli kritički prosuđivati kvalitetu retorike i spoznali kakvu verbalnu komunikaciju trebaju pripremiti u različitim poslovnim situacijama.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista